Wprowadzimy
Twój biznes
na wyższy poziom

Przejdź wyżej i zobacz nasze najmocniejsze strony.

Jak możemy Ci pomóc?

Podaj swoje dane kontaktowe i wyślij zgłoszenie:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

serwis prowadzi

OFERTA

Obsługujemy biznes.

Precyzyjnie.

Zapewniamy przedsiębiorcom
zarówno kompleksową pomoc prawną,
jak i precyzyjne rozwiązania konkretnych problemów.
Nasze działania cechuje efektywność, profesjonalizm i szybkość.
Zapraszamy do kontaktu

Agata LegatWybierz kategorię wpisu

 • Wszystkie
 • Gospodarka odpadami
 • Prawo pracy
 • Fundusze europejskie
 • VAT w rolnictwie
 • PPP i projekty hybrydowe
 • Bezpieczeństwo podatkowe
 • Proces inwestycyjny
 • Prawo budowlane
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne
 • Audyt prawny nieruchomości
 • Odpowiedzialność zarządu
 • Plany miejscowe - odszkodowanie
 • Zamówienia publiczne
 • Aktualności
 • Nośniki reklamowe
 • Kary Administracyjne
 • Opłaty za użytkowanie wieczyste
 • Nieruchomości rolne
 • Ceny transferowe
 • Stała obsługa prawna
03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W ramach nowelizacji ustaw związanych z tzw. tarczą antykryzysową ustawodawca zdecydował się na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci różnego rodzaju ulg, zwolnień oraz przedłużenia terminów na dokonanie niektórych czynności. Poniżej szczegółowo omawiamy zmiany związane z zachowaniem terminów podatkowych. CIT Mimo, że zasadniczo termin na złożenie…
03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa - dłuższe terminy dotyczące ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia i zgłoszenia sprawozdań finansowych

autor: Maciej Łukaszyk

31 marca 2020 r., a więc przed upływem obowiązującego większość jednostek terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, Minister Finansów przedłużył niektóre terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i składania sprawozdań lub informacji wynikających z ustawy o rachunkowości,…
03.04.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Porównanie samooczyszczenia wykonawcy w aktualnym i nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Instytucja self-cleaningu, ściśle związana z weryfikacją podmiotową wykonawców oraz mechanizmem ich wykluczenia z postępowania, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 19 października 2014 r. Doznała ona modyfikacji na skutek wejścia w życie nowelizacji…
25.03.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Koronawirus: dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników w tarczy antykryzysowej – art. 15g

autor: Agnieszka Tomkowiak

Co prawda ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwana przez rząd „tarczą antykryzysową” jest nadal na etapie projektu, który może ulec zmianom, to według zapowiedzi – wolą jest, aby projekt ten został uchwalony do końca tygodnia.…
24.03.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

KORONAWIRUS – powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

autor: Anna Gad

Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe, szerokie  uprawnienia. Nadal zawieszone pozostają zajęcia szkolne, zamknięte pozostają galerie handlowe i punkty gastronomiczne. Obywatelom zaleca się pozostanie w domach i zdalne świadczenie pracy. Wiele grup pracowników jak np. przedstawiciele handlowi,…
19.11.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

System czasu pracy w ruchu ciągłym

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks przewiduje możliwość wykonywania normy czasu pracy w różnych systemach, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie jednego z takich systemów, a konkretnie - systemu pracy w ruchu ciągłym, regulowanego w art. 138 KP. Kiedy się stosuje? Jeśli pracodawca ma wiele zespołów, a charakter działalności…
30.09.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Skarga do sądu administracyjnego na negatywną ocenę projektu

autor: Katarzyna Dudziak

Obowiązująca w perspektywie finansowej 2014-2020 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020[1] zawiera zasady, dotyczące procedury odwoławczej od negatywnej oceny projektu zgłoszonego do współfinansowania ze środków europejskich, wprowadzając także niewielkie zmiany…
29.04.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Zakup towarów, usług i robót budowlanych w projektach UE 2014-2020

autor: Katarzyna Dudziak

Beneficjenci projektów UE, których nie dotyczy obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych, nie mają pełnej swobody w wyborze dostawcy towaru lub wykonawcy usługi w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć. Zobowiązani są bowiem do stosowania innych sformalizowanych procedur dokonywania wydatków  w projekcie UE, których celem jest zagwarantowanie,…
08.07.2015Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Nowe instrumenty wsparcia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach

autor: Katarzyna Dudziak

W dniu 7 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Powyższe oznacza, że już jesienią przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu wsparcia w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach nowelizacji…
12.09.2019VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie…
08.11.2017VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane…
22.06.2016VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Odliczenie z faktury VAT-RR jest możliwe także, gdy zapłata za nabywane produkty rolne następuje przez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika ryczałtowego a pozyskanymi od osób trzecich. Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2016 r. sygn. I FSK 1721/14. Sprawa dotyczyła spółki, która…
18.09.2014PPP i projekty hybrydoweNośniki reklamowe

Definicja projektu hybrydowego–nowe przepisy

autor: Katarzyna Dudziak

Ustawa wdrożeniowa[1], która weszła w życie 13 września 2014 r. wprowadza długo oczekiwaną legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), współfinansowanego zarazem z funduszy UE. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrożeniowej - projekt hybrydowy „polega na wspólnej realizacji projektu przez…
24.07.2014PPP i projekty hybrydoweNośniki reklamowe

UE sprzyja projektom hybrydowym

autor: Katarzyna Dudziak

Nowe rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dotyczące funduszy UE w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 wprowadza szereg nowych mechanizmów, które ułatwią realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) łączonego z dofinansowaniem ze środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe).…
11.03.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Rewolucja w legalizacji samowoli budowlanych

autor: Kacper Łagodziński , Agata Legat

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują zupełnie nowe, uproszczone zasady legalizacji samowoli budowlanych starszych niż 20 lat. Sprawdź, czy będziesz mógł z nich skorzystać. Całkowicie nowy tryb legalizacji Jedną z istotnych nowości w podpisanej przez Prezydenta RP 3 marca 2020 roku nowelizacji Prawa budowlanego[1] jest uproszczona procedura legalizacji…
27.02.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Aktualizacja opłaty rocznej a nakłady użytkownika wieczystego

autor: Grzegorz Gryciuk

W przypadku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową zalicza się – na zasadach określonych w art.  77 ust. 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (ugn) - wartość niezaliczonych nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego…
18.02.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Użytkowanie wieczyste a aktualizacja opłaty rocznej

autor: Grzegorz Gryciuk

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (ugn) regulują kwestię  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (art. 77-81 ugn). Wysokość opłaty rocznej podlegać może aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Dokonuje się jej z urzędu albo…
12.11.2019SSENośniki reklamowe

Korzystna dla przedsiębiorców interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśniło, w jaki sposób ustalać dochód korzystający ze zwolnienia podatkowego w przypadku nowych inwestycji ściśle powiązanych z wcześniejszymi inwestycjami już istniejącymi. Decyzje o wsparciu, będące następczyniami zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, umożliwiają otrzymanie zwolnienia podatkowego na…
18.03.2019SSENośniki reklamowe

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

 Podmioty działające w SSE, w celu szybszego bądź pełnego wykorzystania limitu puli pomocy publicznej mogą obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych. Takie działanie nie stanowi unikania opodatkowania. Jedna ze spółek działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej. Wskazała, że w najbliższej przyszłości…
05.09.2018SSENośniki reklamowe

Wspierania nowych inwestycji - rozporządzenie opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1713 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. W sposób szczegółowy określona ono, na jakie rodzaje działalności można uzyskać decyzję o wparciu oraz jakie należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, aby taką decyzję…
21.08.2019Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

autor: Agnieszka Tomkowiak

Niekiedy można stać się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może do tego dojść wskutek przeprowadzenia postępowania spadkowego czy innej czynności prawnej. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich jesteśmy ograniczeni koniecznością współdziałania z pozostałymi…
24.06.2018Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

autor: Agata Legat

Nowe prawo wodne wprowadziło nieznaną dotychczas opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przesłanki ustalenia nowej opłaty zredagowano jednak na tyle nieprecyzyjnie, że jej nałożenie może okazać się bardzo trudne, a kwestionowanie opłaty- skuteczne. Opłatę retencyjną pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania…
04.10.2017Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kupując nieruchomość, ustal czy wycięto z niej drzewa!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Jak powszechnie wiadomo w ostatnim czasie dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych. Wprowadzenie Obecnie panuje chaos informacyjny i niewiele osób wie, na jakich zasadach można zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy ze swojej działki. A już z pewnością niewiele osób wie, jakie wiążą się z tym zagrożenia.…
30.07.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Były członek zarządu a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

autor: Piotr Koźmiński

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za jej zaległości podatkowe, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. W wydanym w dniu 6 czerwca 2019 r. wyroku (sygn. akt I FSK 773/17), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) analizuje istotne z punktu…
17.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Nowe sankcje dla kierujących spółkami deweloperskimi za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wbrew pozorom, wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko branży finansowej, a – tytułem przykładu - nowe sankcje dotknąć mogą chociażby branżę deweloperską. Ustawa wprowadza…
07.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Prezes odpowie za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK, który w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych…
13.03.2018Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy okazji uchwalenia nowego prawa wodnego zmieniono przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaka jest waga wprowadzonych w tym zakresie zmian? Zmiana wprowadzona w ustawie Prawo wodne… Otóż na mocy art. 497 pkt 8 lit. a ustawy z dnia…
25.04.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Kiedy można dochodzić odszkodowania w związku z wprowadzonymi planem ograniczeniami zabudowy?

autor: Agata Legat

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty…
21.01.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Plany miejscowe wygasłe w 2003 r. nabierają znaczenia w sprawach odszkodowawczych

autor: Agata Legat

Zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem Sądu Najwyższego, ocena zasadności roszczeń o odszkodowanie i wykup zgłaszanych na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.), wymaga wzięcia pod uwagę m.in. ustaleń planów miejscowych, które wygasły w 2003 r.  Chodzi tu o plany, które zostały…
03.04.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Porównanie samooczyszczenia wykonawcy w aktualnym i nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Instytucja self-cleaningu, ściśle związana z weryfikacją podmiotową wykonawców oraz mechanizmem ich wykluczenia z postępowania, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 19 października 2014 r. Doznała ona modyfikacji na skutek wejścia w życie nowelizacji…
31.03.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Specustawa a zamówienia publiczne – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

Datowany na 21 marca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt) przewiduje regulacje dotyczące w sposób bezpośredni udzielania i realizacji zamówień publicznych.…
20.03.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Grupa kapitałowa w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Aktualne P.z.p. pojęciem „grupy kapitałowej” posługuje się w art. 24 ust. 1 pkt 23 i ust. 11, a więc w zakresie dotyczącym wykluczenia wykonawcy z postępowania. W nowym P.z.p. poszerzono zakres w jakim przepisy wskazanego aktu odnoszą się wprost do grupy kapitałowej. Powyższe może wywołać wpływ na ubieganie się o kontrakty publiczne przez podmioty ze sobą powiązane. Doradztwo…
03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W ramach nowelizacji ustaw związanych z tzw. tarczą antykryzysową ustawodawca zdecydował się na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci różnego rodzaju ulg, zwolnień oraz przedłużenia terminów na dokonanie niektórych czynności. Poniżej szczegółowo omawiamy zmiany związane z zachowaniem terminów podatkowych. CIT Mimo, że zasadniczo termin na złożenie…
03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa - dłuższe terminy dotyczące ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia i zgłoszenia sprawozdań finansowych

autor: Maciej Łukaszyk

31 marca 2020 r., a więc przed upływem obowiązującego większość jednostek terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, Minister Finansów przedłużył niektóre terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i składania sprawozdań lub informacji wynikających z ustawy o rachunkowości,…
02.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus: zawieszenie działalności gospodarczej remedium dla przedsiębiorców?

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwu jeden z możliwych scenariuszy przewidzianych dla przedsiębiorców w dobie rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2. Przyjęcie przepisów osłonowych tzw. tarczy antykryzysowej[1], podyktowane było zminimalizowaniem negatywnych skutków epidemii, zwłaszcza utrzymaniem płynności finansowej. Wprowadzone rozwiązania…
02.10.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić. W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez…
27.07.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Szyldy trzeba będzie dostosować do nowych przepisów

autor: Agata Legat

Tzw. uchwały reklamowe, coraz liczniej w skali kraju podejmowane, dotyczą nie tylko typowych nośników reklamowych, ale również, o czym niekiedy się zapomina, szyldów. Podpadają pod tę kategorię wszelkie tablice oraz urządzenia informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajdują, a więc na przykład nazwa/logotyp sklepu, restauracji,…
08.05.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Reklama mobilna a uchwała reklamowa

autor: Wojciech Gwóźdź

Coraz więcej gmin pracuje nad uchwałami reklamowymi. Niektóre z nich planują (lub już wprowadziły) zapisy dotyczące tzw. reklamy mobilnej oraz reklamy obnoszonej. Zapisy te uznawane są za kontrowersyjne. Podstawa stanowienia uchwał reklamowych   W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw…
21.02.2019Kary AdministracyjneNośniki reklamowe

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych! Z doświadczeń Kancelarii wynika, iż w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania niektórych przepisów prawa względem przedsiębiorcy, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego organu. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów lub państwowych…
16.10.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Moce przerobowe instalacji wpisane w WPGO w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego

autor: Joanna Kostrzewska

„Z istoty planu gospodarki odpadami wynika, że zawarte w nim dane, w tym dotyczące mocy przerobowych instalacji, nie warunkują możliwości uzyskania określonego uprawnienia.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę zakładu zagospodarowania odpadów na decyzję Ministra Środowiska, którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa…
10.09.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Konkluzje BAT w przetwarzaniu odpadów

autor: Joanna Kostrzewska

Długo oczekiwane konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów zostały opublikowane W dniu 17 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została, skierowana do państw członkowskich, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do…
26.01.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Wprowadzającym produkty w opakowaniach grożą kary pieniężne

autor: Urszula Szefler

Każdy producent towarów, które posiadają opakowanie (np. słodyczy, jogurtów, kosmetyków lub farb) jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Status wprowadzającego produkty w opakowaniach wiąże się z licznymi obowiązkami m.in. wpisem do rejestru i podawaniem numeru rejestrowego w dokumentach. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować koniecznością zapłaty…
22.08.2018Opłaty za użytkowanie wieczysteNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na aktualizację opłaty rocznej (czyli jak zmniejszyć opłatę przekształceniową?)

autor: Wojciech Gwóźdź , Marta Klimek

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Prezydent RP, podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej „ustawa” lub „ustawa przekształceniowa”. Ustawa stanowi odpowiedź na „liczne postulaty i petycje kierowane (…) przez współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami…
09.04.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Strata w spółce osobowej a wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego

autor: Katarzyna Lewandowska

Przy spółkach osobowych wymóg braku straty podatkowej – niezbędny do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania cen transferowych – należy odnosić do wspólników spółki osobowej w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z tą spółką osobową. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8581…
25.03.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Korekty cen transferowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz ze zmianami dotyczącymi cen transferowych, które obowiązują od początku 2019 r. ustawodawca uregulował również kwestie dotyczące zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych. Wprowadzona została jednoznaczna reguła, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione…
05.02.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Metody weryfikacji cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zmiany w zakresie cen transferowych obowiązujące od początku 2019 r.  dotyczą również stosowanych metod weryfikacji cen transferowych. Po pierwsze, obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały katalog metod, które były stosowane przez organy podatkowe przy szacowaniu dochodu. Podatnicy również stosowali te metody przygotowując dokumentacje podatkowe, choć nie…
06.09.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nowe zasady płatności podatków

autor: Michał Kostrzewa

Jedna z wielu nadchodzących zmian przepisów podatkowych będzie dotyczyć nowych zasad płatności podatków. Zakłada się, że płatność podatków będzie dokonywana na tzw. indywidualny rachunek podatkowy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Aktualnie każdy urząd skarbowy posiada kilka rachunków bankowych. Podatnicy – w zależności od tego jaki konkretnie…
01.02.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nieprawidłowo naliczony VAT nie może być odliczany

autor: Michał Kostrzewa

W ostatnim czasie – w kontekście dokonywania przez przedsiębiorców odliczania podatku naliczonego – wiele uwagi zwraca się na konieczność weryfikacji rzetelności kontrahentów. Sama faktura nie stanowi bowiem samodzielnej podstawy odliczenia podatku naliczonego. Równie istotne są takie okoliczności jak formalne zarejestrowanie sprzedawcy dla potrzeb VAT oraz prawidłowe…
23.01.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Domniemanie wywozu towaru w ramach WDT

autor: Dr Paweł Grzybowski

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadziło do systemu VAT instytucję wzruszalnego domniemania wywozu towaru w ramach WDT. Istnieje zatem szansa na znaczne uproszczenie potwierdzanie prawa do stosowania stawki 0%. Modelowo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 138 Dyrektywy 112). Możliwość…

Newsletter Lexpress

Autorzy

Agata Legat

Agata Legat

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz prawa ochrony środowiska. Wspiera biznes w poszukiwaniu niebanalnych rozwiązań dla nietypowych i skomplikowanych spraw. Posiada bogate doświadczenie procesowe.

Piotr Kołodziejczak

Piotr Kołodziejczak

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie prawa energetycznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska. Bezpiecznie przeprowadza przedsiębiorców przez szereg skomplikowanych procesów z cechującą go lekkością działania. Z racji bardzo dobrej znajomości funkcjonowania jednostek administracji publicznej pomaga klientom biznesowym w relacjach z sektorem publicznym.

Wszyscy autorzy
Nota prawna
Aktualności02.04.2020

Koronawirus: zawieszenie działalności gospodarczej remedium dla przedsiębiorców?

Aktualności01.04.2020

Koronawirus a zdalny zarząd spółką kapitałową

Zamówienia publiczne31.03.2020

Specustawa a zamówienia publiczne – perspektywa wykonawców

Aktualności30.03.2020

PRZEDSIĘBIORCO – zmiana terminu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Aktualności27.03.2020

KORONAWIRUS: praca zdalna organów spółek kapitałowych

Aktualności26.03.2020

KORONAWIRUS: świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tarczy antykryzysowej

Starsze wpisy
JAKŚBUD

Partnerem bloga
LEXPRESS jest:

Strategia, Realizacja, Wsparcie

Tomczak | Stanisławski