serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…
13.08.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Sporządzanie dokumentacji TP – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Po pierwsze odniesiono się do terminu sporządzenia dokumentacji grupowych (master file). Potwierdzono, że w sytuacji gdy dokumentacja grupowa jest sporządzana przez podmiot zagraniczny to termin jej…
07.08.2018SSENośniki reklamowe

Wciąż niepewność z rozliczaniem kosztów w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

Jednym z najczęstszych problemów wśród przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są kwestie związane z rozliczaniem wydatków inwestycyjnych – czy powinny być one kwalifikowane według metody kasowej czy memoriałowej. Problemu tego nie pomaga rozstrzygnąć orzecznictwo, gdyż sądy administracyjne w dalszym ciągu prezentują w tym zakresie rozbieżne…
06.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy…
02.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wydruk zaświadczenia ZUS

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: P.z.p.), jest obowiązany zadbać by spełniały one przewidziane prawem wymogi np. co do aktualności czy też formy. Przez…
26.07.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Informacje dotyczące ceny ofertowej a tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Rynek zamówień publicznych stanowi przestrzeń kontaktu prywatnych oferentów z publicznymi nabywcami dostaw, usług lub robót budowlanych. W konsekwencji w sferze zamówień publicznych dochodzi do przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie wartości, zasad i reguł związanych z funkcjonowaniem podmiotów publicznych oraz charakterystycznych dla działalność…
17.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który w sposób kompleksowy na nowo reguluje kwestie związane z cenami transferowymi. Przygotowany projekt z 15 lipca 2018 r. obejmuje swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT…
16.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja korzystna dla elektrowni wiatrowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

7 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wniósł poprawek, Prezydent podpisał ustawę i 29 czerwca br. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie z dniem 14 lipca br. Ustawą zmieniono m. in. ustawę z…
10.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zasady wypełniania CIT-TP

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w czerwcu 2018 r. opublikowało poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakresie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Takie uproszczone sprawozdanie (CIT-TP i PIT-TP) będą składać do końca września przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i u których wartość…
09.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku…