serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

20.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe prawo wodne w kontekście pozwoleń na eksploatację zakładu

autor: Joanna Kostrzewska

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe prawo wodne wprowadzające rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania wodami. Nowe koszty od Nowego Roku W szeregu nowości szczególnego znaczenia nabierają regulacje dotyczące ponoszenia opłat za usługi wodne, składające się z opłaty stałej i zmiennej. Obciążeniem dla przedsiębiorców korzystających z usług wodnych…
19.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach

autor: Maciej Wruk

Nowelizacja, która weszła w życie 1 września wprowadziła kary za brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia przez zarządcę nieruchomości. Przeprowadzona w 2014 r. deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości zlikwidowała konieczność posiadania licencji zawodowej, usuwając jednocześnie z ustawy o gospodarce nieruchomościami[1] definicję tego zawodu. Jedynym wymogiem…
08.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Już czas na dostosowanie się do nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Gryciuk

Aktualnie jeszcze obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Uodo), ale zostały już uchwalone nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …
07.09.2017Specjalne Strefy EkonomiczneNośniki reklamowe

Umorzenie pożyczki wraz z odsetkami to przychód pozastrefowy

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W przypadku umorzenia pożyczek wraz z ich oprocentowaniem po stronie pożyczkobiorcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W przypadku przedsiębiorców strefowych przychód taki nie będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, gdyż nie został uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Przedsiębiorca…
06.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po nowelizacji

autor: Maciej Wruk

Od września pośrednikom w obrocie nieruchomościami grozi kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Deregulacja zawodu pośrednika, wprowadzona kilka lata temu, w praktyce spowodowała wiele problemów interpretacyjnych. Nie było bowiem między innymi jasne co należy rozumieć poprzez czynności wykonywane poprzez pośredników ani jaki…
05.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Opłata za „foliówki” już od stycznia 2018

autor: Joanna Kostrzewska

Pobór opłaty ma być obowiązkowy od 1 stycznia 2018 r. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 1730), która nakłada na przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, m.in. obowiązek poboru od klientów nabywających foliowe torby na zakupy, tzw. „opłaty recyklingowej”. Przekazane…
24.08.2017AktualnościNośniki reklamowe

RODO i stare zgody na przetwarzanie danych osobowych

autor: Urszula Szefler

Zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z dopuszczalnych podstaw przetwarzania tych danych. Obecnie szczegółowe wymogi dotyczące zgody są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych[1] (dalej: ustawa). Zgodnie z art. 25 ustawy należy m.in. poinformować osobę fizyczną, kto będzie administratorem danych…
23.08.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ w języku obcym

autor: Maciej Wruk

Jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony przez wykonawcę w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych  (dalej jako „u.p.z.p.”)[1] do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.…
22.08.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Progi transakcyjne a dokumentacje cen transferowych na gruncie nowych przepisów

autor: Katarzyna Lewandowska

Kwestia wyliczenia progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych od lat powodowała liczne problemy. Wydawało się, że zmiana przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. rozwieje wątpliwości w tym zakresie. Tak się niestety nie stało, obecnie można spotkać się z trzema różnymi poglądami, wskazującymi,…
18.08.2017Specjalne Strefy EkonomiczneNośniki reklamowe

Zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego

autor: Katarzyna Lewandowska

Ustalenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa strefowego ma istotne znaczenie. Przepisy przewidują bowiem inny poziom intensywności pomocy (od której zależy wysokość pomocy publicznej) dla przedsiębiorców dużych, średnich i małych. Dodatkowo duży przedsiębiorca do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych, a w przypadku…