serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

22.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Czyli jednak nie o to chodziło – o kolejnej zmianie zasad wycinki drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych, które zaczęły obowiązywać zaledwie 10 tygodni temu prawdopodobnie już niebawem ponownie zostaną zmienione. Wprowadzenie W artykule opublikowanym na portalu Prawo Dla Samorządu pt. „Pozwolenie konserwatorskie zamiast zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?” omówiona została kolejna…
17.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

1 stycznia 2018 r. wygasną niektóre decyzje o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe Prawo wodne. W art. 546 ust.1 ustawa przewiduje wygaśnięcie z dniem jej wejścia w życie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy…
16.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Użytkownikom wieczystym nieruchomości przypominamy, że do końca roku mogą podjąć działania w celu zmniejszenia wysokości opłaty rocznej na przyszły rok. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być pochodną aktualnej wartości nieruchomości. Z uwagi jednak na to, że opłaty aktualizowane są niesystematycznie, ich wysokość często nie odzwierciedla…
10.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców - zmiana przepisów

autor: Anna Gad

Od  1 czerwca 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 647 1 kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowach o roboty budowlane. Inwestor będzie odpowiadał solidarnie z generalnym wykonawcą jedynie, gdy uzyska informację o szczegółowym zakresie robót podwykonawcy…
09.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Stawki opłat za usługi wodne – projekt rozporządzenia

autor: Aleksandra Misiun

Ostatni kwartał 2017 r. zapowiada się jako szczególnie intensywny czas dla wszystkich podmiotów korzystających z usług wodnych. Zmiany projektowane przez prawodawcę dotkną zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Na wejście w życie oczekuje ustawa Prawo wodne, toczą się także burzliwe prace nad nowelizacją równie istotnej dla branży ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…
08.11.2017VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane…
06.11.2017SSENośniki reklamowe

Różnice kursowe w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Różnice kursowe powstające w wyniku realizacji kontraktów zabezpieczających typu forward nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjnej w sprawie o sygn. II FSK 1703/15. Postępowanie dotyczyło spółki, która prowadzi działalność w specjalnej strefie…
31.10.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Powiadomienie Country-by-Country (CBC-P)

autor: Katarzyna Lewandowska

Zgodnie z nowymi przepisami, dnia 31 października 2017 r. upływa termin złożenia pierwszego powiadomienia o grupie podmiotów za rok 2016 r. (dotyczy podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Kolejne powiadomienie trzeba będzie złożyć do 31 grudnia 2017 r. w zakresie danych za 2017 r. Informację o grupie podmiotów (Country-by-Country…
18.10.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego po zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1529) [dalej także: „ukzn”], oprócz utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości, określenia m.in. zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu oraz gospodarowania przekazanymi nieruchomościami, dokonała kilku istotnych zmian w przepisach obowiązujących. Jedną…
13.10.2017AktualnościNośniki reklamowe

Coroczne opłaty koncesyjne – Prezes URE bezprawnie wzywa do ich uiszczania dwukrotnie za ten sam rok!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Problem dotyczy przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [dalej: Prezes URE], którym wygasła koncesja udzielona przed laty, a które wystąpiły o udzielenie nowej dla prowadzenia nieprzerwanie tej samej działalności. Coroczne opłaty…