serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

19.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 15 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA). Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień…
15.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zakaz orzekania na niekorzyść w sprawach o zasiedzenie

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018 r. (sygn. III CZP 1/18) udzielił odpowiedzi na pytanie prawne, czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia sąd II instancji jest związany zakazem reformationis in peius co do daty nabycia prawa własności. Sprawy o zasiedzenie Zasiedzenie jest sposobem nabycia określonego prawa, w tym prawa własności nieruchomości,…
05.11.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Uproszczenia w dokumentacjach podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. po raz kolejnym istotnym zmianom mają ulec przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Część nowych rozwiązań ma przyczynić się do uproszczeń i zmniejszenia określonych obowiązków po stronie podatników. Przede wszystkim ustalenie progu transakcyjnego, po przekroczeniu którego występuje…
31.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Po 1 stycznia 2019 r.: dodatkowe składki i danina solidarnościowa

autor: Dominik Goślicki

Sejm uchwalił 23 października 2018 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustanawia ona państwowy fundusz celowy (pełna nazwa w tytule ustawy, w skrócie: Fundusz Solidarnościowy), którego zadaniem jest realizacja celów związanych z wsparciem osób niepełnosprawnych. Fundusz będzie obsługiwał tworzone w tym obszarze programy rządowe…
25.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Skarga nadzwyczajna – nowa instytucja polskiego systemu prawnego

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Dnia 3 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym [dalej także: ustawa]. Jednym z kluczowych rozwiązań o charakterze proceduralnym, które wprowadziła w/w ustawa jest instytucja skargi nadzwyczajnej. Po upływie kilku miesięcy od funkcjonowania tego środka zasadne wydaje się przedstawienie procedury związanej z wniesienie…
21.10.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania części robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Możliwość  użytkowania obiektu budowlanego w przypadkach prawem określonych wymaga  uprzedniego uzyskania pozwolenia. Wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie, o której mowa  w art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: u.p.b.).  Wydanie decyzji obligatoryjnie poprzedzone  musi być przeprowadzeniem kontroli przez właściwy organ…
16.10.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Moce przerobowe instalacji wpisane w WPGO w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego

autor: Joanna Kostrzewska

„Z istoty planu gospodarki odpadami wynika, że zawarte w nim dane, w tym dotyczące mocy przerobowych instalacji, nie warunkują możliwości uzyskania określonego uprawnienia.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę zakładu zagospodarowania odpadów na decyzję Ministra Środowiska, którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa…
12.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Czy warto uzyskiwać pozwolenie na budowę w trybie specustawy mieszkaniowej?

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art.  13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących [dalej: specustawa mieszkaniowa] w przypadku, gdy inwestycja mieszkaniowa przewidziana jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego…
05.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Faktura elektroniczna również dla podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Względem projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r.[2] zmianie uległ m.in. zakres podmiotów które będą uprawnione do przekazywania zamawiającym…
03.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Koniec z odsetkami od zaległych odsetek?

autor: Ewa Skrzypczyńska

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy zmieniającej przepisy kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym zakazu anatocyzmu. Zakaz anatocyzmu Zakaz anatocyzmu, czyli zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek (tzw. procent składany), wprowadza art. 482 k.c. Znajduje on zastosowanie do każdego rodzaju odsetek niezależnie od ich rodzaju…