serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

19.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Od 1 kwietnia 2019 r. możliwość składania sprawozdań finansowych przez profesjonalnych pełnomocników

autor: Maria Narkiewicz

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019, poz. 55). Nowelizacja zakłada możliwość składania dokumentów finansowych, w tym rocznych sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych przez profesjonalnych…
18.03.2019SSENośniki reklamowe

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

 Podmioty działające w SSE, w celu szybszego bądź pełnego wykorzystania limitu puli pomocy publicznej mogą obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych. Takie działanie nie stanowi unikania opodatkowania. Jedna ze spółek działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej. Wskazała, że w najbliższej przyszłości…
12.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Można już potwierdzać czynności dokonane przez tzw. fałszywy organ

autor: Adrianna Piątkowska , Ewa Skrzypczyńska

Rozwiane zostały wątpliwości co do skutków czynności prawnych dokonanych przez tzw. fałszywy organ. Z dniem 1 marca2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym [dalej także: ustawa nowelizująca]. Na mocy art. 1 w/w ustawy zmieniony…
11.03.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wójt musi przyjąć gminną ewidencję zabytków, by ochrona zabytków trwała

autor: Agnieszka Tomkowiak

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw („ustawa nowelizująca”) przyniosła pewne zmiany w procedurze ochrony zabytków. Zgodnie z nowymi przepisami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma utworzyć i prowadzić gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych wszystkich…
05.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Prosta Spółka Akcyjna – projekt przyjęty przez rząd

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 5 lutego 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zakładającej nowy rodzaj spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Projekt został skierowany do Sejmu w dniu 13 lutego 2019 r. Przypomnieć należy (zob. artykuł Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej), że projekt…
28.02.2019AktualnościNośniki reklamowe

Nowe zasady opodatkowania VAT sprzedaży budynków i budowli

autor: Michał Kostrzewa

Trwają prace nad zmianą ustawy o VAT w zakresie problematyki dotyczącej opodatkowania zbycia budynków i budowli. Konkretnie, zmiana będzie dotyczyć pojęcia „pierwszego zasiedlenia”, które jest kluczowe dla ustalenia czy transakcja objęta jest zwolnieniem przedmiotowym, czy też opodatkowana 23 % stawką VAT. Co istotne, mimo iż formalnie nowe zasady jeszcze nie…
21.02.2019Kary AdministracyjneNośniki reklamowe

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych! Z doświadczeń Kancelarii wynika, iż w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania niektórych przepisów prawa względem przedsiębiorcy, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego organu. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów lub państwowych…
12.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ostrożnie z etapowaniem inwestycji

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie…
06.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odpowiednie wynagrodzenie za przejęcie urządzeń przesyłowych, czyli jakie?

autor: Agata Legat

Wybudowanie przez prywatnego inwestora sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej może wiązać się z powstaniem uprawnienia do domagania się od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego przejęcia urządzeń za wynagrodzeniem. W jaki sposób skalkulować jego wysokość? Rosnące zapotrzebowanie na nowe inwestycje deweloperskie wymusza coraz częściej konieczność poszukiwania…
05.02.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Metody weryfikacji cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zmiany w zakresie cen transferowych obowiązujące od początku 2019 r.  dotyczą również stosowanych metod weryfikacji cen transferowych. Po pierwsze, obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały katalog metod, które były stosowane przez organy podatkowe przy szacowaniu dochodu. Podatnicy również stosowali te metody przygotowując dokumentacje podatkowe, choć nie…