serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

15.11.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W nowym P.z.p. podtrzymano wyznaczony ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r., kierunek zmian, zmierzający do ograniczenia stopnia w jakim wykonawcy obciążani są ciężarem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W nowym P.z.p. zasadnicza wartość maksymalna zabezpieczenia należytego wykonania umowy została zmniejszona z…
12.11.2019SSENośniki reklamowe

Korzystna dla przedsiębiorców interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśniło, w jaki sposób ustalać dochód korzystający ze zwolnienia podatkowego w przypadku nowych inwestycji ściśle powiązanych z wcześniejszymi inwestycjami już istniejącymi. Decyzje o wsparciu, będące następczyniami zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, umożliwiają otrzymanie zwolnienia podatkowego na…
08.11.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wadium w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Zabezpieczenie wadialne, chroniące interes zamawiającego, niejednokrotnie stwarza trudności dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia, w szczególności dla przedstawicieli MŚP biorących równolegle udział w kilku postępowaniach. Uwzględniając powyższe prawodawca przewidział kilka zmian, które bez znacznego osłabienia interesu zamawiającego, mające…
06.11.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Doświadczenie spółki cywilnej przy wykazaniu posiadania niezbędnego potencjału

autor: Konrad Różowicz

Spółka cywilna jest jedną z prawnie dopuszczalnych form prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również w obszarze zamówień publicznych. Uwzględniając okoliczność, iż spółka cywilna nie stanowi samodzielnego bytu prawnego,  w sferze zamówień publicznych status wykonawcy przysługuje każdemu ze wspólników (art. 2 pkt 11 P.z.p. w zw. z art. 860 § 1 K.c. i art.…
30.10.2019AktualnościNośniki reklamowe

Pisemne przesłuchanie świadka w nowelizacji kpc

autor: Agnieszka Tomkowiak

Uchwalone w tym roku zmiany w procedurze cywilnej niosą w odniesieniu do niektórych kwestii daleko idące zmiany. Taką rewolucją na pewno jest wprowadzenie możliwości złożenia przez świadka zeznań pisemnych. Nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego przewiduje dodanie nowego przepisu wprowadzającego dodatkową instytucję pisemnego przesłuchania świadka: "Art. 271(1). Świadek…
25.10.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Unieważnienie umowy o zamówienie publiczne z inicjatywy konkurenta

autor: Konrad Różowicz

Podpisanie przez publicznego zamawiającego umowy, nie musi stanowić niepodważalnej przeszkody uniemożliwiającej konkurentowi walkę o zamówienie. Przepis art. 460 nowego P.z.p. kreuje uprawnienie do wystąpienia przez wykonawcę o unieważnienie umowy – w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy. Powstanie po stronie wykonawcy wskazanego uprawnienia warunkowane jest…
23.10.2019AktualnościNośniki reklamowe

Od 13 października 2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 13 października 2019 r. rozpoczął swoją działalność Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne zobowiązane są do przekazania do CRBR danych o swoich beneficjentach rzeczywistych i to pod groźbą kary. Podstawę prawną funkcjonowania CRBR stanowi…
17.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Równoważny system czasu pracy

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks przewiduje możliwość wydłużenia „standardowego” czasu pracy w przypadku zastosowania w zakładzie pracy równoważnego czasu pracy dla danej grupy pracowników, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Równoważny czas pracy często jest przyjmowany w agencjach ochrony osób i mienia, zakładach produkcyjnych czy w budownictwie. Systemy…
13.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Czas pracy

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks pracy reguluje kwestie związane z czasem pracy pracowników, wskazując na maksymalne normy, których nie wolno przekroczyć. Przepisy prawa w tym zakresie zostały stworzone w celu ochrony praw pracowniczych i stanowią normy, których strony umowy o pracę nie mogą uregulować w sposób mniej korzystny dla pracownika, nawet za jego zgodą. Tygodniowo 5 dni po…
11.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Pracownikom tymczasowym nie wolno zlecać wszystkiego

autor: Agnieszka Tomkowiak

Współpraca z agencją pracy tymczasowej to dość popularny model radzenia sobie z czasowym zwiększeniem potrzeb kadrowych dla większych pracodawców. Praca tymczasowa jednak rządzi się swoimi prawami, a nie wszyscy wiedzą, że pracownikowi tymczasowemu nie możemy powierzyć wszystkich takich zadań, jak pracownikowi zatrudnianemu bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie…