serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

24.01.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych: odpowiedzialność za przewinienia zamawiającego

autor: Konrad Różowicz

Trzecią spośród wyrażonych w art. 433 nowego P.z.p. kategorię klauzul abuzywnych, stanowią postanowienia przewidujące „odpowiedzialność wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający”. Pomimo, że przywołana przesłanka wydaje się obejmować swym zakresem szerokie spektrum postanowień kontraktowych, to jej szczegółowa analiza prowadzi…
16.01.2020AktualnościNośniki reklamowe

Prosta Spółka Akcyjna? Tak – ale dopiero za rok

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej [dalej jako: „PSA” lub „spółka”] – jako innowacyjnej formy prowadzenia działalności łączącej w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej – było szeroko komentowane budząc zainteresowanie zarówno prawników, jak i przedsiębiorców. Okazuje się…
14.01.2020AktualnościNośniki reklamowe

Zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego do Rejestru nie tak oczywiste

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

Po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 6 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [dalej jako: „Ustawa”], mocą którego rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR”, „Rejestr”] nadszedł czas na pierwsze wnioski i podsumowania. O podstawowych…
10.01.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych: kary umowne niezwiązane z przedmiotem umowy

autor: Konrad Różowicz

Wyrażony w art. 433 nowego P.z.p. zakaz formułowania w umowach w sprawie zamówień publicznych postanowień o charakterze abuzywnym, obejmuje m.in. niedopuszczalność konstruowania przesłanek naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem. Uzasadnienie abuzywności kar umownych…
09.01.2020AktualnościNośniki reklamowe

Telemarketing - uprzednia zgoda a przekaz marketingowy

autor: Grzegorz Gryciuk

Ostatnio Prezes UOKiK wydał kolejną decyzję odnoszącą się do kwestii zgody na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego na gruncie art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (PT). To decyzja z dnia 13 września 2019 r., nr RPZ 9/2019, która została opublikowana na stronie internetowej UOKiK. Do tej kwestii odnosi się również decyzja z dnia 30 maja 2019…
18.12.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jak zrealizować przyłącze na podstawie planu sytuacyjnego?

autor: Agata Legat , Kacper Łagodziński

Lakoniczne uregulowania dotyczące budowy przyłączy na podstawie planu sytuacyjnego powodują w praktyce wiele wątpliwości odnośnie tego czym w istocie jest plan sytuacyjny oraz kto jest uprawniony do jego sporządzania. Przypomnijmy, że przyłącze (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) można zrealizować na trzy sposoby: 1)    …
17.12.2019AktualnościNośniki reklamowe

Postępowanie dowodowe w nowym kpc

autor: Agnieszka Tomkowiak

Przepisy dotyczące postepowania dowodowego uległo zmianom wskutek nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. Uchylone zostały przepisy art. 207 i 217 kpc, które określały zasady wnoszenia odpowiedzi na pozew, ale także ustanawiały zasady prekluzji dowodowej, czyli kiedy dowody winny być pominięte jako spóźnione, a kiedy mogą być uwzględnione. Na gruncie…
13.12.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Klauzule abuzywne w zamówieniach publicznych: kary umowne za opóźnienie

autor: Konrad Różowicz

Jednym z novum ustawy P.z.p., która wejdzie w życie w 2021 roku, jest wyraźnie wyrażenie w przepisach ustawy katalogu klauzul abuzywnych, a więc takich klauzul kontraktowych których stosowanie przez zamawiających będzie zakazane. Zgodnie z art. 433 pkt 1 nowego P.z.p. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą mogły przewidywać…
10.12.2019AktualnościNośniki reklamowe

Czy wiesz już, na czym polega postępowanie przygotowawcze w nowym KPC?

autor: Agnieszka Tomkowiak

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przyniosła wiele zmian, w tym także wprowadzenie do procesu instytucji posiedzenia przygotowawczego. Na czym ono polega, na jakich zasadach się odbywa i z czym wiąże się przygotowanie planu rozprawy? Kwestie te omawiamy w poniższym artykule. Co się dzieje na posiedzeniu przygotowawczym? Przewodniczący nakłania strony…
29.11.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwiększenie jawności ofert

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. rozszerzają zakres jawności postępowań o udzielenie zamówień publicznych, m.in. poprzez modyfikacje aktualnie obowiązujących regulacji. Zmianie ulegną m.in. reguły dotyczące ujawniania ofert i ich załączników. Udostępnienie oferty wraz z załącznikami Zgodnie z art. 96 ust. 3 P.z.p. protokół, potwierdzający przebieg postępowania o udzielenie…