serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

09.01.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zwanej dalej także „upb” decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Na gruncie tego…
05.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 1 stycznia 2018 r. nowe opłaty i stawki za usługi wodne

autor: Joanna Kostrzewska

Nowe prawo wodne 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne wprowadzające zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych zmian jest konieczność realizacji założeń art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzającej zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”, która, skutkować ma stworzeniem…
05.01.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Podatkowa grupa kapitałowa od 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Od początku 2018 r. łatwiej jest utworzyć podatkową grupę kapitałową, ale skutki naruszenia warunków jej funkcjonowania mogą być bardziej dotkliwe.   Podatkowa Grupa Kapitałowa to grupa podmiotów spełniających określone warunki, która może korzystać z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT. Podstawa opodatkowania dla takiej grupy jest bowiem…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja warunków technicznych: zmiany w zakresie miejsc postojowych

autor: Kinga Grzelak

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany dot. m.in. wymiarów miejsc postojowych oraz ich sytuowania na działce. Analizując wprowadzone zmiany, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w nowych przepisach zdefiniowano pojęcie…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Odległości od granicy działki – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 8 grudnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja obejmuje zmiany dotyczące działki budowlanej, wprowadzając m.in. definicję…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Aneks kuchenny w mieszkaniu jednopokojowym od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy możliwości lokalizacji aneksu kuchennego w pokoju w mieszkaniu jednopokojowym. Dotychczasowy stan prawny W świetle obowiązujących dotychczas przepisów nie było…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiana warunków technicznych od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców, wprowadzone zmiany mają odpowiadać aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji, przy zachowaniu przejrzystości…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Cienka kapitalizacja od 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2018 r. po raz kolejny zmieniły się przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji (ograniczające możliwość zaliczania odsetek do kosztów podatkowych). Tym razem nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi lecz całokształtu finansowania dłużnego, w tym pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. Nowy mechanizm…
22.12.2017AktualnościNośniki reklamowe

Wyrok Trybunału - opodatkowanie budynków i budowli

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok o sygn. SK 48/15 dotyczący podatku od nieruchomości. Trybunał uznał, że w sytuacji, gdy dany obiekt spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla budynku, to nie można kwalifikować go jako budowli. Co prawda sprawa dotyczyła kontenerów telekomunikacyjnych, ale może mieć istotne…
07.12.2017Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Zmiany w PIT i CIT w 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2175 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Wraz z początkiem nowego roku nastąpi wiele istotnych zmian zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół następujących zagadnień: 1) Źródła…