serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

15.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zakaz orzekania na niekorzyść w sprawach o zasiedzenie

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018 r. (sygn. III CZP 1/18) udzielił odpowiedzi na pytanie prawne, czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia sąd II instancji jest związany zakazem reformationis in peius co do daty nabycia prawa własności. Sprawy o zasiedzenie Zasiedzenie jest sposobem nabycia określonego prawa, w tym prawa własności nieruchomości,…
05.11.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Uproszczenia w dokumentacjach podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. po raz kolejnym istotnym zmianom mają ulec przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Część nowych rozwiązań ma przyczynić się do uproszczeń i zmniejszenia określonych obowiązków po stronie podatników. Przede wszystkim ustalenie progu transakcyjnego, po przekroczeniu którego występuje…
31.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Po 1 stycznia 2019 r.: dodatkowe składki i danina solidarnościowa

autor: Dominik Goślicki

Sejm uchwalił 23 października 2018 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustanawia ona państwowy fundusz celowy (pełna nazwa w tytule ustawy, w skrócie: Fundusz Solidarnościowy), którego zadaniem jest realizacja celów związanych z wsparciem osób niepełnosprawnych. Fundusz będzie obsługiwał tworzone w tym obszarze programy rządowe…
25.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Skarga nadzwyczajna – nowa instytucja polskiego systemu prawnego

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Dnia 3 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym [dalej także: ustawa]. Jednym z kluczowych rozwiązań o charakterze proceduralnym, które wprowadziła w/w ustawa jest instytucja skargi nadzwyczajnej. Po upływie kilku miesięcy od funkcjonowania tego środka zasadne wydaje się przedstawienie procedury związanej z wniesienie…
21.10.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania części robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Możliwość  użytkowania obiektu budowlanego w przypadkach prawem określonych wymaga  uprzedniego uzyskania pozwolenia. Wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie, o której mowa  w art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: u.p.b.).  Wydanie decyzji obligatoryjnie poprzedzone  musi być przeprowadzeniem kontroli przez właściwy organ…
16.10.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Moce przerobowe instalacji wpisane w WPGO w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego

autor: Joanna Kostrzewska

„Z istoty planu gospodarki odpadami wynika, że zawarte w nim dane, w tym dotyczące mocy przerobowych instalacji, nie warunkują możliwości uzyskania określonego uprawnienia.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę zakładu zagospodarowania odpadów na decyzję Ministra Środowiska, którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa…
12.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Czy warto uzyskiwać pozwolenie na budowę w trybie specustawy mieszkaniowej?

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art.  13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących [dalej: specustawa mieszkaniowa] w przypadku, gdy inwestycja mieszkaniowa przewidziana jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego…
05.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Faktura elektroniczna również dla podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Względem projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r.[2] zmianie uległ m.in. zakres podmiotów które będą uprawnione do przekazywania zamawiającym…
03.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Koniec z odsetkami od zaległych odsetek?

autor: Ewa Skrzypczyńska

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy zmieniającej przepisy kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym zakazu anatocyzmu. Zakaz anatocyzmu Zakaz anatocyzmu, czyli zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek (tzw. procent składany), wprowadza art. 482 k.c. Znajduje on zastosowanie do każdego rodzaju odsetek niezależnie od ich rodzaju…
02.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wpływ sporów konsorcjantów na realizację zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania współpracy, wdrażanej w różnorodnych modelach i formach. Jedną z najpopularniejszych form współpracy pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia jest konsorcjum. Do wyjątków nie należą sytuacje,  w których kontynuacja współpracy podjętej przez konsorcjantów jest zagrożona…