serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Aneks kuchenny w mieszkaniu jednopokojowym od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy możliwości lokalizacji aneksu kuchennego w pokoju w mieszkaniu jednopokojowym. Dotychczasowy stan prawny W świetle obowiązujących dotychczas przepisów nie było…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiana warunków technicznych od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców, wprowadzone zmiany mają odpowiadać aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji, przy zachowaniu przejrzystości…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Cienka kapitalizacja od 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2018 r. po raz kolejny zmieniły się przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji (ograniczające możliwość zaliczania odsetek do kosztów podatkowych). Tym razem nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi lecz całokształtu finansowania dłużnego, w tym pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. Nowy mechanizm…
22.12.2017AktualnościNośniki reklamowe

Wyrok Trybunału - opodatkowanie budynków i budowli

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok o sygn. SK 48/15 dotyczący podatku od nieruchomości. Trybunał uznał, że w sytuacji, gdy dany obiekt spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla budynku, to nie można kwalifikować go jako budowli. Co prawda sprawa dotyczyła kontenerów telekomunikacyjnych, ale może mieć istotne…
07.12.2017Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Zmiany w PIT i CIT w 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2175 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Wraz z początkiem nowego roku nastąpi wiele istotnych zmian zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół następujących zagadnień: 1) Źródła…
22.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Czyli jednak nie o to chodziło – o kolejnej zmianie zasad wycinki drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych, które zaczęły obowiązywać zaledwie 10 tygodni temu prawdopodobnie już niebawem ponownie zostaną zmienione. Wprowadzenie W artykule opublikowanym na portalu Prawo Dla Samorządu pt. „Pozwolenie konserwatorskie zamiast zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?” omówiona została kolejna…
17.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

1 stycznia 2018 r. wygasną niektóre decyzje o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe Prawo wodne. W art. 546 ust.1 ustawa przewiduje wygaśnięcie z dniem jej wejścia w życie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy…
16.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Użytkownikom wieczystym nieruchomości przypominamy, że do końca roku mogą podjąć działania w celu zmniejszenia wysokości opłaty rocznej na przyszły rok. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być pochodną aktualnej wartości nieruchomości. Z uwagi jednak na to, że opłaty aktualizowane są niesystematycznie, ich wysokość często nie odzwierciedla…
10.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców - zmiana przepisów

autor: Anna Gad

Od  1 czerwca 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 647 1 kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowach o roboty budowlane. Inwestor będzie odpowiadał solidarnie z generalnym wykonawcą jedynie, gdy uzyska informację o szczegółowym zakresie robót podwykonawcy…
09.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Stawki opłat za usługi wodne – projekt rozporządzenia

autor: Aleksandra Misiun

Ostatni kwartał 2017 r. zapowiada się jako szczególnie intensywny czas dla wszystkich podmiotów korzystających z usług wodnych. Zmiany projektowane przez prawodawcę dotkną zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Na wejście w życie oczekuje ustawa Prawo wodne, toczą się także burzliwe prace nad nowelizacją równie istotnej dla branży ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…