serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

13.10.2017AktualnościNośniki reklamowe

Coroczne opłaty koncesyjne – Prezes URE bezprawnie wzywa do ich uiszczania dwukrotnie za ten sam rok!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Problem dotyczy przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [dalej: Prezes URE], którym wygasła koncesja udzielona przed laty, a które wystąpiły o udzielenie nowej dla prowadzenia nieprzerwanie tej samej działalności. Coroczne opłaty…
04.10.2017Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kupując nieruchomość, ustal czy wycięto z niej drzewa!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Jak powszechnie wiadomo w ostatnim czasie dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych. Wprowadzenie Obecnie panuje chaos informacyjny i niewiele osób wie, na jakich zasadach można zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy ze swojej działki. A już z pewnością niewiele osób wie, jakie wiążą się z tym zagrożenia.…
02.10.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić. W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez…
28.09.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustalenie warunków zabudowy przez organ odwoławczy

autor: Marta Klimek

Od 1 czerwca bieżącego roku „sprzeciw” zastąpił tradycyjną skargę do sądu administracyjnego na decyzję podjętą w trybie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego[1]. Wprowadzona nowelizacją kpa instytucja, nabiera szczególnego znaczenia dla możliwości ustalenia warunków zabudowy przez organ odwoławczy. Organy odwoławcze wielokrotnie błędnie uznawały,…
27.09.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Rozporządzenia dotyczące dokumentacji cen transferowych opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 18 września 2017 r. zostały opublikowane rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenia zawierają szczegółowy opis elementów, jakie powinna zawierać dokumentacja lokalna (tzw. local file) oraz…
25.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe ryzyka prawne realizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków

autor: Anna Kudra

9 września br. weszła w życie istotna z punktu widzenia inwestorów nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wprowadzająca możliwość uchylenia ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego. Współcześnie gro inwestycji realizowanych jest na nieruchomościach objętych różnymi formami ochrony zabytków. Dotyczy to nie tylko przedsięwzięć dedykowanych…
20.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe prawo wodne w kontekście pozwoleń na eksploatację zakładu

autor: Joanna Kostrzewska

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe prawo wodne wprowadzające rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania wodami. Nowe koszty od Nowego Roku W szeregu nowości szczególnego znaczenia nabierają regulacje dotyczące ponoszenia opłat za usługi wodne, składające się z opłaty stałej i zmiennej. Obciążeniem dla przedsiębiorców korzystających z usług wodnych…
19.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach

autor: Maciej Wruk

Nowelizacja, która weszła w życie 1 września wprowadziła kary za brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia przez zarządcę nieruchomości. Przeprowadzona w 2014 r. deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości zlikwidowała konieczność posiadania licencji zawodowej, usuwając jednocześnie z ustawy o gospodarce nieruchomościami[1] definicję tego zawodu. Jedynym wymogiem…
08.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Już czas na dostosowanie się do nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Gryciuk

Aktualnie jeszcze obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Uodo), ale zostały już uchwalone nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …
07.09.2017SSENośniki reklamowe

Umorzenie pożyczki wraz z odsetkami to przychód pozastrefowy

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W przypadku umorzenia pożyczek wraz z ich oprocentowaniem po stronie pożyczkobiorcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W przypadku przedsiębiorców strefowych przychód taki nie będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, gdyż nie został uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Przedsiębiorca…