serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.03.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wójt musi przyjąć gminną ewidencję zabytków, by ochrona zabytków trwała

autor: Agnieszka Tomkowiak

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw („ustawa nowelizująca”) przyniosła pewne zmiany w procedurze ochrony zabytków. Zgodnie z nowymi przepisami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma utworzyć i prowadzić gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych wszystkich…
05.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Prosta Spółka Akcyjna – projekt przyjęty przez rząd

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 5 lutego 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zakładającej nowy rodzaj spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Projekt został skierowany do Sejmu w dniu 13 lutego 2019 r. Przypomnieć należy (zob. artykuł Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej), że projekt…
28.02.2019AktualnościNośniki reklamowe

Nowe zasady opodatkowania VAT sprzedaży budynków i budowli

autor: Michał Kostrzewa

Trwają prace nad zmianą ustawy o VAT w zakresie problematyki dotyczącej opodatkowania zbycia budynków i budowli. Konkretnie, zmiana będzie dotyczyć pojęcia „pierwszego zasiedlenia”, które jest kluczowe dla ustalenia czy transakcja objęta jest zwolnieniem przedmiotowym, czy też opodatkowana 23 % stawką VAT. Co istotne, mimo iż formalnie nowe zasady jeszcze nie…
21.02.2019Kary AdministracyjneNośniki reklamowe

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych! Z doświadczeń Kancelarii wynika, iż w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania niektórych przepisów prawa względem przedsiębiorcy, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego organu. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów lub państwowych…
12.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ostrożnie z etapowaniem inwestycji

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie…
06.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odpowiednie wynagrodzenie za przejęcie urządzeń przesyłowych, czyli jakie?

autor: Agata Legat

Wybudowanie przez prywatnego inwestora sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej może wiązać się z powstaniem uprawnienia do domagania się od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego przejęcia urządzeń za wynagrodzeniem. W jaki sposób skalkulować jego wysokość? Rosnące zapotrzebowanie na nowe inwestycje deweloperskie wymusza coraz częściej konieczność poszukiwania…
05.02.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Metody weryfikacji cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zmiany w zakresie cen transferowych obowiązujące od początku 2019 r.  dotyczą również stosowanych metod weryfikacji cen transferowych. Po pierwsze, obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały katalog metod, które były stosowane przez organy podatkowe przy szacowaniu dochodu. Podatnicy również stosowali te metody przygotowując dokumentacje podatkowe, choć nie…
01.02.2019Optymalizacja podatkowaNośniki reklamowe

Nieprawidłowo naliczony VAT nie może być odliczany

autor: Michał Kostrzewa

W ostatnim czasie – w kontekście dokonywania przez przedsiębiorców odliczania podatku naliczonego – wiele uwagi zwraca się na konieczność weryfikacji rzetelności kontrahentów. Sama faktura nie stanowi bowiem samodzielnej podstawy odliczenia podatku naliczonego. Równie istotne są takie okoliczności jak formalne zarejestrowanie sprzedawcy dla potrzeb VAT oraz prawidłowe…
29.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

autor: Konrad Różowicz

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zasadnicza część regulacji zawartych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: u.p.p.k.). Wśród nich znajduje się m.in. przepisy art. 120 oraz 135 u.p.p.k. referujące do P.z.p. Dla wykonawców szczególnie art. 135 u.p.p.k. może mieć istotne znaczenie, albowiem kreuje po ich stronie…
28.01.2019AktualnościNośniki reklamowe

Informowanie ZUS o prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich a ochrona danych osobowych.

autor: Grzegorz Gryciuk

Ostatnio przedsiębiorcy będących płatnikami składek którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mogli otrzymać pismo z ZUS wskazujące na ustawowy obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wraz z wzorem formularza, który miałby posłużyć do udzielania ZUS-owi za dany cykl…