serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

28.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”

autor: Kinga Grzelak

Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”, która wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Od końca czerwca w Sejmie trwały prace nad projektem omawianej ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 1 sierpnia Prezydent podpisał…
22.08.2018Opłaty za użytkowanie wieczysteNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na aktualizację opłaty rocznej (czyli jak zmniejszyć opłatę przekształceniową?)

autor: Wojciech Gwóźdź , Marta Klimek

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Prezydent RP, podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej „ustawa” lub „ustawa przekształceniowa”. Ustawa stanowi odpowiedź na „liczne postulaty i petycje kierowane (…) przez współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami…
22.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Samodzielność lokalu po kolejnych zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

W dniu 25 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku – o zmianie ustawy o własności lokali [dalej także: „nowelizacja ustawy o własności lokali”]. Nowelizacja ma rozwiązać problemy ze stosowaniem przepisów ustawy o własności lokali, dotyczących ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych. Nowelizacja ustawy o…
16.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Motywy uchwały SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska , Adrianna Piątkowska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której zanegował nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe służebności z mocy prawa w związku z nabyciem własności urządzeń przesyłowych.  Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy stwierdził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie…
14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…
13.08.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Sporządzanie dokumentacji TP – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Po pierwsze odniesiono się do terminu sporządzenia dokumentacji grupowych (master file). Potwierdzono, że w sytuacji gdy dokumentacja grupowa jest sporządzana przez podmiot zagraniczny to termin jej…
07.08.2018SSENośniki reklamowe

Wciąż niepewność z rozliczaniem kosztów w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

Jednym z najczęstszych problemów wśród przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są kwestie związane z rozliczaniem wydatków inwestycyjnych – czy powinny być one kwalifikowane według metody kasowej czy memoriałowej. Problemu tego nie pomaga rozstrzygnąć orzecznictwo, gdyż sądy administracyjne w dalszym ciągu prezentują w tym zakresie rozbieżne…
06.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy…
02.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wydruk zaświadczenia ZUS

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: P.z.p.), jest obowiązany zadbać by spełniały one przewidziane prawem wymogi np. co do aktualności czy też formy. Przez…
26.07.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Informacje dotyczące ceny ofertowej a tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Rynek zamówień publicznych stanowi przestrzeń kontaktu prywatnych oferentów z publicznymi nabywcami dostaw, usług lub robót budowlanych. W konsekwencji w sferze zamówień publicznych dochodzi do przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie wartości, zasad i reguł związanych z funkcjonowaniem podmiotów publicznych oraz charakterystycznych dla działalność…