serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

13.01.2019AktualnościNośniki reklamowe

Rozliczanie samochodów osobowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym dotyczące m.in. zasad rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi. Po pierwsze z kosztów uzyskania przychodów wyłączyć należy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150 tys. zł.…
08.01.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Polskie domy drewniane

autor: Marta Klimek

Spółka Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, to spółka mająca z założenia prowadzić działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. Spółka powstanie na mocy i w ramach art. 421a - art. 421k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), które zostały wprowadzone ustawą z…
07.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Prezes odpowie za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK, który w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych…
17.12.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Transakcje jednorodne w cenach transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Przepisy, które będą obowiązywały od 2019 r. mają zakończyć wieloletnie problemy związane z ustaleniem progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych wprowadza nowe progi, po przekroczeniu, których podmioty będą zobowiązane do sporządzenia…
11.12.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

W opracowaniu z dnia 21 października 2018 r. opublikowanym na portalu ziemskibiznes.pl analizie poddano kwestie związane z pozwoleniem na użytkowanie obiektów w kontekście określenia warunków użytkowania obiektów na podstawie art. 59 ust. 2 przesłanka (1) u.p.b. Zgodnie z zapowiedzią tam zawartą  kontynuując rozważania w kontekście art. 52 ust. 2 oraz 3 u.p.b.…
07.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 9 grudnia br. zmiany w projektowaniu garaży

autor: Kinga Grzelak

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Większość zmian weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. – z wyjątkiem jednego przepisu (§ 1 pkt 28 rozporządzenia nowelizującego, wprowadzającego…
06.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Możliwe przejściowe trudności w obrocie nieruchomościami

autor: Ewa Skrzypczyńska

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów może spowodować przejściowe trudności w obrocie nieruchomościami. Zmiana stanu prawnego W związku z wejściem w życie ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów…
05.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w zakresie odległości budynku od granicy lasu

autor: Kinga Grzelak

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane przepisy wprowadziły nie tylko nowe zasady sytuowania budynków od granicy działki budowlanej, ale też od granicy lasu. Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie na potrzeby rozporządzenia definicji…
04.12.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej: P.z.p.) obowiązany jest do udzielenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty w oparciu o domniemanie zawarcia w niej „rażąco niskiej ceny” (art. 90 ust. 3 w zw. z 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p.). W konsekwencji…
30.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w podatku u źródła

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. istotnym zmianom ulegną zasady poboru podatku u źródła. Zmiany będą dotyczyły wypłat należności przekraczających 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podmiotu. Na wstępie przypomnijmy, że podatkowi u źródła podlegają przychody uzyskiwane z tytułu m.in.: 1)  dywidend (podstawowa stawka 19%); 2)  odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych,…