serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

12.04.2019AktualnościNośniki reklamowe

Decyzja środowiskowa – będzie łatwiej inwestorom?

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt ustawy z dnia 19 marca 2019 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, zakładający usprawnienie procesu inwestycyjnego.             Główne…
04.04.2019AktualnościNośniki reklamowe

RODO w praktyce – pierwsza kara pieniężna nałożona!

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

26 marca 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych [dalej także: UODO] poinformował na swojej stronie internetowej o nałożeniu pierwszej kary pieniężnej na podstawie obowiązującego od maja ubiegłego roku tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych[1] [dalej także: RODO] Wymierzona sankcja jest konsekwencją niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku…
22.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Opłaty za usługi wodne w nowelizacji prawa wodnego - zapłacimy więcej?

autor: Joanna Kostrzewska

W styczniu br. minął rok od chwili wejścia w życie nowego prawa wodnego[1], którego jednym z podstawowych założeń była konieczność implementacji postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym  wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Konsekwencją wdrażania ww. zasady była nie tylko likwidacja przez krajowego ustawodawcę szeregu, wcześniej stosowanych…
19.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Od 1 kwietnia 2019 r. możliwość składania sprawozdań finansowych przez profesjonalnych pełnomocników

autor: Maria Narkiewicz

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019, poz. 55). Nowelizacja zakłada możliwość składania dokumentów finansowych, w tym rocznych sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych przez profesjonalnych…
12.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Można już potwierdzać czynności dokonane przez tzw. fałszywy organ

autor: Adrianna Piątkowska , Ewa Skrzypczyńska

Rozwiane zostały wątpliwości co do skutków czynności prawnych dokonanych przez tzw. fałszywy organ. Z dniem 1 marca2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym [dalej także: ustawa nowelizująca]. Na mocy art. 1 w/w ustawy zmieniony…
05.03.2019AktualnościNośniki reklamowe

Prosta Spółka Akcyjna – projekt przyjęty przez rząd

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 5 lutego 2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, zakładającej nowy rodzaj spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Projekt został skierowany do Sejmu w dniu 13 lutego 2019 r. Przypomnieć należy (zob. artykuł Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej), że projekt…
28.02.2019AktualnościNośniki reklamowe

Nowe zasady opodatkowania VAT sprzedaży budynków i budowli

autor: Michał Kostrzewa

Trwają prace nad zmianą ustawy o VAT w zakresie problematyki dotyczącej opodatkowania zbycia budynków i budowli. Konkretnie, zmiana będzie dotyczyć pojęcia „pierwszego zasiedlenia”, które jest kluczowe dla ustalenia czy transakcja objęta jest zwolnieniem przedmiotowym, czy też opodatkowana 23 % stawką VAT. Co istotne, mimo iż formalnie nowe zasady jeszcze nie…
28.01.2019AktualnościNośniki reklamowe

Informowanie ZUS o prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich a ochrona danych osobowych.

autor: Grzegorz Gryciuk

Ostatnio przedsiębiorcy będących płatnikami składek którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mogli otrzymać pismo z ZUS wskazujące na ustawowy obowiązek przeprowadzania przez nich kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wraz z wzorem formularza, który miałby posłużyć do udzielania ZUS-owi za dany cykl…
13.01.2019AktualnościNośniki reklamowe

Rozliczanie samochodów osobowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z początkiem nowego roku weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym dotyczące m.in. zasad rozliczania w kosztach wydatków związanych z samochodami osobowymi. Po pierwsze z kosztów uzyskania przychodów wyłączyć należy odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodów osobowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150 tys. zł.…
07.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 9 grudnia br. zmiany w projektowaniu garaży

autor: Kinga Grzelak

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Większość zmian weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. – z wyjątkiem jednego przepisu (§ 1 pkt 28 rozporządzenia nowelizującego, wprowadzającego…