serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

22.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Czyli jednak nie o to chodziło – o kolejnej zmianie zasad wycinki drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z nieruchomości zabytkowych, które zaczęły obowiązywać zaledwie 10 tygodni temu prawdopodobnie już niebawem ponownie zostaną zmienione. Wprowadzenie W artykule opublikowanym na portalu Prawo Dla Samorządu pt. „Pozwolenie konserwatorskie zamiast zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów?” omówiona została kolejna…
16.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Użytkownikom wieczystym nieruchomości przypominamy, że do końca roku mogą podjąć działania w celu zmniejszenia wysokości opłaty rocznej na przyszły rok. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być pochodną aktualnej wartości nieruchomości. Z uwagi jednak na to, że opłaty aktualizowane są niesystematycznie, ich wysokość często nie odzwierciedla…
09.11.2017AktualnościNośniki reklamowe

Stawki opłat za usługi wodne – projekt rozporządzenia

autor: Aleksandra Misiun

Ostatni kwartał 2017 r. zapowiada się jako szczególnie intensywny czas dla wszystkich podmiotów korzystających z usług wodnych. Zmiany projektowane przez prawodawcę dotkną zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Na wejście w życie oczekuje ustawa Prawo wodne, toczą się także burzliwe prace nad nowelizacją równie istotnej dla branży ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu…
13.10.2017AktualnościNośniki reklamowe

Coroczne opłaty koncesyjne – Prezes URE bezprawnie wzywa do ich uiszczania dwukrotnie za ten sam rok!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Problem dotyczy przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [dalej: Prezes URE], którym wygasła koncesja udzielona przed laty, a które wystąpiły o udzielenie nowej dla prowadzenia nieprzerwanie tej samej działalności. Coroczne opłaty…
25.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe ryzyka prawne realizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków

autor: Anna Kudra

9 września br. weszła w życie istotna z punktu widzenia inwestorów nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wprowadzająca możliwość uchylenia ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego. Współcześnie gro inwestycji realizowanych jest na nieruchomościach objętych różnymi formami ochrony zabytków. Dotyczy to nie tylko przedsięwzięć dedykowanych…
20.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe prawo wodne w kontekście pozwoleń na eksploatację zakładu

autor: Joanna Kostrzewska

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe prawo wodne wprowadzające rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania wodami. Nowe koszty od Nowego Roku W szeregu nowości szczególnego znaczenia nabierają regulacje dotyczące ponoszenia opłat za usługi wodne, składające się z opłaty stałej i zmiennej. Obciążeniem dla przedsiębiorców korzystających z usług wodnych…
19.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach

autor: Maciej Wruk

Nowelizacja, która weszła w życie 1 września wprowadziła kary za brak posiadania obowiązkowego ubezpieczenia przez zarządcę nieruchomości. Przeprowadzona w 2014 r. deregulacja zawodu zarządcy nieruchomości zlikwidowała konieczność posiadania licencji zawodowej, usuwając jednocześnie z ustawy o gospodarce nieruchomościami[1] definicję tego zawodu. Jedynym wymogiem…
08.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Już czas na dostosowanie się do nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych

autor: Grzegorz Gryciuk

Aktualnie jeszcze obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Uodo), ale zostały już uchwalone nowe przepisy unijne w zakresie ochrony danych, tj. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych …
06.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po nowelizacji

autor: Maciej Wruk

Od września pośrednikom w obrocie nieruchomościami grozi kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Deregulacja zawodu pośrednika, wprowadzona kilka lata temu, w praktyce spowodowała wiele problemów interpretacyjnych. Nie było bowiem między innymi jasne co należy rozumieć poprzez czynności wykonywane poprzez pośredników ani jaki…
05.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Opłata za „foliówki” już od stycznia 2018

autor: Joanna Kostrzewska

Pobór opłaty ma być obowiązkowy od 1 stycznia 2018 r. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 1730), która nakłada na przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, m.in. obowiązek poboru od klientów nabywających foliowe torby na zakupy, tzw. „opłaty recyklingowej”. Przekazane…