serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

12.04.2018Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu

autor: Urszula Szefler , Adrianna Piątkowska

Firmy produkcyjne i usługowe często wykorzystują popularne wózki widłowe elektryczne lub spalinowe. Należy pamiętać, że wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu i okresowym badaniom technicznym. Prawidłowa nazwa popularnych wózków widłowych brzmi wózki  jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Właściciel…
18.06.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Ryzykowny start, czyli surowsze zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

autor: Dawid Dziendziela

W jednym z wcześniejszych artykułów pt. „Kosztowne błędy przy zakładaniu spółki z o.o.” poruszyłem temat odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce przy okazji jej tworzenia. Zwróciłem w nim uwagę na konieczność zachowania należytej staranności przy okazji zawiązywania i rejestracji spółki oraz wskazałem, że brak koniecznej rzetelności…
11.05.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Brak możliwości dokładnego zbadania dokumentacji księgowej spółki nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Czy działanie w przekonaniu, że przyjęcie funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. to jedynie awans pracowniczy - nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności z jaką łączy się wykonywanie tej funkcji oraz nie uzyskanie dostępu do dokumentacji księgowej spółki - zwalania od odpowiedzialności? W ocenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – NIE! Według Sądu Apelacyjnego…
30.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Podział zadań w ramach zarządu spółki z o.o.

autor: Dawid Dziendziela

Regulamin zarządu Niekiedy w przypadku spółki z wieloosobowym zarządem przyjmowany jest przez sam zarząd, zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą (o ile takowa została powołana) regulamin, którego celem jest usystematyzowanie zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Taki dokument wyznacza nie tylko zasady procedowania zarządu, w szczególności…
07.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Odpowiedzialność zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Niejednokrotnie członkowie zarządu nie zdają sobie sprawy z rodzajów i zakresu odpowiedzialności jaką mogą ponosić. W szczególności niezrozumiały wydaje się być charakter odpowiedzialności, jaką członkowie organu zarządzającego mogą ponosić na podstawie popularnego art. 299 ksh. Tymczasem świadomość charakteru prawnego i zrozumienie istoty odpowiedzialności,…
31.03.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Niezwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. a wyrządzenie szkody spółce

autor: Weronika Hoffa

Kiedy zarząd spółki z o.o. ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników? Na czym tak naprawdę polega „zwołanie zgromadzenia wspólników” z punktu widzenia przepisów Kodeksu spółek handlowych [dalej: ksh]? Jaka odpowiedzialność może obciążać członków zarządu w razie braku realizacji obowiązku zwołania zgromadzenia? Wyjaśnienia ww. kwestii można znaleźć w niniejszym…
23.02.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Odpowiedzialność karna kadry menedżerskiej

autor: Dawid Dziendziela

Nie tylko ryzyko majątkowe Gdy analizowane są zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych z reguły akcentowane jest przede wszystkim ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec kontrahentów spółki bądź samej spółki. Tymczasem niektóre zachowania, które uzasadniają skierowanie roszczeń cywilnoprawnych wobec członka zarządu,…
02.02.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Kosztowne błędy przy zakładaniu spółki z o.o.

autor: Dawid Dziendziela

Należyta staranność od samego początku Z reguły kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki z o.o. wiązana jest z niedochowaniem należytej staranności i spowodowaniem szkody w majątku zarządzanej przez niego „dojrzałej” już spółki. Tymczasem przyczyna, dla której członek zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, może zaistnieć…
23.01.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Zabezpieczenie przez ubezpieczenie

autor: Dawid Dziendziela

D&O Jako jedno z narzędzi ograniczenia ryzyka ponoszenia majątkowej odpowiedzialności przez członka zarządu spółki handlowej powszechnie wskazuje się zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej D&O (directors and officers). Co oczywiste istotą pozyskania polisy tego rodzaju jest zapewnienie ochrony majątku osobistego menadżerów zarządzających spółką…
11.12.2014Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Komornicze zajęcie wierzytelności członka zarządu spółki

autor: Weronika Hoffa

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku zaś spółki akcyjnej, zarząd powołuje rada nadzorcza, chyba, że odmiennie…