serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

20.01.2017Prawo pracyNośniki reklamowe

Ewidencjonowanie godzin w umowie zlecenia

autor: Urszula Szefler

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług zawieranej przez przedsiębiorcę z osobą fizyczną musi zostać ustalone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto. Ewidencjonowanie godzin w umowie zlecenia jest konieczne do prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia. Zapisy umowne Na podstawie art.…
18.01.2017Prawo pracyNośniki reklamowe

Świadectwo pracy po zmianach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Z dniem 1 stycznia 2017 r. uległy zmianie zasady wydawania świadectw pracy przez pracodawców. Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255), która jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”. Dodatkowo…
16.01.2017Prawo pracyNośniki reklamowe

Nowy termin na wniesienie odwołania do sądu pracy

autor: Ewa Skrzypczyńska

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy, dłuższy termin na wniesienie odwołania do sądu pracy. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255), wprowadzająca liczne zmiany dotyczące przedsiębiorców, o których informowaliśmy już Państwa na łamach portalu, wydłuża dotychczasowe…
31.08.2016Prawo pracyNośniki reklamowe

Koniec z syndromem pierwszej dniówki

autor: Marta Wolańska , Emil Rogalski

W dniu 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 29 kodeksu pracy. Dotychczasowe brzmienie art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1502) – (dalej także określana jako: kodeks pracy), stwarzało duże pole do nadużyć, utrudniając działanie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z obecnym…
24.02.2016Prawo pracyNośniki reklamowe

Umowy o pracę na czas określony po zmianach

autor: Anna Gad

Z dniem 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu pracy[1], która wprowadza m.in. istotne zmiany w zawieraniu oraz wypowiadaniu umów o pracę na czas określony. W pierwszej kolejności wskazać należy, że zmieniony art. 25 §1 k.p.  określa, iż umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony. Z ustawowego katalogu…
09.12.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Urlop wychowawczy po 2 stycznia 2016 r.

autor: Marta Wolańska

Z dniem 2 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy[1], która wprowadza między innymi zmiany w zakresie zasad związanych z udzielaniem urlopu wychowawczego dla pracownika. W dalszym ciągu pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.…
09.11.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiany zasad udzielania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.

autor: Anna Gad

Z dniem 2 stycznia 2016 r.[1] wejdą w życie istotne zmiany kodeksu pracy w zakresie urlopów związanych z narodzeniem i wychowaniem dziecka. Nowelizacja ujednolica i jednocześnie uelastycznienia zasady udzielania i korzystania z urlopów z tytułu rodzicielstwa.        Bardzo ważną zmianą jest zlikwidowanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i włączenie go do…
15.10.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Zakaz konkurencji po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę

autor: Ewa Skrzypczyńska

W orzecznictwie istniała rozbieżność co do obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) k.p. Przypomnijmy, że zgodnie z treścią przywołanego przepisu, nowy pracodawca w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się z mocy…
09.09.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Kontrowersyjne zmiany w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych

autor: Piotr Kołodziejczak , Aleksandra Jarząbek

19 sierpnia 2015 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy nowelizującej przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem nowelizacji ma być doprecyzowanie i uzupełnienie obowiązujących przepisów w zakresie finansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wyeliminowanie nieprawidłowości…
01.09.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy samozatrudniony to też pracownik?

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2015 r. (sygn. II PK 189/14) wskazał, że w przypadku osoby samozatrudnionej stale współpracującej z danym przedsiębiorcą, może dojść do skutecznego ustalenia istnienia stosunku pracy. Charakterystyka umowy o pracę Przypomnijmy, że zgodnie z art. 22 § 1 k.p. „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się…