serwis prowadzi

20.01.2017

Prawo pracy

Ewidencjonowanie godzin w umowie zlecenia

autor: Urszula Szefler

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług zawieranej przez przedsiębiorcę z osobą fizyczną musi zostać ustalone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto. Ewidencjonowanie godzin w umowie zlecenia jest konieczne do prawidłowego rozliczenia wynagrodzenia.

Zapisy umowne

Na podstawie art. 8b ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[1], w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ewidencjonowanie godzin w umowie zlecenia dotyczy wszystkich umów, zarówno pomiędzy przedsiębiorcą i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (samozatrudnionym) jak i przedsiębiorcą i osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Wydaje się, że strony mogą przyjąć dowolną metodę ewidencjonowania godzin w umowie zlecenia. Ustawodawca nie wymaga w szczególności, aby potwierdzanie liczby godzin następowało każdego dnia realizacji zlecenia czy miało formę pisemną. W rezultacie warto wybrać taki sposób ewidencjonowania godzin w umowie zlecenia, który najlepiej odpowiada potrzebom obydwu stron. Przyjęte rozwiązanie powinno także eliminować ryzyko ekonomiczne zapłaty wyższego wynagrodzenia, jeżeli realizacja przedmiotu umowy przedłuży się.

Brak zapisów w umowie

Jeżeli strony nie wprowadzą w umowie zapisów regulujących ewidencjonowanie godzin, zastosowanie znajdzie art. 8b ust. 2 przywołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w takiej sytuacji zleceniobiorca przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Ustawodawca nie wymaga, aby zleceniobiorca prowadził szczegółową ewidencję godzin, nie narzuca formy takiej ewidencji, a jedynie zobowiązuje go do poinformowania kontrahenta o liczbie godzin. W rezultacie zleceniodawca może nie mieć możliwości sprawdzenia liczby godzin i rzetelności wyliczenia wynagrodzenia na rachunku. W przypadku sporu sądowego zleceniodawcy będzie trudno zakwestionować wyliczenie zleceniobiorcy, jeżeli nie będzie miał konkretnych dowodów na czas trwania zleconych czynności.

Potwierdzenie na piśmie

Przed rozpoczęciem wykonania zlecenia przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (art. 8b ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Jeżeli zleceniodawca nie dopełni wyżej wskazanego obowiązku informacyjnego to zastosowanie znajdzie przepis art. 8b ust. 2 przywołanej ustawy i zleceniobiorca będzie jednostronnie powiadamiał przedsiębiorcę o liczbie godzin.

Umowy zlecenia trwające przed 1 stycznia 2017 r.

Obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej dotyczy także umów zlecenia zawartych przed 1 stycznia 2017 r., które w tym dniu były w trakcie realizacji. Celem uniknięcia wątpliwości zasadne wydaje się zawarcie aneksów do umów, które obejmą m.in. zasady ewidencjonowania godzin w umowie zlecenia.
 

[1] ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wygrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).

Urszula Szefler

Urszula Szefler

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Urszula Szefler

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Prawo pracy13.06.2014

Kara umowna w umowie o pracę

Prawo pracy06.10.2014

Prawa autorskie w pracy – utwory pracownicze

wszystkie wpisy
"

Prawidłowe ułożenie relacji pracowniczych to podstawa stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś pracodawcą musisz mieć pewność, że prawo pracy działa u Ciebie optymalnie.

"

Dowiedz się więcej:

Prawo pracy