serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

06.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy…
09.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku…
03.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

„Specustawa” mieszkaniowa

autor: Agata Legat

26 czerwca 2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. „Specustawa” mieszkaniowa funkcjonować ma obok dotychczas obowiązujących regulacji- do inwestora należeć będzie decyzja czy inwestycję zrealizuje w trybie specustawy czy na zasadach ogólnych. Co więcej,…
18.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Postępowania środowiskowe na „starych przepisach”

autor: Marta Klimek

11 kwietnia 2018 roku została opublikowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) dotycząca postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) (dalej jako: „nowe prawo wodne”). Wprowadzony nowym prawem…
09.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część II)

autor: Kinga Grzelak

W dniu 15 marca 2018 r. przedstawiony został rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Maksymalna wysokość…
09.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część I)

autor: Kinga Grzelak

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Kogo dotyczy…
06.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zabudowa śródmiejska po nowelizacji warunków technicznych

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. zmieniono definicję zabudowy śródmiejskiej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To istotna zmiana m.in. z punktu widzenia wymogów dot. minimalnego czasu nasłonecznienia pomieszczeń czy placów zabaw, które to wymogi w zabudowie…
30.03.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na budowę I etapu inwestycji nie daje gwarancji realizacji całego zamierzenia

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Korzystając z możliwości etapowania realizacji inwestycji przewidzianej w prawie budowlanym a polegającej na tym, że uzyskuje się pozwolenie dla I etapu inwestycji jednocześnie przedstawiając plan zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia inwestycyjnego, należy się liczyć z pewnym ryzykiem z tym związanym. Jeśli bowiem po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na…
09.01.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zwanej dalej także „upb” decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Na gruncie tego…
03.01.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowelizacja warunków technicznych: zmiany w zakresie miejsc postojowych

autor: Kinga Grzelak

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany dot. m.in. wymiarów miejsc postojowych oraz ich sytuowania na działce. Analizując wprowadzone zmiany, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w nowych przepisach zdefiniowano pojęcie…