serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.03.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wójt musi przyjąć gminną ewidencję zabytków, by ochrona zabytków trwała

autor: Agnieszka Tomkowiak

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw („ustawa nowelizująca”) przyniosła pewne zmiany w procedurze ochrony zabytków. Zgodnie z nowymi przepisami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma utworzyć i prowadzić gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych wszystkich…
12.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ostrożnie z etapowaniem inwestycji

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie…
06.02.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odpowiednie wynagrodzenie za przejęcie urządzeń przesyłowych, czyli jakie?

autor: Agata Legat

Wybudowanie przez prywatnego inwestora sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej może wiązać się z powstaniem uprawnienia do domagania się od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego przejęcia urządzeń za wynagrodzeniem. W jaki sposób skalkulować jego wysokość? Rosnące zapotrzebowanie na nowe inwestycje deweloperskie wymusza coraz częściej konieczność poszukiwania…
08.01.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Polskie domy drewniane

autor: Marta Klimek

Spółka Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, to spółka mająca z założenia prowadzić działalność w celu zwiększenia dostępności mieszkań na potrzeby społeczeństwa. Spółka powstanie na mocy i w ramach art. 421a - art. 421k ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), które zostały wprowadzone ustawą z…
11.12.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

W opracowaniu z dnia 21 października 2018 r. opublikowanym na portalu ziemskibiznes.pl analizie poddano kwestie związane z pozwoleniem na użytkowanie obiektów w kontekście określenia warunków użytkowania obiektów na podstawie art. 59 ust. 2 przesłanka (1) u.p.b. Zgodnie z zapowiedzią tam zawartą  kontynuując rozważania w kontekście art. 52 ust. 2 oraz 3 u.p.b.…
21.10.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania części robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Możliwość  użytkowania obiektu budowlanego w przypadkach prawem określonych wymaga  uprzedniego uzyskania pozwolenia. Wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie, o której mowa  w art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: u.p.b.).  Wydanie decyzji obligatoryjnie poprzedzone  musi być przeprowadzeniem kontroli przez właściwy organ…
28.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”

autor: Kinga Grzelak

Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”, która wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Od końca czerwca w Sejmie trwały prace nad projektem omawianej ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 1 sierpnia Prezydent podpisał…
06.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy…
09.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku…
03.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

„Specustawa” mieszkaniowa

autor: Agata Legat

26 czerwca 2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. „Specustawa” mieszkaniowa funkcjonować ma obok dotychczas obowiązujących regulacji- do inwestora należeć będzie decyzja czy inwestycję zrealizuje w trybie specustawy czy na zasadach ogólnych. Co więcej,…