serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

09.01.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zwanej dalej także „upb” decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Na gruncie tego…
17.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

1 stycznia 2018 r. wygasną niektóre decyzje o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe Prawo wodne. W art. 546 ust.1 ustawa przewiduje wygaśnięcie z dniem jej wejścia w życie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy…
10.11.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców - zmiana przepisów

autor: Anna Gad

Od  1 czerwca 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 647 1 kodeksu cywilnego w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w umowach o roboty budowlane. Inwestor będzie odpowiadał solidarnie z generalnym wykonawcą jedynie, gdy uzyska informację o szczegółowym zakresie robót podwykonawcy…
18.10.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego po zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1529) [dalej także: „ukzn”], oprócz utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości, określenia m.in. zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu oraz gospodarowania przekazanymi nieruchomościami, dokonała kilku istotnych zmian w przepisach obowiązujących. Jedną…
28.09.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustalenie warunków zabudowy przez organ odwoławczy

autor: Marta Klimek

Od 1 czerwca bieżącego roku „sprzeciw” zastąpił tradycyjną skargę do sądu administracyjnego na decyzję podjętą w trybie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego[1]. Wprowadzona nowelizacją kpa instytucja, nabiera szczególnego znaczenia dla możliwości ustalenia warunków zabudowy przez organ odwoławczy. Organy odwoławcze wielokrotnie błędnie uznawały,…
11.07.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odwrócony VAT w branży budowlanej – objaśnienia Ministra Finansów

autor: Katarzyna Lewandowska

Minister Finansów opublikował kolejne objaśnienia podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych. Od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców została objęta mechanizmem odwróconego obciążenia tzw. reverse charge (zob. Odwrócony VAT w branży budowlanej). W…
07.07.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Informacja na temat obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

autor: Agata Legat , Wojciech Gwóźdź

W związku z uchwaloną w dniu 20 maja 2016 roku ustawą o efektywności energetycznej [dalej także: „przedmiotowa ustawa”], pragniemy Państwu przypomnieć, że na mocy art. 36 ust. 1 przedmiotowej ustawy przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeprowadzania systematycznych audytów energetycznych swoich przedsiębiorstw.        Jak wskazuje art. 37 przedmiotowej…
31.03.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe zasady postępowania przed sądami administracyjnymi

autor: Katarzyna Dudziak

Największa od lat nowelizacja przepisów kpa, która ma zacząć obowiązywać już od 1 czerwca 2017 r., związana jest również  z szeregiem daleko idących zmian, które równolegle będą miały miejsce w procedurze sądowoadministracyjnej. Projektowane przepisy należy oceniać pozytywnie, w tym kontekście interesu inwestora – konsekwencją zmian przepisów, zmierzających…
29.03.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czego nie może organizacja społeczna?

autor: Marta Klimek

Wielokrotnie w postępowaniach administracyjnych, w szczególności szeroko rozumianych „postępowaniach środowiskowych” (dla przykładu: postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego) uczestniczą organizacje społeczne, które podejmowanymi przez siebie czynnościami, nierzadko próbują „zablokować” wydanie wnioskowanej przez inwestora decyzji administracyjnej. Co…
22.03.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowelizacja kpa przyspieszy proces inwestycyjny

autor: Agata Legat

1 czerwca 2017 r. najprawdopodobniej (o ile Senat nie wprowadzi w tym względzie zmian) wejdzie w życie największa od lat nowelizacja przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W założeniu projektodawców ma ona na celu usprawnienie i skrócenie procedur administracyjnych. W istocie, jeśli ustawa w takim kształcie, w jakim została uchwalona przez Sejm…