serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.12.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

W opracowaniu z dnia 21 października 2018 r. opublikowanym na portalu ziemskibiznes.pl analizie poddano kwestie związane z pozwoleniem na użytkowanie obiektów w kontekście określenia warunków użytkowania obiektów na podstawie art. 59 ust. 2 przesłanka (1) u.p.b. Zgodnie z zapowiedzią tam zawartą  kontynuując rozważania w kontekście art. 52 ust. 2 oraz 3 u.p.b.…
21.10.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania części robót

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

Możliwość  użytkowania obiektu budowlanego w przypadkach prawem określonych wymaga  uprzedniego uzyskania pozwolenia. Wiąże się to z koniecznością uzyskania decyzji pozwolenie na użytkowanie, o której mowa  w art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (dalej: u.p.b.).  Wydanie decyzji obligatoryjnie poprzedzone  musi być przeprowadzeniem kontroli przez właściwy organ…
28.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”

autor: Kinga Grzelak

Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”, która wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Od końca czerwca w Sejmie trwały prace nad projektem omawianej ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 1 sierpnia Prezydent podpisał…
06.08.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy…
09.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku…
03.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

„Specustawa” mieszkaniowa

autor: Agata Legat

26 czerwca 2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. „Specustawa” mieszkaniowa funkcjonować ma obok dotychczas obowiązujących regulacji- do inwestora należeć będzie decyzja czy inwestycję zrealizuje w trybie specustawy czy na zasadach ogólnych. Co więcej,…
18.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Postępowania środowiskowe na „starych przepisach”

autor: Marta Klimek

11 kwietnia 2018 roku została opublikowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) dotycząca postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) (dalej jako: „nowe prawo wodne”). Wprowadzony nowym prawem…
09.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część II)

autor: Kinga Grzelak

W dniu 15 marca 2018 r. przedstawiony został rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Maksymalna wysokość…
09.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część I)

autor: Kinga Grzelak

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Kogo dotyczy…
06.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zabudowa śródmiejska po nowelizacji warunków technicznych

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. zmieniono definicję zabudowy śródmiejskiej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To istotna zmiana m.in. z punktu widzenia wymogów dot. minimalnego czasu nasłonecznienia pomieszczeń czy placów zabaw, które to wymogi w zabudowie…