serwis prowadzi

17.11.2017

Proces inwestycyjny

1 stycznia 2018 r. wygasną niektóre decyzje o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowe Prawo wodne. W art. 546 ust.1 ustawa przewiduje wygaśnięcie z dniem jej wejścia w życie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Wygaśnięcie nie obejmie decyzji:

  • na podstawie których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia, w stosunku do którego organ nie wydał sprzeciwu;
  • dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych;
  • dotyczących wyłącznie budowy drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych;
  • dotyczących rozbudowy, przebudowy i odbudowy istniejących obiektów liniowych.

W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organy opracują wykaz decyzji, które wygasły celem przekazania go właściwym organom administracji architektoniczno-budowlanej. Wykaz zostanie także ogłoszony na stronie BIP właściwej gminy.

Na stronie internetowej http://mapy.isok.gov.pl/imap/ możecie Państwo sprawdzić, czy nieruchomość, dla której dysponujecie warunkami zabudowy, zlokalizowana jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny