serwis prowadzi

03.01.2018

Proces inwestycyjny

Nowelizacja warunków technicznych: zmiany w zakresie miejsc postojowych

autor: Kinga Grzelak

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany dot. m.in. wymiarów miejsc postojowych oraz ich sytuowania na działce.

Analizując wprowadzone zmiany, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w nowych przepisach zdefiniowano pojęcie „parkingu”, którym odtąd będzie wydzielona powierzchnia terenu przeznaczona do postoju samochodów, składająca się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów je łączących, jeżeli takie dojazdy występują. W świetle tak skonstruowanej definicji, pod pojęciem parkingu rozumie się również jedno stanowisko postojowe.

Nowe regulacje wprowadzają również wymogi w zakresie minimalnych odległości stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Określono również wymagania w zakresie wymiarów tych stanowisk. Dotychczas regulacje w tym zakresie dotyczyły tylko samochodów osobowych, nie było natomiast określonych wymogów jeśli chodzi o samochody ciężarowe, czy dostawcze.

Ze względu na pojawiające się wątpliwości interpretacyjne, doprecyzowano odległość między stanowiskiem postojowym a ścianą lub słupem w ten sposób, że za punkt odniesienia przyjęto dłuższą krawędź stanowiska postojowego, a nie jak miało to miejsce dotychczas – bok samochodu. Jednocześnie, powyższe odległości zostały zmniejszone z 0,5 m do 0,3 m w przypadku ściany, a w przypadku słupa - do 0,1 m (pod warunkiem, że słup będzie tak usytuowany, że możliwe będzie swobodne otwarcie drzwi). Ponadto zwiększono szerokość miejsca postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m, a także zmniejszono szerokość drogi manewrowej przy sytuowaniu prostopadłym (dotychczas szerokość ta wynosiła 5,7 m, a od 1 stycznia 2018 r. wynosi 5,0 m).

Zmianie uległy również przepisy dotyczące liczby stanowisk postojowych, od której uzależnia się zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki oraz okien budynków mieszkalnych. Dla przykładu należy wskazać, że do tej pory na gruncie § 19 rozporządzenia należało zachować odległość 7 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w przypadku, gdy mieliśmy do czynienia z maksymalnie 4 stanowiskami postojowymi, natomiast nowelizacja nakłada obowiązek zachowania takiej odległości przy maksymalnie 10 stanowiskach postojowych. Analogiczna zależność występuje przy sytuowaniu parkingów od granicy działki budowlanej. Wskazane powyżej odległości należy także zachować przy sytuowaniu stanowisk postojowych w pobliżu np. placu zabaw, boisk dla dzieci i młodzieży czy okien w budynkach oświaty i wychowania. Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. 

Nowelizacja weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem jednego przepisu – zmiany w zakresie szerokość drogi manewrowej oraz odległości między stanowiskiem postojowym, a ścianą lub słupem wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia, tj. dnia 9 grudnia 2018 r. 

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy