serwis prowadzi

06.08.2018

Proces inwestycyjny

Odblokowanie obrotu nieruchomościami rolnymi w miastach

autor: Ewa Skrzypczyńska

Specustawa mieszkaniowa odblokuje obrót nieruchomościami rolnymi w miastach. Inwestorzy nie będą już musieli spełnić szeregu wymogów, by takie nieruchomości nabyć.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawa mieszkaniowa, wprowadza zmiany m.in. do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako: „u.k.u.r.”), które mają ułatwić nabywanie nieruchomości rolnych w miastach w celu realizacji na nich inwestycji mieszkaniowych.

 

Kolejne wyłączenie stosowania u.k.u.r.

Na skutek przywołanej zmiany przepisów, u.k.u.r. nie znajdzie zastosowania do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast pod warunkiem, że w stosunku do tych nieruchomości zostanie wcześniej podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz zbycie tych nieruchomości nastąpi w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej.

Przypomnijmy, że przed nowelizacją u.k.u.r. nie stosowało się wyłącznie do nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi oraz nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha i będących drogami wewnętrznymi.

Zmieniona u.k.u.r. będzie natomiast dodatkowo przewidywać wyłączenie w stosunku do nieruchomości rolnych w miastach, co odblokuje obrót takimi nieruchomościami, zahamowany w wyniku ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi wprowadzonych w 2016 r. W konsekwencji ułatwione zostanie więc także prowadzenie inwestycji mieszkaniowych.

 

Prawo nabycia

Specustawa mieszkaniowa przewiduje jednak pewne mechanizmy zabezpieczające przed niekontrolowanym obrotem ww. nieruchomościami rolnymi i przyznaje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) prawo nabycia.

W przypadku przeniesienia własności nieruchomości rolnych w miastach KOWR będzie mógł złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości, jeżeli jej nabywca w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie uzyska pozwolenia na budowę albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej oraz pozwolenia na budowę zgodnie z taką uchwałą. Dodatkowo takie oświadczenie będzie mogło być złożone, jeżeli w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nabywca nie zrealizował i nie oddał do użytkowania co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji składającej się z więcej niż jednego budynku mieszkalnego lub infrastruktury towarzyszącej.

Powyższe terminy będą mogły być przedłużone na wniosek inwestora, nie dłużej jednak niż o rok licząc od dnia ich upływu, o ile nie zostały zachowane z przyczyn niezależnych od inwestora.

Oświadczenie KOWR o skorzystaniu z prawa nabycia każdorazowo będzie musiało być złożone w formie aktu notarialnego. W przypadku jego złożenia do nabycia nieruchomości dojdzie po cenie ustalonej ma podstawie wartości rynkowej nieruchomości, o której mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, określonej na dzień złożenia oświadczenia.

Przywołane zasady znajdą także odpowiednie zastosowanie do nabywania udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości rolnych w miastach.

O innych zmianach wprowadzonych przywołaną ustawą informowaliśmy już Państwa w artykule pt. „Specustawa” mieszkaniowa.

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Ewa Skrzypczyńska

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny