serwis prowadzi

03.01.2018

Proces inwestycyjny

Odległości od granicy działki – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 8 grudnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2018 r.

Nowelizacja obejmuje zmiany dotyczące działki budowlanej, wprowadzając m.in. definicję legalną, zgodnie z którą przez działkę budowlaną należy rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. Nowowprowadzona definicja koresponduje z pojęciem działki budowlanej, które funkcjonuje już na gruncie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym działką budowlaną w rozumieniu nowego przepisu nie będzie np. działka drogowa, działka przeznaczona pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych oraz grunty rolne i leśne pod warunkiem, że wymagają zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne czy działka, dla której miejscowy plan przewiduje zakaz zabudowy.

Dla działek będących działkami budowlanymi rozporządzenie przewiduje ponadto wymóg zachowania minimalnych odległości.

Zarówno na gruncie „starych” jak i „nowych” przepisów zasadą jest, że budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy w odległości nie mniejszej niż 4 m lub 3 m – w zależności czy budynek zwrócony jest w stronę tej granicy ścianą z oknami lub drzwiami czy bez. Do tej pory w/w odległości mierzono od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Po zmianach punktem odniesienia będzie granica tej działki, na której ma powstać budynek, a w związku z tym rodzaj sąsiedniej działki nie będzie miał już znaczenia. Nowe warunki techniczne z obowiązku zachowania wymaganych odległości zwalniają w sytuacji, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.

Rozporządzenie przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach można usytuować budynek w odległości 1,5 m od granicy działki, jednak tylko wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie to przewidywał. Do tej pory takie odstępstwo mogło mieć również podstawę w wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Od początku stycznia dopuszczalne jest również sytuowanie każdego budynku bezpośrednio w granicy działki budowlanej, jeśli budynek ten będzie przylegał ścianą do ściany budynku już istniejącego na sąsiedniej działce, a jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Aż do końca ubiegłego roku odstępstwo takie było zarezerwowane wyłącznie dla budynków w zabudowie jednorodzinnej.

Wprowadzone zmiany objęły również zagadnienie odstępstw przy sytuowaniu budynku gospodarczego oraz garaży. Nowelizacja doprecyzowała także odległość od granicy działki okapu oraz gzymsu. 

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy