serwis prowadzi

17.05.2019

Proces inwestycyjny

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany

autor: Kinga Grzelak

W dniu 12 kwietnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazują autorzy nowelizacji „potrzeba wprowadzenia zmian w Prawie budowlanym wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego”.

Jednym z instrumentów mającemu służyć powyższemu celowi są zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Możliwość uzyskania zgody na takie odstępstwo jest przewidziana w art. 9 Prawa budowlanego. Obecne ukształtowanie tej procedury zakłada, że tryb postępowania w sprawie uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych jest czteroetapowy.

W pierwszej kolejności wniosek kierowany jest przez inwestora do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę, następnie organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składa wniosek o udzielenie przez właściwego ministra zgody na odstępstwo. W dalszej kolejności minister zajmuje stanowisko w kwestii udzielenia upoważnienia na odstępstwo. Na czwartym etapie właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze postanowienia udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

Nowe przepisy zakładają rezygnację z konieczności występowania do ministra o upoważnienie w celu udzielenia odstępstwa od przepisów techniczo-budowlanych dla budynków. Zgodnie z nowymi zasadami, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować o udzieleniu zgody lub odmowie udzielenia zgody na odstępstwo od ww. przepisów znając stan faktyczny i prawny danej sprawy.

Konsekwencją powyższego ma być skrócenie czasu oczekiwania na wydanie postanowienia w przedmiotowej sprawie. Projektodawcy podkreślają, że dotychczas zarówno organ administracji architektoniczno – budowlanej jak i minister zobowiązany był analizować wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie budynków. Jako że wydanie upoważnienia dla dokonania odstępstw od warunków technicznych w zakresie budynków trwa około 1,5 – 2 miesięcy, autorzy nowelizacji podkreślili, że w proponowanym stanie prawnym, w odniesieniu do warunków technicznych dla budynków, rezygnuje się z przekazywania wniosku do ministra w celu uzyskania upoważnienia, co znacząco powinno wpłynąć na szybkość wydawania postanowień przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej ma uzyskać również kompetencję uzależnienia wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

Konsekwencją zmian w art. 9 jest wprowadzenie art. 9a, który reguluje kwestie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych dla obiektów budowlanych innych niż budynki. W przypadku takich obiektów, w celu wyrażenia zgody bądź odmowy zgody na odstępstwo organ administracji architektoniczno – budowlanej, podobnie jak dotychczas, będzie zobowiązany uzyskać uprzednio upoważnienie ministra, który ustanowił przedmiotowe przepisy. Organ administracji architektoniczno – budowlanej, w tym celu składa wniosek do ministra wraz z dokumentami, które są wymienione w art. 9 ust. 3.

Art. 9 ust. 3 zawiera wymagania jakie powinien spełniać wniosek o udzielenie odstępstwa składany do organu administracji architektoniczno - budowlanej. Zakres wniosku zasadniczo nie różni się od tego, który dotychczas był wymagany w celu uzyskania upoważnienia ministra do wydania zgodny na odstępstwo. W przepisie wskazano, iż wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo inwestor składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę. Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż udzielenie zgody na odstępstwo nie jest możliwe podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny