serwis prowadzi

18.04.2018

Proces inwestycyjny

Postępowania środowiskowe na „starych przepisach”

autor: Marta Klimek

11 kwietnia 2018 roku została opublikowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) dotycząca postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) (dalej jako: „nowe prawo wodne”).

Wprowadzony nowym prawem wodnym, obowiązek stosowania od dnia 1 stycznia 2018 roku do spraw wszczętych i niezakończonych w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (a także ponownej oceny oddziaływania na środowisko) przepisów w brzmieniu nadanym tą właśnie ustawą, powodował liczne wątpliwości interpretacyjne. Z tego względu ustawą z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) zmieniono art. 545 nowego prawa wodnego regulujący kwestię takich postępowań środowiskowych.

Przed wprowadzoną zmianą, organy właściwe w sprawach środowiskowych, do spraw będących w toku w chwili wejścia w życia nowego prawego wodnego, zobowiązane były do stosowania przepisów ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) w brzmieniu nadanym nowym prawem wodnym. W myśl tych przepisów, organy prowadzące postępowanie w sprawach środowiskowych są zobowiązane do uzyskania opinii lub uzgodnień (w przypadkach wskazanych w przepisach) od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych. Dla przykładu czynnością taką może być np. postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska. Nowe prawo wodne wprowadziło obowiązek zasięgnięcia przed wydaniem przedmiotowego postanowienia opinii „organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne”.

Powyższe rozwiązanie prowadziło do licznych opóźnień w zakończeniu postępowań będących w toku. Głównym problemem organów była ocena czy czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie nowych przepisów (a zatem do dnia 31 grudnia 2017 roku) powinny być powtórzone. Jak wskazują projektodawcy wprowadzonych zmian, do „problemowych kwestii” związanych z obowiązkiem stosowania nowej procedury, której kształt nadało nowe prawo wodne, należy zaliczyć „konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełniania stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie i inne”1.

Z powyższych względów wprowadzoną zmianę, zgodnie z którą do komentowanych spraw stosować się będzie przepisy obowiązujące przed wejściem w życie nowego prawa wodnego, ocenić należy pozytywnie. Zmiana przepisów pozwoli znacznie przyspieszyć zakończenie postępowań środowiskowych, wszczętych jeszcze przed wejściem w życie nowego prawa wodnego.

Komentowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) reguluje także kwestie postępowań w zakresie administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.2017.519).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a zatem 26 kwietnia 2018 roku, z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. c oraz lit. d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 12 kwietnia 2018 roku, z mocą od dnia 1 stycznia 2018 roku.

1 uzasadnienie do projektu ustawy, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2250

 

Marta Klimek

Marta Klimek

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Marta Klimek

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy