serwis prowadzi

13.08.2019

Proces inwestycyjny

Uzbrojenie działki na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 upzp, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy Inwestor obowiązany jest m.in. wykazać, ze istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Ten na pozór jednoznaczny wymóg, w praktyce stwarza sporo wątpliwości interpretacyjnych.

Ponieważ mowa nie tylko o istniejącym, ale również o projektowanym uzbrojeniu terenu, nie jest konieczne aby na etapie ustalania warunków zabudowy takie uzbrojenie fizycznie istniało. Stosownie do art. 61 ust. 5 upzp, przesłankę tę uznaje się za spełnioną, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.

Na gruncie przywołanego przepisu mogłoby się wydawać, że „zagwarantowanie wykonania uzbrojenia terenu w drodze umowy” jest równoznaczne z obowiązkiem legitymowania się taką umową już na etapie postępowania o ustalenie warunków zabudowy. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się jednak bardziej życzliwą dla inwestorów wykładnię.

Ugruntowany jest pogląd, że przez „zagwarantowanie w drodze umowy” należy ma etapie ustalania warunków zabudowy rozumieć „posiadanie zapewnienia, gwarancji, że taka umowa w przyszłości zostanie zawarta” (por. np. Wyrok NSA z dnia 15 litego 2018 r., II OSK 893/16). Jak wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny W Warszawie w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., IV SA/Wa 1361/08, zapewnieniem tym może być każdy dokument wydany przez uprawnioną jednostkę świadczącą usługi komunalne, w którym uzgadnia zamierzone uzbrojenie terenu i jednocześnie przedstawia rozwiązanie, jakie w przyszłości zostanie na danym terenie zrealizowane. Z kolei WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15 maja 2009 r., II SA/Kr 431/09 wyjaśnił, że na etapie postępowania o ustalenie warunków zabudowy należałoby żądać "dokumentu w rodzaju promesy", z ewentualnym projektem danej umowy.

W praktyce oświadczenia dostawców mediów mogą przybierać zróżnicowane formy- istotnym jest aby zawierało zapewnienie o możliwości zawarcia z inwestorem umowy na wykonanie uzbrojenia terenu.

U podstaw takiej interpretacji charakter decyzji o warunkach zabudowy, która przecież nie rodzi żadnych skutków w sferze materialnej i może być wydana w zasadzie dla każdego zainteresowanego. Trudno w takiej sytuacji wymagać aby wnioskodawca (który wcale nie musi dysponować prawami do nieruchomości) zawierał umowę na budowę czy rozbudowę jakiejkolwiek sieci.

Podkreślić trzeba, że samo oświadczenie inwestora o tym, że wykona brakująca infrastrukturę we własnym zakresie i na własny koszt nie wystarczy dla uznania, że analizowana przesłanka została spełniona. Potrzebne jest oświadczenie właściwego dostawcy mediów, że przewiduje on zawarcie w tym zakresie umowy z inwestorem.

 

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny