serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

27.06.2018SSENośniki reklamowe

Cała Polska strefą inwestycyjną

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego niezależnie od miejsca realizacji inwestycji. Lokalizacja będzie jednak decydowała o kryteriach oraz wysokości uzyskanego wsparcia. Korzystniejsze warunki będą w regionach o najwyższej stopie bezrobocia. Dnia 15 czerwca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o wspieraniu nowych…
21.05.2018SSENośniki reklamowe

Udostępnianie oprzyrządowania poza strefę niekorzystne podatkowo

autor: Katarzyna Lewandowska

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych poza strefą przez inny podmiot, mimo że służyły do produkcji wyrobów wykorzystywanych następnie w ramach działalności strefowej nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Tak uznał NSA w wyroku z 15.02.2018 r. sygn. II FSK 1276/16. Sprawa dotyczyła spółki, która w niektórych przypadkach do produkcji wykorzystywała…
13.05.2018SSENośniki reklamowe

Rekompensata może być przychodem strefowym

autor: Katarzyna Lewandowska

Otrzymana od kontrahenta rekompensata z tytułu zmniejszenia ilości pierwotnych zamówień może być związana z działalnością strefową i korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jedna ze spółek prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej produkowała towary na rzecz niemieckiego kontrahenta. W związku ze złożonymi zamówieniami poniosła odpowiednie nakłady…
07.05.2018SSENośniki reklamowe

Działalność w strefie a PGK

autor: Katarzyna Lewandowska

Spółki posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE mogą tworzyć Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK). Takie stanowisko – w aktualnym stanie prawnym – potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wątpliwość wynika z treści przepisów dotyczących warunków utworzenia PGK. Jednym z nich jest bowiem, aby spółki tworzące PGK nie korzystały ze zwolnienia…
20.03.2018SSENośniki reklamowe

Strata w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty prowadzące działalność w SSE nie mogą rozliczyć straty wygenerowanej na działalności strefowej. Zasadniczo straty podatkowe mogą być rozliczone poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w kolejnych pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Organy podatkowe oraz sądy…
06.11.2017SSENośniki reklamowe

Różnice kursowe w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Różnice kursowe powstające w wyniku realizacji kontraktów zabezpieczających typu forward nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjnej w sprawie o sygn. II FSK 1703/15. Postępowanie dotyczyło spółki, która prowadzi działalność w specjalnej strefie…
07.09.2017SSENośniki reklamowe

Umorzenie pożyczki wraz z odsetkami to przychód pozastrefowy

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W przypadku umorzenia pożyczek wraz z ich oprocentowaniem po stronie pożyczkobiorcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W przypadku przedsiębiorców strefowych przychód taki nie będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, gdyż nie został uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Przedsiębiorca…
18.08.2017SSENośniki reklamowe

Zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego

autor: Katarzyna Lewandowska

Ustalenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa strefowego ma istotne znaczenie. Przepisy przewidują bowiem inny poziom intensywności pomocy (od której zależy wysokość pomocy publicznej) dla przedsiębiorców dużych, średnich i małych. Dodatkowo duży przedsiębiorca do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych, a w przypadku…
22.06.2017SSENośniki reklamowe

Wydatki na inny podmiot mogą być kosztem spółki strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których jeden podmiot obciążany jest kosztami funkcjonowania innej spółki. Zasadniczo takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zdarzają się jednak wyjątki, kiedy w określonych okolicznościach takie działanie jest racjonalne i uzasadnione gospodarczo, a poniesione wydatki jako zabezpieczające…
29.03.2016SSENośniki reklamowe

Interpretacje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez przedsiębiorców strefowych wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków. Warunki te szczegółowo są uregulowane w rozporządzeniu strefowym[1], a ich wykładnia w praktyce wzbudza sporo trudności. Przedsiębiorcy, chcąc zapewnić sobie ochronę prawną, występują z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe, które…