serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

06.11.2017SSENośniki reklamowe

Różnice kursowe w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Różnice kursowe powstające w wyniku realizacji kontraktów zabezpieczających typu forward nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjnej w sprawie o sygn. II FSK 1703/15. Postępowanie dotyczyło spółki, która prowadzi działalność w specjalnej strefie…
07.09.2017SSENośniki reklamowe

Umorzenie pożyczki wraz z odsetkami to przychód pozastrefowy

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W przypadku umorzenia pożyczek wraz z ich oprocentowaniem po stronie pożyczkobiorcy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. W przypadku przedsiębiorców strefowych przychód taki nie będzie korzystał ze zwolnienia podatkowego, gdyż nie został uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Przedsiębiorca…
18.08.2017SSENośniki reklamowe

Zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego

autor: Katarzyna Lewandowska

Ustalenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa strefowego ma istotne znaczenie. Przepisy przewidują bowiem inny poziom intensywności pomocy (od której zależy wysokość pomocy publicznej) dla przedsiębiorców dużych, średnich i małych. Dodatkowo duży przedsiębiorca do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych, a w przypadku…
22.06.2017SSENośniki reklamowe

Wydatki na inny podmiot mogą być kosztem spółki strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których jeden podmiot obciążany jest kosztami funkcjonowania innej spółki. Zasadniczo takie wydatki nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zdarzają się jednak wyjątki, kiedy w określonych okolicznościach takie działanie jest racjonalne i uzasadnione gospodarczo, a poniesione wydatki jako zabezpieczające…
29.03.2016SSENośniki reklamowe

Interpretacje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Korzystanie ze zwolnienia podatkowego przez przedsiębiorców strefowych wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków. Warunki te szczegółowo są uregulowane w rozporządzeniu strefowym[1], a ich wykładnia w praktyce wzbudza sporo trudności. Przedsiębiorcy, chcąc zapewnić sobie ochronę prawną, występują z wnioskami o indywidualne interpretacje podatkowe, które…
08.03.2016SSENośniki reklamowe

Zmiana zezwolenia w SSE

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

W toku realizacji inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy stoją przed koniecznością zmiany uzyskanego zezwolenia. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia? Jak wygląda procedura? Jakie warunki należy spełnić? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej. Przepisy ustawy o specjalnych…
18.12.2015SSENośniki reklamowe

Korzystanie z usług podwykonawców przy działalności strefowej

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Podmioty prowadzące działalność produkcyjną na terenie SSE mogą korzystać z usług podwykonawców działających poza strefą, o ile nabyte od nich towary i usługi mają wyłącznie subsydiarny (pomocniczy) charakter. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach twierdzą, że jeżeli jakakolwiek faza działalności strefowej jest prowadzona poza jej obszarem, to w tej…
27.10.2015SSENośniki reklamowe

Dzierżawa produktów przed sprzedażą nie wyklucza zwolnienia strefowego

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Sprzedaż wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia może korzystać ze zwolnienia podatkowego także wtedy, gdy produkty te zostały wcześniej wydzierżawione poza obszarem strefy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 r. o sygn. II FSK 1551/13 podkreślił, że istotne znaczenie dla uzyskania preferencji podatkowych ma…
18.08.2015SSENośniki reklamowe

Rozliczanie wydatków inwestycyjnych w SSE

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Przedsiębiorcy działający w SSE w praktyce mają często trudności związane z ustaleniem momentu poniesienia wydatków inwestycyjnych – mianowicie, czy powinni uwzględniać je zgodnie z metodą kasową czy memoriałową. Omawiane zagadnienie ma z kolei istotne znaczenie dla wyliczenia dostępnej pomocy publicznej (wysokości zwolnienia podatkowego). Problemy wynikają…
17.06.2015SSENośniki reklamowe

Nowe środki trwałe u dużego przedsiębiorcy

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Duży przedsiębiorca działający w SSE może zaliczyć do wydatków stanowiących podstawę obliczenia wysokości zwolnienia podatkowego koszty nabycia środków trwałych, pod warunkiem, że będą one nowe. Praktyka zna wiele sytuacji, w których określenie, czy nabycie środków trwałych spełnia kryterium „nowości” może stwarzać trudności. Przepisy strefowe w rozstrzyganiu…