serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

29.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

autor: Konrad Różowicz

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zasadnicza część regulacji zawartych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: u.p.p.k.). Wśród nich znajduje się m.in. przepisy art. 120 oraz 135 u.p.p.k. referujące do P.z.p. Dla wykonawców szczególnie art. 135 u.p.p.k. może mieć istotne znaczenie, albowiem kreuje po ich stronie…
25.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

5 propozycji nowego Prawa zamówień publicznych: perspektywa Wykonawcy

autor: Konrad Różowicz

Dnia 24 stycznia 2019 r. na stronach RCL opublikowany został projektu ustawy Prawo zamówień publicznych[1], która zastąpić ma obecnie obowiązujący akt regulujący materię zamówień publicznych. Projektowana ustawa oprócz odmiennej systematyki aktu, nowości terminologicznych („SWZ” – Specyfikacja warunków zamówienia, „zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne”…
21.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykazywanie przez wykonawcę okoliczności negatywnych

autor: Konrad Różowicz

Dla wykonawcy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością wykazania wielu okoliczności, w tym również o charakterze negatywnych. Przykładowo, że: zaoferowania przez wykonawcę cena ofertowa nie charakteryzuje się przymiotem ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 2 P.z.p.), udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie…
04.12.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej: P.z.p.) obowiązany jest do udzielenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty w oparciu o domniemanie zawarcia w niej „rażąco niskiej ceny” (art. 90 ust. 3 w zw. z 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p.). W konsekwencji…
05.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Faktura elektroniczna również dla podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Względem projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r.[2] zmianie uległ m.in. zakres podmiotów które będą uprawnione do przekazywania zamawiającym…
02.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wpływ sporów konsorcjantów na realizację zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania współpracy, wdrażanej w różnorodnych modelach i formach. Jedną z najpopularniejszych form współpracy pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia jest konsorcjum. Do wyjątków nie należą sytuacje,  w których kontynuacja współpracy podjętej przez konsorcjantów jest zagrożona…
14.09.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

W wyniku wejścia dnia 4 września 2018 r. w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637) do polskiego porządku prawnego implementowano regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. (dalej: dyrektywa 2016/943) dotyczące…
14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…
02.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wydruk zaświadczenia ZUS

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: P.z.p.), jest obowiązany zadbać by spełniały one przewidziane prawem wymogi np. co do aktualności czy też formy. Przez…
26.07.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Informacje dotyczące ceny ofertowej a tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Rynek zamówień publicznych stanowi przestrzeń kontaktu prywatnych oferentów z publicznymi nabywcami dostaw, usług lub robót budowlanych. W konsekwencji w sferze zamówień publicznych dochodzi do przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie wartości, zasad i reguł związanych z funkcjonowaniem podmiotów publicznych oraz charakterystycznych dla działalność…