serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

22.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rażąco niska cena oferty

autor: Maciej Wruk

Wykonawca, którego oferta może być rażąco niska w pierwszej kolejności musi zostać wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt. W przypadku wybrania bowiem takiej oferty istnieje ryzyko, że wykonawca nie podoła wykonaniu zamówienia gdyż zaproponował cenę poniżej…
14.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odszkodowanie za błąd w wyborze najkorzystniejszej oferty

autor: Konrad Różowicz

6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo…
01.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wnoszenie uwag do ogłoszenia wstępnego

autor: Konrad Różowicz

Jednym z rodzajów ogłoszeń fakultatywnie publikowanych przez zamawiających jest ogłoszenie wstępne, do którego zastosowanie znajduje art. 13 p.z.p. Wskazany przepis stanowi podstawę prawną przekazania przez zamawiającego Urzędowi Publikacji UE lub zamieszczenia w profilu nabywcy, wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie 12 miesięcy zamówieniach…
21.03.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Od 18 kwietnia JEDZ tylko w formie elektronicznej

autor: Maciej Wruk

Wykonawcy od dnia 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani składać jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym…
23.08.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ w języku obcym

autor: Maciej Wruk

Jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony przez wykonawcę w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych  (dalej jako „u.p.z.p.”)[1] do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.…
27.06.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

KIO dopuściła odwołania poniżej progów unijnych

autor: Maciej Wruk

Krajowa Izba Odwoławcza po raz pierwszy dopuściła możliwość kwestionowania czynności wyboru zwycięskich ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r.[1], rozszerzyła ustawowy katalog czynności, względem których wykonawcom przysługuje odwołanie do Krajowej…
10.03.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Jak wnieść skutecznie wadium?

autor: Maciej Wruk

Wykonawcy powinni pamiętać, że ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera zamknięty katalog form wnoszenia wadium. Zamawiający w przypadku zamówień o wartościach przekraczających tzw. progi unijne, określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [dalej u.p.z.p.], są zobowiązani do żądania wadium od wykonawców. Jeżeli wartość zamówienia jest jednak…
23.01.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Umowa konsorcjum może naruszać konkurencję

autor: Maciej Wruk

Brak zakazu zawierania porozumień w ramach konsorcjum w celu wzięcia łącznego udziału w przetargu nie oznacza, że umowa konsorcjum nie może naruszać konkurencji. Przy ubieganiu się o zamówienie publicznie przedsiębiorca może uznać, że nie będzie go w stanie wykonać samodzielnie. Rozwiązaniem zwykle jest złożenie wspólnej oferty wraz z innym podmiotem, co może…
18.11.2016Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Interes w odwołaniu po nowelizacji

autor: Maciej Wruk

Po nowelizacji wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na dalszej pozycji, nie musi już kwestionować wszystkich wyżej ocenionych ofert. Wystarczy podważenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. [1], wprowadziła korzystne dla wykonawców rozwiązania, które mają na celu…
18.05.2016Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zamówienia publiczne - kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

autor: Michał Prętnicki

Sejm dopiero 13 maja 2016 r. uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą wdrażać dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 17 maja 2016 r. W dniu 18 kwietnia 2016 r. minął termin na implementację do polskiego prawa poniższych trzech dyrektyw unijnych wprowadzających istotne zmiany na rynku zamówień publicznych: dyrektywy…