serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

14.09.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

W wyniku wejścia dnia 4 września 2018 r. w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637) do polskiego porządku prawnego implementowano regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. (dalej: dyrektywa 2016/943) dotyczące…
14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…
02.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wydruk zaświadczenia ZUS

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej: P.z.p.), jest obowiązany zadbać by spełniały one przewidziane prawem wymogi np. co do aktualności czy też formy. Przez…
26.07.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Informacje dotyczące ceny ofertowej a tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Rynek zamówień publicznych stanowi przestrzeń kontaktu prywatnych oferentów z publicznymi nabywcami dostaw, usług lub robót budowlanych. W konsekwencji w sferze zamówień publicznych dochodzi do przenikania się i wzajemnego oddziaływania na siebie wartości, zasad i reguł związanych z funkcjonowaniem podmiotów publicznych oraz charakterystycznych dla działalność…
22.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rażąco niska cena oferty

autor: Maciej Wruk

Wykonawca, którego oferta może być rażąco niska w pierwszej kolejności musi zostać wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt. W przypadku wybrania bowiem takiej oferty istnieje ryzyko, że wykonawca nie podoła wykonaniu zamówienia gdyż zaproponował cenę poniżej…
14.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odszkodowanie za błąd w wyborze najkorzystniejszej oferty

autor: Konrad Różowicz

6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo…
01.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wnoszenie uwag do ogłoszenia wstępnego

autor: Konrad Różowicz

Jednym z rodzajów ogłoszeń fakultatywnie publikowanych przez zamawiających jest ogłoszenie wstępne, do którego zastosowanie znajduje art. 13 p.z.p. Wskazany przepis stanowi podstawę prawną przekazania przez zamawiającego Urzędowi Publikacji UE lub zamieszczenia w profilu nabywcy, wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie 12 miesięcy zamówieniach…
21.03.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Od 18 kwietnia JEDZ tylko w formie elektronicznej

autor: Maciej Wruk

Wykonawcy od dnia 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani składać jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym…
23.08.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ w języku obcym

autor: Maciej Wruk

Jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony przez wykonawcę w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych  (dalej jako „u.p.z.p.”)[1] do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.…
27.06.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

KIO dopuściła odwołania poniżej progów unijnych

autor: Maciej Wruk

Krajowa Izba Odwoławcza po raz pierwszy dopuściła możliwość kwestionowania czynności wyboru zwycięskich ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r.[1], rozszerzyła ustawowy katalog czynności, względem których wykonawcom przysługuje odwołanie do Krajowej…