serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

23.08.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ w języku obcym

autor: Maciej Wruk

Jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony przez wykonawcę w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych  (dalej jako „u.p.z.p.”)[1] do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.…
27.06.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

KIO dopuściła odwołania poniżej progów unijnych

autor: Maciej Wruk

Krajowa Izba Odwoławcza po raz pierwszy dopuściła możliwość kwestionowania czynności wyboru zwycięskich ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r.[1], rozszerzyła ustawowy katalog czynności, względem których wykonawcom przysługuje odwołanie do Krajowej…
10.03.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Jak wnieść skutecznie wadium?

autor: Maciej Wruk

Wykonawcy powinni pamiętać, że ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera zamknięty katalog form wnoszenia wadium. Zamawiający w przypadku zamówień o wartościach przekraczających tzw. progi unijne, określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [dalej u.p.z.p.], są zobowiązani do żądania wadium od wykonawców. Jeżeli wartość zamówienia jest jednak…
23.01.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Umowa konsorcjum może naruszać konkurencję

autor: Maciej Wruk

Brak zakazu zawierania porozumień w ramach konsorcjum w celu wzięcia łącznego udziału w przetargu nie oznacza, że umowa konsorcjum nie może naruszać konkurencji. Przy ubieganiu się o zamówienie publicznie przedsiębiorca może uznać, że nie będzie go w stanie wykonać samodzielnie. Rozwiązaniem zwykle jest złożenie wspólnej oferty wraz z innym podmiotem, co może…
18.11.2016Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Interes w odwołaniu po nowelizacji

autor: Maciej Wruk

Po nowelizacji wykonawca, którego oferta została sklasyfikowana na dalszej pozycji, nie musi już kwestionować wszystkich wyżej ocenionych ofert. Wystarczy podważenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. [1], wprowadziła korzystne dla wykonawców rozwiązania, które mają na celu…
18.05.2016Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zamówienia publiczne - kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

autor: Michał Prętnicki

Sejm dopiero 13 maja 2016 r. uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych mającą wdrażać dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE. Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 17 maja 2016 r. W dniu 18 kwietnia 2016 r. minął termin na implementację do polskiego prawa poniższych trzech dyrektyw unijnych wprowadzających istotne zmiany na rynku zamówień publicznych: dyrektywy…
04.04.2016Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Czy wykonawca może samodzielnie uzupełnić brakujące dokumenty bez wezwania zamawiającego?

autor: Michał Prętnicki

Przepisy prawa zamówień publicznych stwarzają wykonawcy, ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego, możliwość uzupełnienia niektórych dokumentów składanych wraz z ofertą, ze względu na pierwotne braki lub uchybienia w zakresie tej dokumentacji. Możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji - dotycząca w szczególności oświadczeń i dokumentów składanych…
18.11.2015Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego

autor: Maciej Wruk

Od 1 lipca 2015 r., wykonawcy przy składaniu oferty są zobowiązani do poinformowania, czy wybór ich oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Lipcowa nowelizacja [1] ustawy Prawa zamówień publicznych wprowadziła między innymi modyfikację sposobu oceny ofert przez zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest doliczyć do ceny…
17.11.2015Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Termin na odwołanie upływa w sobotę

autor: Maciej Wruk

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem KIO oraz sądów powszechnych, termin na złożenie odwołania może upłynąć w sobotę. W marcu tego roku Wiceprezes UZP przedstawił stanowisko, z którego wynikało, że jeżeli termin na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej [dalej KIO] przypada w sobotę, to upłynie on dopiero w pierwszym przypadającym po sobocie dniu roboczym…
22.06.2015Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odszkodowanie dla wykonawcy za niezawartą umowę

autor: Maciej Wruk

W przypadku, gdy Zamawiający uzyska zgodę KIO na wcześniejsze zawarcie umowy, wykonawca, który skutecznie wniósł odwołanie, ma prawo do odszkodowania. Tzw. klauzula standstill zawarta w art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą…