serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

17.04.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykaz instalacji do zagospodarowania odpadów jako tajemnica przedsiębiorstwa

autor: Konrad Różowicz

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z treścią art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g., zobowiązani są do wskazania w ofercie instalacji, w szczególności RIPOK, do których przekazywane będą odebrane przez nich odpady. Obligatoryjność zawarcia w ofercie ww. kategorii informacji nie wyłącza…
01.04.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Granice prounijnej wykładni art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Pomimo, że od 28 lipca 2016 r. eliminacja wykonawców pozostających w likwidacji lub upadłości z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest dokonywana w oparciu o obligatoryjną przesłankę wykluczenia (zakodowaną w uchylonym art. 24 ust. 1 pkt 2 P.z.p.) to znaczna część zamawiających decyduje się na zapewnienie sobie możliwość zastosowania fakultatywnej…
29.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy na podstawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)

autor: Konrad Różowicz

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zasadnicza część regulacji zawartych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: u.p.p.k.). Wśród nich znajduje się m.in. przepisy art. 120 oraz 135 u.p.p.k. referujące do P.z.p. Dla wykonawców szczególnie art. 135 u.p.p.k. może mieć istotne znaczenie, albowiem kreuje po ich stronie…
25.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

5 propozycji nowego Prawa zamówień publicznych: perspektywa Wykonawcy

autor: Konrad Różowicz

Dnia 24 stycznia 2019 r. na stronach RCL opublikowany został projektu ustawy Prawo zamówień publicznych[1], która zastąpić ma obecnie obowiązujący akt regulujący materię zamówień publicznych. Projektowana ustawa oprócz odmiennej systematyki aktu, nowości terminologicznych („SWZ” – Specyfikacja warunków zamówienia, „zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne”…
21.01.2019Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wykazywanie przez wykonawcę okoliczności negatywnych

autor: Konrad Różowicz

Dla wykonawcy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wiąże się z koniecznością wykazania wielu okoliczności, w tym również o charakterze negatywnych. Przykładowo, że: zaoferowania przez wykonawcę cena ofertowa nie charakteryzuje się przymiotem ceny rażąco niskiej (art. 90 ust. 2 P.z.p.), udział wykonawcy w przygotowaniu postępowania o udzielenie…
04.12.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Wykonawca wezwany w trybie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej: P.z.p.) obowiązany jest do udzielenia stosownych wyjaśnień, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty w oparciu o domniemanie zawarcia w niej „rażąco niskiej ceny” (art. 90 ust. 3 w zw. z 89 ust. 1 pkt 4 P.z.p.). W konsekwencji…
05.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Faktura elektroniczna również dla podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: projekt ustawy)[1]. Względem projektu z dnia 27 kwietnia 2018 r.[2] zmianie uległ m.in. zakres podmiotów które będą uprawnione do przekazywania zamawiającym…
02.10.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wpływ sporów konsorcjantów na realizację zamówienia publicznego

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania współpracy, wdrażanej w różnorodnych modelach i formach. Jedną z najpopularniejszych form współpracy pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia jest konsorcjum. Do wyjątków nie należą sytuacje,  w których kontynuacja współpracy podjętej przez konsorcjantów jest zagrożona…
14.09.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

W wyniku wejścia dnia 4 września 2018 r. w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1637) do polskiego porządku prawnego implementowano regulacje Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. (dalej: dyrektywa 2016/943) dotyczące…
14.08.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ dotyczące podwykonawców

autor: Konrad Różowicz

Podmioty działające na rynku zamówień publicznych uprawnione są do zawiązywania ze sobą współpracy. Jedną z podstawowych postaci kooperacji jest podwykonawstwo, polegające na powierzeniu przez wykonawcę realizacji świadczeń stanowiących część zamówienia publicznego innemu podmiotowi (podwykonawcy). Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004…