Ziemski Biznes

06.05.2019Przyłączenie do sieci wod – kan – nowe regulacje dot. wydawania warunków technicznych

KATEGORIA: Proces inwestycyjny

12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje również wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (projekt z dnia 8 kwietnia 2019 r., nr UD507). Nowe propozycje w sposób istotny wpłynąć mają na kształt procedury wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, często strategicznej dla skutecznego zrealizowania inwestycji deweloperskiej. 

Co najistotniejsze, zgodnie z zamysłem autorów projektu ustawy, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej regulowane ma być na poziomie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dotychczas zagadnienia te w zasadniczym stopniu regulowane były na gruncie gminnych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, co często skutkowało rozbieżnościami w stosowanych procedurach pomiędzy poszczególnymi gminami. Nowelizacja ujednolicić ma przedmiotowe procedury w skali kraju.

Projekt reguluje zarówno procedurę wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci, jak również elementy treści wniosku o wydanie warunków technicznych. Oprócz wprowadzenia ustawowego terminu  na wydanie warunków technicznych (14 lub 30 dni lub w uzasadnionych przypadkach dłużej), projekt zakłada również sankcję finansową za niedochowanie terminu wydania warunków technicznych, tj. 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

Co również istotne, zgodnie z treścią projektowanej nowelizacji: nie pobiera się opłat za: 1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot; 2) odbiór przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a także za wydanie zezwolenia i wpięcie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Aktualna praktyka przedsiębiorstw wod- kan w tej kwestii była niejednolita i stosunkowo często spotykano się z pobieraniem opłat za wymienione usługi. Po wejściu w życie projektowanej nowelizacji, to dotychczas sporne zagadnienie powinno ulec ostatecznemu ujednoliceniu.

Niewątpliwie, doświadczenia współpracy z podmiotami działającymi na rynku deweloperskim pokazują, że w dobie intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej kwestia skutecznego zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków może stanowić istotny element, niezbędny do owocnego ukończenia budowy. Podejmując się planowania i prowadzenia inwestycji, warto już na stosunkowo wczesnym etapie całej procedury rzetelnie rozpoznać temat zapewnienia dostaw wody / odbioru ścieków, aby zabezpieczyć niezbędny czas nie tylko na spełnienie warunków formalnych przyłączenia, ale również przeprowadzenie w tej kwestii ewentualnych prac technicznych i budowlanych.
Autor:

Agata LegatTekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes