serwis prowadzi

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą przy ul. Strusia 10, 60-711 Poznań, KRS nr: 0000536602, e-mail: ziemski@ziemski.com.pl (zwaną dalej: Usługodawcą).
 2. Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z Regulaminem (i) zamówiła otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną albo (ii) przesłała wiadomość z użyciem formularza kontaktowego.
 3. Usługodawca świadczy Usługobiorcom bezpłatnie:
  1. usługę newslettera drogą elektroniczną, polegającą na cyklicznym wysyłaniu na podane adresy poczty elektronicznej wiadomości e-mail, które w swojej treści mogą zawierać w szczególności informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym prawie, komentarze praktyczne, najnowsze orzecznictwo, przytoczenia i analizy wybranych orzeczeń (zwaną dalej: Newsletterem);
  2. usługę drogą elektroniczną polegającą na udostępnianiu formularza kontaktowego w celu nawiązania kontaktu z Usługodawcą (zwaną dalej: Formularz kontaktowy).
 4. Usługobiorca zamawia Newsletter albo korzysta z Formularza kontaktowego, drogą elektroniczną poprzez:
 5. zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści;
 6. podanie danych osobowych wymaganych dla realizacji danej usługi;
 7. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 5 Regulaminu;
 8. zamówienie Newslettera drogą elektroniczną lub wysłanie wiadomości poprzez Formularz kontaktowy;
 9. w przypadku Newslettera - aktywowanie linku weryfikującego,  o którym mowa w pkt 7 Regulaminu.
 10. w celu wysyłki Newslettera - wyraża zgodę na przetwarzania przez Usługodawcę jego danych osobowych (adresu e-mail). Wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla zamówienia Newslettera i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację tej usługi.
 11. w celu korespondencji przez Formularz kontaktowy - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych (imienia, nazwiska, nazwy organizacji, telefonu i adresu e-mail). Wyrażenie zgody na przetwarzanie imienia, nazwiska i adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym konieczne dla korespondencji przez Formularz kontaktowy i brak wyrażenia zgody wyklucza realizację usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostały danych jest dobrowolne.
 12. Usługobiorca:
 13. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Usługobiorca ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym momencie Usługobiorca może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych np. poprzez kliknięcie w link znajdujący się na dole wiadomości z newslettera „Szanujemy Twoją prywatność dlatego klikając tutaj możesz wypisać się z listy mailingowej” lub przesłanie wiadomości e-mail o tytule „Rezygnuję z Newslettera” lub „Rezygnuję z formularza kontaktowego” na adres: ziemski@ziemski.com.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przechowywane w czasie realizowania usługi do momentu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę albo zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 14. Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym do Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza rejestracyjnego, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte z katalogu danych..
 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 16. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
 17. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
 18. posiadanie skrzynki poczty elektronicznej.
 19. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy zamawianiu Newslettera lub w Formularzu kontaktowym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 20. Usługodawca może zakończyć wysyłanie Newslettera albo zrezygnować z Formularza kontaktowego w każdym czasie bez podawania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 21. Usługobiorca może zrezygnować z Newslettera lub Formularza kontaktowego w każdym czasie poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, o którym mowa w pkt 6 powyżej.
 22. Usługobiorca ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją na adres: ziemski@ziemski.com.pl Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 23. Wszelkie udostępnione w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści wysyłane w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego stanowią wyłącznie odzwierciedlenie poglądów ich autorów w chwili ich publikacji oraz nie stanowią oficjalnego stanowiska Usługodawcy w jakiejkolwiek sprawie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikacji oraz poglądów i stanowisk w nich wyrażonych, w szczególności w przypadku zmiany prawa lub linii orzeczniczej sądów i organów administracji. Usługodawca oraz autorzy artykułów przesyłanych w ramach Newslettera lub Formularza kontaktowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez Usługobiorców lub osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych w Newsletterze lub Formularzu kontaktowym.
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.04.2018 r. i zastępuje poprzedni regulamin.
 25. Usługodawca może w każdej chwili zmienić Regulamin, o czym powiadomi Usługobiorcę w formie elektronicznej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz linkiem do nowej treści Regulaminu oraz linkiem zawierającym oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę na nową treść Regulaminu. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian w Regulaminie, automatycznie pociąga za sobą odpowiednio:
  1. zaprzestanie przesyłania Newslettera drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy lub
  2. zakończenie korespondencji drogą elektroniczną na podany przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym adres skrzynki poczty elektronicznej oraz usunięcie tych danych z katalogu Usługodawcy.