serwis prowadzi

Zespół

Precyzja i skuteczność - one nas wyróżniają.

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

senior partner / radca prawny

Jest ekspertem w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa samorządowego i prawa spółek.
Dzięki 35-letniemu doświadczeniu proponuje Klientom skuteczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. 


W codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

 • prawa energetycznego
 • prawa ochrony środowiska (w tym m.in. w zakresie raportów środowiskowych)
 • procesów inwestycyjnych oraz sporów dotyczących dużych zamierzeń inwestycyjnych dla developerów (budownictwo przemysłowe, infrastrukturalne oraz mieszkaniowe).

Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszelkich instancji, organami centralnymi oraz organami jednostek samorządu terytorialnego.

Autor i współautor licznych publikacji naukowych. Profesor w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 27 października 2003 r. jest Konsulem Honorowym Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie).

>>

Piotr Kołodziejczak

Piotr Kołodziejczak

partner / radca prawny

Specjalizuje się w realizacji projektów inwestycyjnych oraz w prawie zobowiązań.

Wysokie zdolności analityczne oraz umiejętności negocjacyjne przekłada na rozwiązania, które wspierają biznes.

W codziennej praktyce m.in. :

 • doradza w przygotowaniu i wdrożeniu strategii rozwiązywania sporów w procesach sądowych oraz w negocjacjach
 • opracowuje informacje i ekspertyzy prawne stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych w działalności przedsiębiorców m.in. w zakresie obrotu nieruchomościami, zatrudnienia, inwestycji i ekspansji przedsiębiorstwa
 • opracowuje i opiniuje umowy dotyczące złożonych procesów inwestycyjnych
 • przygotowuje i uczestniczy we wdrożeniu konstrukcji prawnych programów lojalnościowych.

Bogate doświadczenie zdobyte w ciągu wieloletniej obsługi przedsiębiorców w ramach działalności Kancelarii Ziemski & Partners uzupełnia spojrzeniem na potrzeby biznesu jakie nabył jako prawnik in house w jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw z branży FMCG.

W Kancelarii Ziemski & Partners prowadzi i nadzoruje zespół prawa cywilnego.

>>

Agata Legat

Agata Legat

partner / radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz prawa ochrony środowiska.

Wspiera biznes w poszukiwaniu niebanalnych rozwiązań dla nietypowych i skomplikowanych spraw. Posiada bogate doświadczenie procesowe. 

W codziennej praktyce doradza m.in. w:

 • nabywaniu nieruchomości
 • prowadzeniu inwestycji budowlanych o charakterze mieszkaniowym, usługowym, produkcyjnym
 • sprawach o odszkodowania i opłaty związane z nieruchomościami
 • dostosowywaniu działalności zakładów produkcyjnych do przepisów prawa unijnego i przepisów krajowych implementujących to prawo (m.in. w zakresie gospodarki odpadami, obowiązków związanych z opłatą produktową, dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji oraz przepisów sanitarnych).

Swoją wiedzą i praktyką od lat dzieli się podczas specjalistycznych szkoleń. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu inwestycji budowlanych w prasie codziennej i fachowej.

>>

Paweł Kaźmierczak

Paweł Kaźmierczak

partner / doradca podatkowy

Krzysztof Gruszecki

Krzysztof Gruszecki

of counsel / radca prawny

Specjalista  w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

 • Autor licznych opinii i ekspertyz dotyczących prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.
 • W latach 2004-2009 sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku i w Bydgoszczy.
 • W latach 1995-2003 etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
 • Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowo administracyjnego, w tym „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” (Warszawa 2008, 2009, 2011), „Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz” (Kraków 2005, Warszawa 2010, 2013), „Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz” (Wrocław 2009. Lex (El.) 2013), „Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów” (Wrocław 2010, 2011).
Maciej Łukaszyk

Maciej Łukaszyk

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania procesów reorganizacji i optymalizacji form prawnych działalności.

W codziennej praktyce doradza m.in. w:

 • procedurach przekształceń organizacyjno-prawnych
 • transakcjach nabywania lub zbywania udziałów i akcji, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • kształtowaniu współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • kształtowaniu przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z podmiotami współpracującymi pod kątem bezpieczeństwa prawnego i podatkowego zawieranych transakcji

Prowadzi szkolenia z zakresu optymalizacji form prawnych prowadzenia działalności, przekształceń spółek prawa handlowego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów spółek kapitałowych.

>>

Grzegorz Gryciuk

Grzegorz Gryciuk

radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa nowych technologii, w tym także prawa własności intelektualnej, e-commerce i ochrony danych osobowych.

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • bieżącym wsparciem prawnym przedsiębiorców
 • tworzeniem optymalnych strategii rozwiązywania sporów
 • reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • kompleksowym wdrażaniem i audytowaniem systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz
 • prowadzeniem szkoleń w tym zakresie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących różnego rodzaju zamierzeń inwestycyjnych, sporów o zapłatę należności, w tym procesów odszkodowawczych.

>>

Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w dziedzinie funduszy unijnych i pomocy publicznej. Od 2001 roku zajmuje się przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z programów pomocowych UE i programów krajowych.


Praktykę zdobytą podczas pracy dla administracji samorządowej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wykorzystuje pomagając przedsiębiorcom skutecznie realizować projekty finansowane z funduszy strukturalnych. 

W swojej codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

 • bieżącej obsługi korporacyjnej spółek
 • obsługi projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym formalnoprawnych warunków realizacji takich przedsięwzięć
 • kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korekt finansowych i zwrotów dotacji
 • zagadnień dotyczących realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego problematyki
 • pomocy publicznej, w tym w zakresie ryzyka wystąpienia kumulacji pomocy w przypadku korzystania z różnych form i źródeł wsparcia finansowego.

Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

>>

Anna Gad

Anna Gad

konsultant / radca prawny

 

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej, zabezpieczeń wierzytelności (w tym prawa wekslowego) oraz prawa pracy i prawa autorskiego.

Dzięki dokładnemu poznaniu każdego klienta i zrozumieniu jego potrzeb, efektywnie wspiera przedsiębiorców w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych. Współpracuje z klientami z branży produkcyjnej, budowlanej i logistycznej.


W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • tworzeniem oraz opiniowaniem kontraktów i porozumień handlowych
 • wspiera klientów kancelarii w negocjacjach biznesowych
 • doradza pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy oraz przygotowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawnych
 • reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych
 • posiada bogate doświadczenie w odzyskiwaniu należności, w tym w obsłudze wierzytelności jednego z banków.

Ukończyła aplikację sądową z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

>>

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków dochodowych i podatków lokalnych.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także doradza m.in.:

 • w zakresie optymalizacji podatkowej procesów inwestycyjnych oraz przy przekształceniach spółek na rzecz osób fizycznych
 • przy transakcjach obejmujących sprzedaż nieruchomości; na rzecz spółek z różnych sektorów w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników
 • przy optymalizacji wynagradzania kadr zarządzających.

Posiada doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym w czasopismach punktowanych.

>>

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Edyta Wielańczyk-Grzelak

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego oraz w obsłudze przedsiębiorców w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Aktywnie i z zaangażowaniem wspiera branżę biznes w postępowaniach dotyczących skomplikowanych spraw procesowych.

W codziennej praktyce doradza m.in. w :

 • zakresie realizacji procesu inwestycyjnego;
 • procesie uzyskiwania odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Jest redaktorem portalu PrawoDlaSamorządu.pl oraz autorką wielu publikacji w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym.

>>

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

konsultant / doradca podatkowy

Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych oraz podatku od nieruchomości.

Z zaangażowaniem i precyzją stara się pomagać przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów podatkowych.

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnopodatkowej przedsiębiorców, w tym w badaniu prawidłowości ich rozliczeń podatkowych (audytach podatkowych)
 • opracowywaniu skutecznych strategii procesowych w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
 • projektowaniu i wdrażaniu efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej
 • świadczeniu pomocy prawnej na rzecz inwestorów funkcjonujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (w tym w postępowaniach o udzielenie zezwolenia).
Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej.

W codziennej praktyce zajmuje się m.in.:

 • dostępem do informacji publicznej
 • ustrojowym prawem samorządowym
 • gospodarką odpadami komunalnymi
 • prawem ochrony środowiska

Jest redaktorem Portalu PrawoDlaSamorządu.PL stworzonym z myślą o osobach pełniących kierownicze funkcje w jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz w innych podmiotach komunalnych.

Prowadzi szkolenia z zakresu procesowego oraz materialnego prawa administracyjnego.

Urszula Szefler

Urszula Szefler

konsultant / radca prawny

​Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych i bieżącej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy.

 • Reprezentuje klientów w sporach sądowych i pozasądowych.
 • Posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności tworzenia i wykonywania zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów, rozliczania czasu pracy, współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Przygotowuje i analizuje projekty umów w obrocie gospodarczym z uwzględnieniem zabezpieczenia wykonania umów.
 • Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań..

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,

 • opracowaniu strategii procesowych w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za poniesioną szkodę, w tym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

 • doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym zagadnień związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umowami o zakazie konkurencji.

Redaguje artykuły z zakresu prawa cywilnego w Portalu Internetowym PrawoDlaSamorządu.pl

>>

Marta Lorych

Marta Lorych

starszy asystent / radca prawny

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
 • świadczeniu pomocy prawnej w zakresie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzania procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

starszy asystent / aplikant radcowski

Specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych oraz prawa zagospodarowania przestrzennego.
 
W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:
 • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,
 • doradztwie z zakresu realizacji procesu inwestycyjnego,
 • postępowaniach dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Jest autorką publikacji z zakresu prawa administracyjnego w Portalu Internetowym PrawoDlaSamorządu.pl
Maria Narkiewicz

Maria Narkiewicz

konsultant / radca prawny

Dr Paweł Grzybowski

Dr Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej

Michał Kostrzewa

Michał Kostrzewa

starszy konsultant / radca prawny

Konrad Różowicz

Konrad Różowicz

asystent / prawnik

Prawnik specjalizujący się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową. Poza badaniami związanymi z przygotowywaną pracą doktorską, dotyczącą roli Prezesa UZP oraz KIO w udzielaniu zamówień publicznych, jest autorem artykułów naukowych oraz glos.

Poza pracą naukową jest zaangażowany również w wsparcie szerokiego grona podmiotów działających w sferze zamówień publicznych, w szczególności poprzez aktywny udział w konferencjach, szkoleniach oraz publikowanie artykułów w systemach informacji prawnej oraz czasopismach branżowych. 

 

Agnieszka Tomkowiak

Agnieszka Tomkowiak

starszy asystent / aplikant radcowski

Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

asystent

To miejsce czeka na Ciebie

To miejsce czeka

na Ciebie

asystent