Wprowadzimy Twój biznes
na wyższy poziom

Przejdź wyżej i zobacz nasze najmocniejsze strony.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

serwis prowadzioi

OFERTA

Obsługujemy biznes.

Precyzyjnie.

Zapewniamy przedsiębiorcom
zarówno kompleksową pomoc prawną,
jak i precyzyjne rozwiązania konkretnych problemów.
Nasze działania cechuje efektywność, profesjonalizm i szybkość.


Wybierz kategorię wpisu

 • Wszystkie
 • Kompleksowa obsługa
 • Estoński CIT
 • Dokumentacja cen transferowych
 • Spory sądowe
 • Kontrakty
 • Bezpieczeństwo podatkowe
 • Sprawy korporacyjne
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo pracy
 • Nieruchomości
 • Gospodarka odpadami
 • Kary Administracyjne
 • Kredyty frankowe
 • Inwestycje budowlane
20.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można finansować karty MultiSport?

autor: Anna Przygocka

W procesie wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) może pojawić się wiele wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS – temu zagadnieniu poświęcony był odrębny wpis (tutaj). Inne – dotyczą zakresu świadczeń, które mogą być finansowane ze środków…
16.05.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Ulgi i rabaty bez wpływu na wysokość odszkodowania?

autor: Aleksandra Kurzawska

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 8 maja 2024 r. podjął uchwałę[1] mającą na celu rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności uwzględniania ulg i rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „OC ppm”). Jest ona wynikiem wystąpienia przez Rzecznika Finansowego z wnioskiem[2]…
13.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Członkowie rodziny uprawnieni do korzystania z ZFŚS

autor: Anna Przygocka

W praktyce stosowania przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Ustawa o ZFŚS najczęściej nie zawiera na nie odpowiedzi. Jedną z niejasnych kwestii jest zakres osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Osoby…
20.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można finansować karty MultiSport?

autor: Anna Przygocka

W procesie wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) może pojawić się wiele wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS – temu zagadnieniu poświęcony był odrębny wpis (tutaj). Inne – dotyczą zakresu świadczeń, które mogą być finansowane ze środków…
13.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Członkowie rodziny uprawnieni do korzystania z ZFŚS

autor: Anna Przygocka

W praktyce stosowania przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Ustawa o ZFŚS najczęściej nie zawiera na nie odpowiedzi. Jedną z niejasnych kwestii jest zakres osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Osoby…
29.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Ustawa o ochronie sygnalistów - podmioty zobowiązane do stosowania ustawy

autor: Anna Gad

Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów został skierowany do prac sejmowych. Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków, związanych z utworzeniem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, opracowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych, czy przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających. W tym artykule wskażemy, jakie podmioty zobowiązane będą do…
30.09.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Skarga do sądu administracyjnego na negatywną ocenę projektu

autor: Katarzyna Dudziak

Obowiązująca w perspektywie finansowej 2014-2020 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020[1] zawiera zasady, dotyczące procedury odwoławczej od negatywnej oceny projektu zgłoszonego do współfinansowania ze środków europejskich, wprowadzając także niewielkie zmiany…
29.04.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Zakup towarów, usług i robót budowlanych w projektach UE 2014-2020

autor: Katarzyna Dudziak

Beneficjenci projektów UE, których nie dotyczy obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych, nie mają pełnej swobody w wyborze dostawcy towaru lub wykonawcy usługi w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć. Zobowiązani są bowiem do stosowania innych sformalizowanych procedur dokonywania wydatków  w projekcie UE, których celem jest zagwarantowanie,…
08.07.2015Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Nowe instrumenty wsparcia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach

autor: Katarzyna Dudziak

W dniu 7 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Powyższe oznacza, że już jesienią przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu wsparcia w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach nowelizacji…
12.09.2019VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie…
08.11.2017VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane są…
22.06.2016VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

autor: Katarzyna Jasińska | Dominik Goślicki |

Odliczenie z faktury VAT-RR jest możliwe także, gdy zapłata za nabywane produkty rolne następuje przez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika ryczałtowego a pozyskanymi od osób trzecich. Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2016 r. sygn. I FSK 1721/14. Sprawa dotyczyła spółki, która…
18.09.2014PPP i projekty hybrydoweNośniki reklamowe

Definicja projektu hybrydowego–nowe przepisy

autor: Katarzyna Dudziak

Ustawa wdrożeniowa[1], która weszła w życie 13 września 2014 r. wprowadza długo oczekiwaną legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), współfinansowanego zarazem z funduszy UE. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrożeniowej - projekt hybrydowy „polega na wspólnej realizacji projektu przez…
24.07.2014PPP i projekty hybrydoweNośniki reklamowe

UE sprzyja projektom hybrydowym

autor: Katarzyna Dudziak

Nowe rozporządzenie ogólne Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dotyczące funduszy UE w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020 wprowadza szereg nowych mechanizmów, które ułatwią realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) łączonego z dofinansowaniem ze środków unijnych (tzw. projekty hybrydowe).…
28.09.2023Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jak kwalifikować przedsięwzięcia? Interpretacja zapisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć cz. I

autor: Marta Lorych

Problematyka kwalifikacji przedsięwzięcia z punktu widzenia tego czy dana inwestycja jest czy nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, niejednokrotnie budzi spore trudności. Powyższe dotyczy zarówno inwestorów, jak i organów administracji publicznej. Sytuacja taka nie dziwi, konstrukcja przepisów Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć…
29.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

W jaki sposób zarejestrować Spółkę z o.o.? Tradycyjnie, u Rejenta, czy może elektronicznie?

autor: Marcin Malinowski

Wiele osób chcących prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się, czy lepiej spółkę taką założyć u Rejenta czy, może elektronicznie (w systemie S24). Czy zastanawiali się Państwo, jakie są plusy i minusy obu rozwiązań? Poniżej przedstawiam krótkie informacje, które mogą pomóc rozstrzygnąć ten dylemat. Jaką…
28.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza a zdarzenia losowe

autor: Marcin Malinowski

Czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Czy myślałaś/eś, w jaki sposób zapewnić sukcesję (następstwo) firmy, gdy Ciebie zabraknie? Ważne, aby w sytuacji zdarzenia losowego zabezpieczyć interesy bliskich, pracowników czy kontrahentów. Jeśli wszystko odpowiednio przewidzisz nie będzie żadnych problemów na przyszłość, a firma będzie mogła dalej skutecznie…
12.11.2019SSENośniki reklamowe

Korzystna dla przedsiębiorców interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśniło, w jaki sposób ustalać dochód korzystający ze zwolnienia podatkowego w przypadku nowych inwestycji ściśle powiązanych z wcześniejszymi inwestycjami już istniejącymi. Decyzje o wsparciu, będące następczyniami zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, umożliwiają otrzymanie zwolnienia podatkowego na…
18.03.2019SSENośniki reklamowe

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

 Podmioty działające w SSE, w celu szybszego bądź pełnego wykorzystania limitu puli pomocy publicznej mogą obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych. Takie działanie nie stanowi unikania opodatkowania. Jedna ze spółek działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej. Wskazała, że w najbliższej przyszłości…
05.09.2018SSENośniki reklamowe

Wspierania nowych inwestycji - rozporządzenie opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1713 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. W sposób szczegółowy określona ono, na jakie rodzaje działalności można uzyskać decyzję o wparciu oraz jakie należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, aby taką decyzję…
21.08.2019Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

autor: Agnieszka Tomkowiak

Niekiedy można stać się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może do tego dojść wskutek przeprowadzenia postępowania spadkowego czy innej czynności prawnej. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich jesteśmy ograniczeni koniecznością współdziałania z pozostałymi…
24.06.2018Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

autor: Agata Legat

Nowe prawo wodne wprowadziło nieznaną dotychczas opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przesłanki ustalenia nowej opłaty zredagowano jednak na tyle nieprecyzyjnie, że jej nałożenie może okazać się bardzo trudne, a kwestionowanie opłaty- skuteczne. Opłatę retencyjną pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania…
04.10.2017Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kupując nieruchomość, ustal czy wycięto z niej drzewa!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Jak powszechnie wiadomo w ostatnim czasie dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych. Wprowadzenie Obecnie panuje chaos informacyjny i niewiele osób wie, na jakich zasadach można zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy ze swojej działki. A już z pewnością niewiele osób wie, jakie wiążą się z tym zagrożenia.…
13.05.2022Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Bezskuteczność niezgłoszonych w terminie zmian umowy spółki

autor: Natalia Gwiazda

W ostatnim czasie wskutek pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego oceniała kwestię skutków niezgłoszenia zmiany umowy spółki w terminie 6 miesięcy od jej podjęcia, niezależnie od jej przedmiotu. Do tej pory orzecznictwo poddało ocenie niedotrzymanie terminu do zgłoszenia zmiany umowy spółki polegającej na podwyższeniu kapitału…
30.07.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Były członek zarządu a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

autor: Piotr Koźmiński

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za jej zaległości podatkowe, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. W wydanym w dniu 6 czerwca 2019 r. wyroku (sygn. akt I FSK 773/17), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) analizuje istotne z punktu…
17.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Nowe sankcje dla kierujących spółkami deweloperskimi za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wbrew pozorom, wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko branży finansowej, a – tytułem przykładu - nowe sankcje dotknąć mogą chociażby branżę deweloperską. Ustawa wprowadza…
13.03.2018Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy okazji uchwalenia nowego prawa wodnego zmieniono przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaka jest waga wprowadzonych w tym zakresie zmian? Zmiana wprowadzona w ustawie Prawo wodne… Otóż na mocy art. 497 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 20…
25.04.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Kiedy można dochodzić odszkodowania w związku z wprowadzonymi planem ograniczeniami zabudowy?

autor: Agata Legat

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty…
21.01.2016Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Plany miejscowe wygasłe w 2003 r. nabierają znaczenia w sprawach odszkodowawczych

autor: Agata Legat

Zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem Sądu Najwyższego, ocena zasadności roszczeń o odszkodowanie i wykup zgłaszanych na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.), wymaga wzięcia pod uwagę m.in. ustaleń planów miejscowych, które wygasły w 2003 r.  Chodzi tu o plany, które zostały…
03.04.2024Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Czy można wytłumaczyć się z rażąco niskiej ceny zyskiem niematerialnym lub minimalizowaniem straty?

autor: Jan Winiarski

Badanie rażąco niskiej ceny ofertowej i weryfikacja konieczności ewentualnego odrzucenia oferty z powodu zdiagnozowania rażąco niskiej ceny są jednym z najczęstszych, jeśli nie najczęstszym problemem spotykanym przez gospodarzy postępowań i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pojęcie rażąco niskiej ceny nie zostało zdefiniowane w…
23.02.2022Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej – uzasadnienie uchwały III CZP 16/21

autor: Krzysztof Drapiński

W ostatnich tygodniach pojawiło się uzasadnienie do omawianej przeze mnie wcześniej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 r., wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 16/21. Pomimo iż jej sentencja wyjaśniła wątpliwości związane z przedmiotową materią, uważam że warto poświęcić kilka słów treści uzasadnienia. Dla porządku, przypomnieć należy na wstępie…
17.12.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Brak obowiązku określenia końcowego terminu naliczania kar umownych oraz ich kwoty maksymalnej

autor: Krzysztof Drapiński

W ostatnich latach, w orzecznictwie sądowym pojawiła się rozbieżność, czy dopuszczalnym jest naliczanie kar umownych bez określenia terminu końcowego ich naliczania lub kwoty maksymalnej. Wątpliwości te rozwiewa wyczekiwana przez autora uchwała Sądu Najwyższego z dnia 09 grudnia 2021 r., wydana w sprawie o sygn. akt III CZP 16/21. Przedmiotowa rozbieżność wydaje…
29.09.2023AktualnościNośniki reklamowe

Obchodzenie zakazu handlu w niedzielę – najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego

autor: Anna Przygocka

W ubiegłym tygodniu, tj. 20 września 2023 r., Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie jednego z wyjątków od zakazu handlu w niedzielę i święta. Sprawa dotyczyła obchodzenia tego zakazu w placówkach, które, poza działalnością handlową, prowadzą np. czytelnie czy wypożyczalnie rowerów. Zakaz handlu w niedzielę i święta Słowem wstępu trzeba wspomnieć o tym, że…
31.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

autor: Joanna Kostrzewska | Aleksandra Makowska |

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: ustawa)[1], implementuje unijną dyrektywę SUP - Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z…
26.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Kolejny projekt zmian Rozporządzenia MBP – czy lepszy?

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

W dniu 25.07.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano drugą wersję projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[2], wyznaczając 2-dniowy termin na przedstawienie uwag.   Będą przepisy przejściowe! Prawdopodobnie najistotniejszą…
19.07.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Kiedy można legalnie posadowić reklamę w pasie drogowym?

autor: Joanna Stachnik

Reklama w pasie drogowym – to umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Reklamą jest również nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Jako reklamy w pasie drogowym uznaje się również wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery,…
29.06.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Budowa billboardu – jak to zrobić zgodnie z prawem?

autor: Magdalena Wilczyńska

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przed posadowieniem wolnostojącego nośnika reklamowego, np. billboardu należy dopełnić kilku formalności. Jakie decyzje będą potrzebne, żeby nie narazić się na konieczność rozbiórki konstrukcji? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy budowę tablicy reklamowej…
02.10.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić. W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez…
21.02.2019Kary AdministracyjneNośniki reklamowe

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych! Z doświadczeń Kancelarii wynika, iż w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania niektórych przepisów prawa względem przedsiębiorcy, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego organu. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów lub państwowych…
07.03.2024Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Możliwe nowe obowiązki podmiotów sektora gospodarowania odpadami wynikające z Dyrektywy NIS 2

autor: Karolina Piekarska | Dariusz Wegner |

Dyrektywa NIS 2, a właściwie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zastąpiła poprzednią Dyrektywę NIS. Termin implementacji dyrektywy NIS 2 upływa 17 października 2024 roku, a precyzyjny zakres regulacji w istotnym zakresie…
21.03.2023Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Odpowiedzialność karna w gospodarce odpadami

Gospodarowanie odpadami pozostaje dość szczegółowo uregulowane za pomocą licznych przepisów o charakterze administracyjnoprawnym. Przestrzeganie tych przepisów jest najczęściej obwarowane administracyjnymi karami pieniężnymi. Jednakże zarówno w ustawie o odpadach, jak i w samym kodeksie karnym, znajdują się regulacje z zakresu prawa wykroczeń i prawa karnego,…
29.03.2022Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Drugie lub kolejne zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa

autor: Marta Lorych

Istota niniejszej publikacji sprowadza się do rozważenia, czy w każdy wypadku przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy o odpadach[1], konieczne jest legitymowanie się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach? Na to pytanie należy udzielić…
22.08.2018Opłaty za użytkowanie wieczysteNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na aktualizację opłaty rocznej (czyli jak zmniejszyć opłatę przekształceniową?)

autor: Wojciech Gwóźdź | Marta Klimek |

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Prezydent RP, podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – dalej „ustawa” lub „ustawa przekształceniowa”. Ustawa stanowi odpowiedź na „liczne postulaty i petycje kierowane (…) przez współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami…
16.05.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Ulgi i rabaty bez wpływu na wysokość odszkodowania?

autor: Aleksandra Kurzawska

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 8 maja 2024 r. podjął uchwałę[1] mającą na celu rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności uwzględniania ulg i rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „OC ppm”). Jest ona wynikiem wystąpienia przez Rzecznika Finansowego z wnioskiem[2]…
19.03.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

O pułapkach przy robotach budowlanych

autor: Paweł Kierski

Już od dość dawna w prawie umów budowalnych funkcjonuje instytucja gwarancji zapłaty za roboty budowalne. Do kodeksu cywilnego wprowadziła ją nowelizacja z 8 stycznia 2010 r. poprzez dodanie nowych przepisów art. 6491 – 6495 k.c. (przy czym wcześniej regulacja bardzo zbliżona do kodeksowej była już zawarta w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty…
12.02.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Nowe postępowanie odrębne – sytuacja procesowa przedsiębiorcy i konsumenta

autor: Karolina Piekarska

Lipcowa zmiana procedury cywilnej wprowadziła do porządku prawnego nowe postępowanie odrębne z udziałem konsumentów. Ideą wprowadzonych zmian jest zwiększenie praw przysługującym konsumentom. W procesie nowe regulacje znajdują zastosowanie zarówno, gdy konsument pozywa przedsiębiorcę, jak i wtedy gdy przedsiębiorca pozywa konsumenta. Co istotne przepisy odrębne…
20.01.2023Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Zmiany w kręgu spadkobierców

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

20 grudnia 2022 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Mimo że planowanych zmian jest niewiele, to mają one szansę istotnie przyspieszyć proces dziedziczenia. Jedną z najszerzej omawianych zmian jest zawężenie kręgu spadkobierców, o której mogą Państwo przeczytać w niniejszej publikacji. Dziedziczenie…
02.01.2023Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

O istotnej zmianie prawa – na styku prawa rodzinnego i spadkowego

autor: Paweł Kierski

Odrywając się, choć na chwilę, od dominujących na łamach Ziemski Biznes problemów prawa gospodarczego, warto sobie przypomnieć, że życie nastręcza ciągłych problemów także w innych, niż gospodarka i działalność z nią związana, obszarach. Są to przy tym problemy, o których specjalnie nie rozmyśla się „na zapas”, a często – nim nas nie dotkną – w ogóle nie przychodzą…
14.12.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

O „postępującej dekodyfikacji” Kodeksu cywilnego – przedsiębiorcom (i konsumentom) ku uwadze

autor: Paweł Kierski

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r., zmieniająca m.in. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny. Warto pokrótce przyjrzeć się unormowaniom tej noweli, bowiem niemal niepostrzeżenie wprowadza ona istotną zmianę w „filozofii” podejścia prawodawcy krajowego do współczesnych wymogów prawa konsumenckiego,…
27.09.2023KontraktyNośniki reklamowe

Opcja w umowach obrotu gospodarczego

autor: Piotr Kołodziejczak

Analizując występujące w obrocie modele umów, można wyróżnić szereg typowych klauzul umownych przyjmowanych przez strony. Jedną z grup takich postanowień umownych są tak zwane „opcje”. Powyższe określenie jest używane w języku prawniczym w różnym znaczeniu (również potocznym), dlatego wskazać należy, że w niniejszym opracowaniu chodzi o postanowienia umowne,…
11.08.2023KontraktyNośniki reklamowe

Zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy

autor: Karolina Piekarska

Sposobem na zdyscyplinowanie kontrahenta do prawidłowego wykonania ciążącego na nim obowiązku umownego jest wprowadzenie do kontraktu klauzul zawierających kary umowne. Taka możliwość została wprost przewidziana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie do umów postanowień odnoszących się do kar umownych jest powszechną praktyką, ponieważ, co do zasady,…
24.04.2023KontraktyNośniki reklamowe

Koszty operacyjne w umowie z centrum handlowym

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

Zróżnicowane obciążenie kosztami operacyjnymi najemców lokali w centrum handlowym może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji naruszający zasadę równego traktowania kontrahentów – ze stanowiskiem tym zgodził się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2022 r. Stan faktyczny Powód, będący najemcą, zawarł wraz z pozwanym umowę na wynajem lokalu znajdującego…
14.03.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Nabycie i zbycie nieruchomości: Konieczność zgody wspólników

autor: Karolina Piekarska | Dariusz Wegner |

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko codzienne zarządzanie, ale również podejmowanie kluczowych decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jedną z takich decyzji jest moment nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należących…
04.03.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Sąd Najwyższy rozstrzyga: Wspólnik dominujący w spółce z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy 21 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt: II UZP 8/23 wydał uchwałę, która może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących dwuosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd rozpatrywał kwestię dotyczącą obowiązku ubezpieczeń społecznych ZUS dla wspólników, w sytuacji gdzie jeden ze wspólników ma np. 99% udziałów, a drugi wspólnik…
08.02.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Co z decyzjami, zezwoleniami przy przekształceniach spółek? Wystąp o zaświadczenie!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

W ostatnim czasie kilku naszych Klientów zmieniało formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jedni przekształcali spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne, inni dokonywali połączenia spółek, jeszcze inni z jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących działalność zarejestrowaną w CEIDG przekształcali się w spółkę kapitałową. U każdego z tych…
06.09.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Żądanie sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

autor: Magdalena Wilczyńska

Od 31 sierpnia 2023 r. przez rok użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych mogą wystąpić z (wiążącym) żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na ich rzecz. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, ale również innych podmiotów, jak na przykład właścicieli garaży, czy spółdzielni mieszkaniowych (np. w zakresie nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura…
31.05.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Kiedy przysługuje odszkodowanie od gminy za szkody na nieruchomości

autor: Joanna Stachnik

Odszkodowania rekompensują właścicielom bądź użytkownikom wieczystym szkody powstałe na nieruchomościach w wyniku różnych działań inwestycyjnych i planistycznych powodujących obniżenie wartości nieruchomości oraz stanowią rekompensatę za wywłaszczenie. Uchwalenie planu miejscowego, wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji…
19.05.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Twoja nieruchomość może zostać oddana do używania na cele obrony państwa na podstawie decyzji administracyjnej

autor: Joanna Stachnik

Ustawa o Obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (tekst jedn. z 2022 r., poz. 2305) nakłada na obywateli obowiązki dotyczące obrony Ojczyzny zarówno w czasie pokoju, jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Obowiązki te mogą mieć charakter świadczeń osobistych lub świadczeń rzeczowych, mogą też być nakładane świadczenia szczególne. Zgodnie z…
15.02.2024Estoński CITNośniki reklamowe

Przejście na Estoński CIT a sporządzenie sprawozdania finansowego – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Wybierając sposób opodatkowania tzw. Estońskim CIT spółka sporządza sprawozdanie finansowe. W praktyce pojawiały się pytania, czy dokonując takiej czynności w trakcie roku, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przed złożeniem zawiadomienia o wyborze Estońskiego CIT na formularzu ZAW-RD. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której rozwiał…
02.06.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Ceny transferowe w spółkach z „Estońskim CIT”

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty opodatkowane tzw. „Estońskim CIT” również muszą uważać na ceny transferowe, a więc na transakcje z podmiotami powiązanymi oraz transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Przepisy nie przewidują dla takich podmiotów specjalnego wyłączenia. Zatem po przekroczeniu określonych progów także u nich może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ceny…
22.05.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Estoński CIT – co to są „niepodzielone zyski”

autor: Katarzyna Lewandowska

W „Estońskim CIT” opodatkowanie pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku. Ustawodawca przewidział jednak jeszcze kilka innych momentów, które będą wiązały się z obowiązkiem zapłaty podatku. Największe wątpliwości pojawiają się przy tzw. „niepodzielonych zyskach”. Kategoria ukrytych zysków pojawiła się w celu wyeliminowania prób dystrybucji wspólnikowi środków…
07.11.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Nowe formularze TPR – termin zostanie wydłużony?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat wskazujący, że termin na złożenie formularza TPR za 2022 r. zostanie przedłużony o 3 miesiące. Jednocześnie zostały opublikowane wersje interaktywne, które umożliwiają już złożenie tych formularzy elektronicznie. Przypomnijmy, że formularze TPR dotyczą podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami…
12.07.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Dokumentacje podatkowe za 2022 r. - nowy wzór TPR

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych powinny przeanalizować swoje obowiązki w zakresie cen transferowych. Pozostaje bowiem coraz mniej czasu. W większości przypadków termin na sporządzenie dokumentacji będzie upływał z końcem października 2023 r. Natomiast termin na złożenie informacji TPR upłynie z…
27.03.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Dokumentacje cen transferowych dotyczą również podmiotów niepowiązanych

autor: Katarzyna Lewandowska

Temat cen transferowych na przestrzeni ostatnich lat jest bardzo popularny. Okazuje się jednak, że większość przedsiębiorców kojarzy go wyłącznie z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. Bardzo często pomijane są transakcje z tzw. rajami podatkowymi, do których zalicza się m.in. Hongkong, o czym nie wszyscy pamiętają. O transakcjach rajowych w ostatnim…
25.01.2024Ceny transferoweNośniki reklamowe

Jak wypełnić TPR za 2022 r.?

autor: Katarzyna Lewandowska

Zbliża się termin składania informacji TPR za 2022 r. Przed jego sporządzeniem warto zapoznać się z zaktualizowanym przez Ministerstwo Finansów Informatorem TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta). Zaktualizowana wersja Informatora TPR uwzględnia m.in. zmiany dotyczące: organu, do którego jest składana Informacja TPR; obliczania wpływu korekty porównywalności…
28.11.2023Ceny transferoweNośniki reklamowe

Formularz TPR – termin przedłużony do końca stycznia 2024 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 27 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminu na składanie formularzy TPR. Ostatecznie termin został przedłużony do 31 stycznia 2024 r. O planach przedłużenia terminu na składanie informacji o cenach transferowych pisaliśmy tutaj: Nowe formularze TPR – termin zostanie wydłużony? Początkowo…
01.09.2022Ceny transferoweNośniki reklamowe

Pośrednie transakcje rajowe mogą dotyczyć każdego

autor: Katarzyna Lewandowska | Paweł Kaźmierczak |

Sporządzając dokumentacje podatkowe w 2022 r. po raz pierwszy musimy przeanalizować obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. Z uwagi na fakt, że obowiązek ten może być zależny od rodzaju transakcji prowadzonych przez naszych kontrahentów, okazuje się, że potencjalnie każdy podatnik dokonujący jakichkolwiek transakcji powyżej…
08.05.2024Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Które spółki zapłacą podatek minimalny?

autor: Katarzyna Lewandowska | Julia Frankiewicz |

Podatek minimalny to nowe obciążenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwszy raz będzie opłacany za rok 2024. Warto sprawdzić, które podmioty będą zobowiązane do jego uiszczenia.   Kogo dotyczy? Podatek minimalny dotyczy podmiotów (spółek), które mają stratę lub wykazują niski poziom rentowności na działalności operacyjnej. Za niską rentowność…
03.07.2023Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Praca zdalna na nowych zasadach – aspekty podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki |

W kwietniu 2023 r. weszły w życie nowe uregulowania Kodeksu Pracy dotyczące pracy zdalnej. Przy tworzeniu procedur wewnętrznych dotyczących tej materii należy również pamiętać o kwestiach podatkowych. Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy…
24.11.2022Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Czas na zmiany?! Wybór właściwej formy opodatkowania

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki | Michał Kostrzewa

Końcówka roku „aktualizuje” podatnikom PIT łamigłówkę dotyczącą wyboru formy opodatkowania. Nikt przecież nie chce płacić podatków ponad konieczną miarę. Wybór zasad, według których będziemy ustalać wysokość płaconych podatków, przy stale zmieniających się przepisach, nie jest jednak zadaniem łatwym. Wyboru sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów dokonuje…
30.04.2024Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Kwietniowa Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla frankowiczów?

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy odpowiedział w dniu 25 kwietnia 2024 r. po prawie trzech latach na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich. W momencie formułowania tych pytań istniała potrzeba uzupełnienia, uwzględniając polskie przepisy, ścieżki wskazanej przez…
29.03.2023Kredyty frankoweNośniki reklamowe

TSUE wyznacza granice ochrony konsumentów – frankowiczów

autor: Natalia Gwiazda

Dnia 16 marca 2023 r. wydany został kolejny wyrok [1] Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie z zakresu kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Sąd polski poprzez pytania prejudycjalne dążył do rozstrzygnięcia między innymi kwestii czy skutki nieważności umowy kredytu oceniane są jedynie na gruncie prawa krajowego oraz jak szeroko…
16.02.2023Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu frankowego

autor: Natalia Gwiazda

Polski sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w ramach jednej z prowadzonych spraw frankowych. Pytanie dotyczyło możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez obie strony umowy kredytu frankowego. Dzisiaj poznaliśmy treść opinii rzecznika generalnego TSUE, która wprawdzie nie stanowi ostatecznego…
06.05.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany plan inwestycyjny, a opłata planistyczna

autor: Dawid Kubicki

Zintegrowany plan inwestycyjny[1] to nowe narzędzie w planowaniu przestrzennym, wprowadzone nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[2], która weszła w życie 24 września 2023 r. ZPI jest szczególną formą planu miejscowego, co wynika z art. 37ea ust. 3 u.p.z.p.[3] Z kolei opłata planistyczna, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. to…
09.04.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Na formularzu czy nie, czyli krótko o tym w jakiej formie złożyć uwagi/wnioski do planu miejscowego

autor: Marta Lorych | Dawid Kubicki |

24 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] wprowadzająca m.in. nowe zasady udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej. Jedną z istotniejszych zmian jest ujednolicenie formy wnoszenia uwag i wniosków do projektów planistycznych. Prawodawca postanowił wprowadzić jeden, uniwersalny formularz dla wszystkich…
29.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Decyzja o warunkach zabudowy, a pozwolenie na budowę, czyli o roli „wuzetki” w procesie budowlanym

autor: Marta Lorych

Wiadomym jest, że decyzja o warunkach zabudowy poprzedza postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Inwestorzy muszą bowiem legitymować się tą decyzją przed organem administracyjno-budowlanym. Jaka jest jednak rola tej decyzji w procesie budowlanym i na ile organ wydający pozwolenie na budowę jest „związany” decyzją o warunkach zabudowy? Poniżej…

Newsletter Lexpress

Autorzy

Piotr Kołodziejczak

Piotr Kołodziejczak

Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szczególnie w zakresie prawa energetycznego, farmaceutycznego i ochrony środowiska. Bezpiecznie przeprowadza przedsiębiorców przez szereg skomplikowanych procesów z cechującą go lekkością działania. Z racji bardzo dobrej znajomości funkcjonowania jednostek administracji publicznej pomaga klientom biznesowym w relacjach z sektorem publicznym.

Wszyscy autorzy
Nota prawna
Bezpieczeństwo Podatkowe08.05.2024

Które spółki zapłacą podatek minimalny?

Inwestycje budowlane06.05.2024

Zintegrowany plan inwestycyjny, a opłata planistyczna

Kredyty frankowe30.04.2024

Kwietniowa Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla frankowiczów?

Prawo pracy29.04.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów - podmioty zobowiązane do stosowania ustawy

Prawo pracy22.04.2024

Praca w ramach platform internetowych – nowa dyrektywa europejska (cz. II)

Prawo pracy15.04.2024

Praca w ramach platform internetowych – nowa dyrektywa europejska (cz. I)

Starsze wpisy
JAKŚBUD

Partnerem bloga
LEXPRESS jest: