serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

21.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Budowa zjazdu – czy charakter drogi ma znaczenie?

autor: Kacper Łagodziński

Realizacja zjazdu z drogi publicznej wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia, które przybiera postać decyzji administracyjnej. Inaczej jest w przypadku budowy zjazdu z drogi wewnętrznej, gdzie wymagane jest jedynie uzgodnienie z zarządcą. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby nie narazić się na wysoką karę pieniężną na skutek wykonania…
20.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy warunki zabudowy obowiązują po uchwaleniu miejscowego planu?

autor: Kacper Łagodziński

Inwestor, który legitymuje się decyzją o warunkach zabudowy i wydanym na jej podstawie ostatecznym pozwoleniem na budowę nie jest związany ustaleniami miejscowego planu uchwalonego w późniejszym czasie.   Postanowienia planu miejscowego kształtują ład przestrzenny na danym terenie. Przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] ustawodawca…
19.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. – obowiązek jego zwrotu

autor: Kamil Jurkowski

Każdemu członkowi zarządu spółki kapitałowej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie. Podstawą wypłaty wynagradzania może być samo powołanie do zarządu albo też oddzielna umowa zawarta z członkiem zarządu. Pojawiają się w związku z tym dwa praktyczne zagadnienia mające fundamentalne znaczenie dla prawidłowości ukształtowania…
15.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prawo holdingowe – projekt zmian i jego założenia

autor: Kamil Jurkowski

Ponad pół roku temu, a dokładnie w dniu 5 sierpnia 2020 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw (dostępny tutaj), w zakresie uregulowań dotyczących prawa holdingowego (prawa grup spółek). Celem proponowanych zmian jest umożliwienie spółce dominującej i spółkom zależnym utworzenie…
14.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy pozwolenie konserwatorskie musi pozostawać ważne przez cały czas budowy?

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku, gdy inwestycja budowlana jest tego rodzaju, że wymaga przed wydaniem pozwolenia na budowę uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, inwestorzy uzyskują pozwolenia konserwatorskie wydawane…
12.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę, a bieg trzyletniego terminu jego ważności

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Sąd wstrzymuje Inwestorowi wykonanie pozwolenia na budowę. Inwestor budować nie może, a jednocześnie wisi nad nim ryzyko wygaśnięcia pozwolenia na budowę z uwagi na upływ czasu – czy rzeczywiście ma powody, żeby się obawiać? W art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przewidziano dwie samoistne…
09.04.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wzywać czy nie wzywać, oto jest pytanie

autor: Konrad Różowicz

Nowe regulacje zamówieniowe w sposób bardziej precyzyjny niż przepisy uchylonego P.z.p. regulują materię wzywania bądź odstąpienia od wzywania wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Należy o nich pamiętać, aby nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzywania wykonawcy do złożenia oświadczeń lub dokumentów lub niezasadne odstąpienia od takie wezwania. Oświadczenia…
30.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Więcej czasu na sprawozdania finansowe i CIT-8

autor: Katarzyna Lewandowska

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia, które przedłużają termin m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz na złożenie deklaracji i zapłatę podatku CIT. Podatnicy będą mieli w tym zakresie dodatkowe 3 miesiące. Przedłużenie powyższych terminów jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty zgłaszane przez różne organizacje.…
26.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zmiany w badaniu rażąco niskiej ceny

autor: Konrad Różowicz

Nowe P.z.p. wprowadza kolejne zmiany w regulacjach dotyczących badania rażąco niskiej ceny. Modyfikacji uległ m.in. katalog ofert, których ceny będą uwzględniane przy obliczaniu średniej arytmetycznej, stanowiącej punkt odniesienia, dla wszczęcia procedury wyjaśnień w zakresie RNC. Nieuwzględnianie ofert odrzuconych Powyższe zestawienie ukazuje, że wraz z…
23.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Karty paliwowe w VAT – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Minister Finansów wyjaśnił, w jaki sposób na gruncie VAT kwalifikować transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych w modelu trójstronnym, jako dostawę towarów czy jako świadczenie usług. W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy korzystanie z kart paliwowych odbywa się w modelu, w którym uczestnikami transakcji są trzy podmioty: -     emitent kart paliwowych…