serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

16.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Zbycie wierzytelności w ramach faktoringu – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Minister Finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną, w której wskazał, że kosztem uzyskania przychodu na zbyciu wierzytelności własnej w ramach umowy faktoringu może być jej wartość nominalna brutto (z VAT). Co to jest faktoring? Na wstępie warto wyjaśnić, że umowa faktoringu to umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami (faktorem a faktorantem),…
15.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w umowie leasingu – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 lutego 2021 r. wydana została interpretacja ogólna, w której uznano, że zmiany dotyczące okresu trwania umowy, wysokości rat leasingowych czy stron umowy leasingu zasadniczo nie mają wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy stoją przed koniecznością dokonywania pewnych…
12.03.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Konieczność zapewnienia związania ofertą

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. wprowadzają zmiany m.in. w zakresie dotyczącym związania ofertą. W nowym stanie prawnym zdezaktualizowaniu uległy niektóre stanowiska orzecznicze, w tym m.in. wyrażone w wyroku KIO z dnia 8 stycznia 2021 r. (KIO 3333/20), które można zsyntetyzować w stwierdzeniu, że upływ terminu związania ofertą skutkuje wygaszeniem oferty. Podstawowy…
09.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Ulga dla młodych w 2021 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z początkiem 2021 r. ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie źródeł przychodów objętych tzw. ulgą dla młodych. Ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych będą mogły skorzystać również przychody uzyskane z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Choć ulga dla młodych obowiązuje od sierpnia 2019 r. okazuje się, że w praktyce…
26.02.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zabezpieczenie interesu wykonawcy wspierającego zamawiającego w przygotowaniu postępowania

autor: Konrad Różowicz

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zostać poprzedzone wstępnymi konsultacjami rynkowymi (dotychczas nazywanymi dialogiem technicznym). Ich celem jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia i poinformowanie wykonawców o planach, jakie ma zamawiający oraz wymaganiach dotyczących zamówienia. Wykonawca zamierzający wesprzeć…
24.02.2021AktualnościNośniki reklamowe

Czy art. 12 ustawy o elektromobilności wprowadza obowiązek instalowania punktów ładowania?

autor: Michał Narożniak

Ostatnie lata przyniosły rozwój polskiego ustawodawstwa dotyczącego elektromobilności. Czy inwestor wznoszący nowy budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek użyteczności publicznej w świetle obecnie obowiązujących przepisów ma wobec tego obowiązek wybudowania także odpowiedniej ilości punktów ładowania pojazdów elektrycznych, adekwatnie do planowanych miejsc…
22.02.2021Prawo pracyNośniki reklamowe

Covid-19. Dodatkowy dzień zwolnienia od pracy – wątpliwości w zakresie stosowania przepisu

autor: Anna Kucal

Czy pracownik, który w piątek oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, a dla którego sobota nie jest dniem pracy, będzie uprawniony do dodatkowego dnia wolnego w poniedziałek? Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób…
12.02.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odwołanie w zamówieniu na usługi społeczne

autor: Konrad Różowicz

Dotychczasowa, wiodąca, linia orzecznicza KIO negowała możliwość skutecznego odwołania się od czynności i zaniechań zamawiających podejmowanych w toku udzielania tzw. podprogowych zamówień na usługi społeczne (o wartości wyższej niż równowartość 30 tys. euro ale mniejszej niż równowartość 750 000 euro). Czy wejście w życie nowego P.z.p., nakierowanego m.in. na…
11.02.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?

autor: Krzysztof Drapiński

Dnia 25 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostaną rozstrzygnięte najważniejsze problemy, występujące w sprawach frankowych. Przyszłe orzeczenie będzie miało wpływ na wszystkie sprawy dotyczące zarówno kredytów indeksowanych, jaki denominowanych, które nie zostaną zakończone do daty jego wydania. W artykule…
29.01.2021Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Termin na składanie pytań do SWZ w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

W nowej rzeczywistości zamówieniowej, zmianie uległ sposób ustalenia terminu, w którym złożenie pytania do SWZ aktualizuje po stronie zamawiającego obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi. W wielu przypadkach wykonawcy uzyskali dłuższe terminy na kierowanie wiążących pytań. Zgodnie z art. 135 ust. 1 nowego P.z.p., znajdującym bezpośrednie zastosowanie do postępowań…