serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

07.05.2021AktualnościNośniki reklamowe

Spółka nieruchomościowa jako płatnik należności podatkowej w podatku dochodowym

autor: Kamil Jurkowski , Paweł Kaźmierczak

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy regulujące funkcjonowanie w podatku dochodowym tzw. spółek nieruchomościowych. Intencją ustawodawcy definiującego taką spółkę na gruncie prawa podatkowego była chęć uszczelnienia systemu podatkowego, w tym zwłaszcza poboru podatków dochodowych z tytułu przeniesienia własności udziałów, akcji lub praw porównywalnych,…
05.05.2021AktualnościNośniki reklamowe

Opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłego zysku w spółkach komandytowych

autor: Paweł Kaźmierczak , Aleksandra Hemmerling

Reguły opodatkowania komplementariuszy spółek komandytowych po nowelizacji ustaw PIT i CIT obowiązującej od 2021 roku odnowiły (stare) wątpliwości w tym zakresie. Dotyczą one kwestii naliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego z tytułu kasowej wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet przyszłego zysku dokonywanej w trakcie roku obrotowego. Wraz z początkiem…
04.05.2021AktualnościNośniki reklamowe

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej – prawo, czy obowiązek spółki

autor: Kamil Jurkowski

Zagadnieniem szczególnie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania każdej spółki kapitałowej (spółki z o.o. i spółki akcyjnej) i jej wspólników jest kwestia podziału zysku spółki. Motywem uzasadniającym zarówno utworzenie samej spółki, jak również pozostawania w niej, jest bowiem dla każdego wspólnika zazwyczaj chęć osiągniecia zysku. O ile na początkowym etapie…
30.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza finansowa 2.0 – prowadzenie działalności w ramach danego pkd

autor: Kamil Jurkowski

W styczniu 2021 roku, Rada Ministrów powierzyła Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (dalej: PFR) realizację programu pod nazwą Tarcza finansowa PFR 2.0 (dalej: Tarcza 2.0). Pomoc w ramach owego programu polegała na udzielaniu przedsiębiorcom subwencji finansowych. W przypadku spełnienia określonych warunków, mają one charakter bezzwrotny, gdyż obowiązek ich zwrotu…
29.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prawo holdingowe – zakres obecnych uregulowań

autor: Kamil Jurkowski

Jednym z założeń projektu zmiany Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących prawa holdingowego (prawa grup spółek) jest uchylenie dotychczas obowiązujących rozwiązań w tym zakresie. Uchwalając Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), ustawodawca kwestię prawa holdingowego uregulował w sposób szczątkowy. Mianowicie, w…
28.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej – czy możliwe jest jej kształtowanie i ograniczenie

autor: Kamil Jurkowski

Powołanie do zarządu spółki kapitałowej związane jest zasadniczo z prowadzeniem spraw spółki oraz jej reprezentowaniem na zewnątrz (wobec osób trzecich). Nie można jednak zapominać, że z powołaniem do zarządu związana jest również odpowiedzialność, mająca generalnie trojaki charakter. Po pierwsze, chodzi o odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania cywilnoprawne…
27.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Spółka komandytowa – reguły opodatkowania spółki i przychodów wspólników

autor: Paweł Kaźmierczak , Aleksanda Hemmerling

Nowelizacja przepisów PIT i CIT obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku istotnie zmieniła podatkowy status spółek komandytowych, wprowadzając możliwość czasowego odroczenia obowiązku spółki w CIT do 30 kwietnia 2021 r. Tym samym najpóźniej od maja spółki rozpoczną regulowanie własnego CIT, a wspólnicy zmienią reguły opodatkowania zysku spółki. Zasadniczo przed…
19.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. – obowiązek jego zwrotu

autor: Kamil Jurkowski

Każdemu członkowi zarządu spółki kapitałowej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie. Podstawą wypłaty wynagradzania może być samo powołanie do zarządu albo też oddzielna umowa zawarta z członkiem zarządu. Pojawiają się w związku z tym dwa praktyczne zagadnienia mające fundamentalne znaczenie dla prawidłowości ukształtowania…
15.04.2021AktualnościNośniki reklamowe

Prawo holdingowe – projekt zmian i jego założenia

autor: Kamil Jurkowski

Ponad pół roku temu, a dokładnie w dniu 5 sierpnia 2020 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw (dostępny tutaj), w zakresie uregulowań dotyczących prawa holdingowego (prawa grup spółek). Celem proponowanych zmian jest umożliwienie spółce dominującej i spółkom zależnym utworzenie…
30.03.2021AktualnościNośniki reklamowe

Więcej czasu na sprawozdania finansowe i CIT-8

autor: Katarzyna Lewandowska

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia, które przedłużają termin m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz na złożenie deklaracji i zapłatę podatku CIT. Podatnicy będą mieli w tym zakresie dodatkowe 3 miesiące. Przedłużenie powyższych terminów jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty zgłaszane przez różne organizacje.…