serwis prowadzi

23.03.2021

Aktualności

Karty paliwowe w VAT – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Minister Finansów wyjaśnił, w jaki sposób na gruncie VAT kwalifikować transakcje z wykorzystaniem kart paliwowych w modelu trójstronnym, jako dostawę towarów czy jako świadczenie usług.

W praktyce gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy korzystanie z kart paliwowych odbywa się w modelu, w którym uczestnikami transakcji są trzy podmioty:

-     emitent kart paliwowych (np. spółka paliwowa);

-     odbiorca (np. leasingobiorca, spółka zależna);

-     podmiot pośredniczący (np. leasingodawca, spółka dominująca).

Organ uznał, że dla rozstrzygnięcia, czy pomiędzy podmiotem pośredniczącym a odbiorcą, dochodzi do dostawy towarów czy świadczenia usług, w pierwszej kolejności należy ustalić, komu dostawca towaru przekazał prawo do faktycznego dysponowania nim jak właściciel. Należy bowiem stwierdzić, czy prawo to zostało przeniesione przez dostawcę na rzecz podmiotu pośredniczącego udostępniającego kartę paliwową, czy bezpośrednio na odbiorcę towaru, będącego użytkownikiem karty.

Istotne w tym zakresie jest ustalenie, czy podmiot pośredniczący dokonywał swobodnego wyboru zarówno jakości i ilości, jak i daty zakupu towaru, a także, czy miał prawo decydowania, w jaki sposób towar ma zostać wykorzystany.

Zdaniem organu, fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru (prowadzącego stację paliw) bezpośrednio na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych powinien zostać stwierdzony w przypadku kumulatywnego spełnienia poniższych przesłanek:

  1. nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  2. decydowanie wyłącznie przez odbiorcę w szczególności o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  3. ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  4. ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego pozwalającego nabyć towar.

W przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek, działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego.

Wydana interpretacja uwzględnia tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-235/18 Vega International oraz w sprawie C-185/01 Auto Lease Holland. 

Należy podkreślić, że z uwagi na mnogość funkcjonujących w obrocie modeli wykorzystania kart paliwowych, każdy stan faktyczny powinien być analizowany osobno, z uwzględnieniem w szczególności charakteru i okoliczności transakcji dokonywanych między podmiotami.

 

Źródło: Interpretacja ogólna nr PT9.8101.3.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako dostawy towarów albo świadczenia usług.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności12.10.2015

Zwrot wywłaszczonej zieleni miejskiej

wszystkie wpisy