serwis prowadzioi

23.10.2019

Aktualności

Od 13 października 2019 r. funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 13 października 2019 r. rozpoczął swoją działalność Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki jawna, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne zobowiązane są do przekazania do CRBR danych o swoich beneficjentach rzeczywistych i to pod groźbą kary.

Podstawę prawną funkcjonowania CRBR stanowi ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r. (dalej jako „Ustawa”). Ustawa miała na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML) oraz znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force (zwanych dalej „FATF”), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednym z wymogów wynikających z tej dyrektywy było ustanowienie systemu teleinformatycznego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr ten jest systemem teleinformatycznym mającym na celu przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek, o których mowa w Ustawie. Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z oświadczeniem o prawdziwości zgłaszanych danych pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kogo i w jakim terminie dotyczy CRBR?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji zobowiązani są spółki jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a od 1 marca 2020 r. również proste spółki akcyjne (PSA), zarejestrowane w KRS po 13 października 2019 r. nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji, w terminie 7 dni od ich zmiany.

Natomiast spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r., zobowiązane są do przekazania informacji o beneficjentach rzeczywistych nie później niż do dnia 13 kwietnia 2020 r. (6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów o CRBR).

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym w przypadku spółek będących osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

–osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

–osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

–osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

–osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad spółki poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości lub

- osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości, co do tożsamości osób fizycznych oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jakie dane podlegają udostępnieniu?

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują:

  1. dane identyfikacyjne spółek, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz numer NIP,
  2. dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i strukturze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Sankcje

Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym w terminie wskazanym w Ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Maria Narkiewicz

Maria Narkiewicz

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Maria Narkiewicz

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Aktualności29.09.2023

Obchodzenie zakazu handlu w niedzielę – najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego

Aktualności31.07.2023

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

wszystkie wpisy