serwis prowadzi

15.03.2021

Aktualności

Zmiany w umowie leasingu – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 lutego 2021 r. wydana została interpretacja ogólna, w której uznano, że zmiany dotyczące okresu trwania umowy, wysokości rat leasingowych czy stron umowy leasingu zasadniczo nie mają wpływu na rozliczenia w podatku dochodowym.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy stoją przed koniecznością dokonywania pewnych zmian w zawartej umowie leasingu. Pojawia się wówczas pytanie, czy różnego rodzaju modyfikacje mają wpływ na sposób ich kwalifikacji w podatku dochodowym.

Interpretacja wskazuje na zakres możliwych modyfikacji postanowień umowy leasingu, w tym, co do okresu jej trwania, wysokości rat leasingowych czy stron umowy leasingu, a także ustalenia skutków (wysokości przychodu) po stronie finansującego, w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, na rzecz osoby trzeciej.

Modyfikacja postanowień umowy leasingu

W interpretacji ogólnej wyjaśniono, że modyfikacje umowy leasingu mogą dotyczyć w szczególności zmiany harmonogramu płatności poprzez:

  • obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek wydłużenia okresu trwania umowy,
  • zwiększenie wartości wymagalnych rat leasingowych wskutek skrócenia okresu trwania umowy (jednak na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu),
  • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
  • obniżenie przez określony okres płatności rat,
  • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

Minister wskazał przy tym, że jeżeli wymienione modyfikacje nie powodują naruszenia warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy nie wpływają również na późniejsze stosowanie przepisów dotyczących skutków podatkowych transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu.

Jednocześnie zastrzegł, że niedopuszczalna jest taka zmiana warunków umowy, która prowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi (zmiana kwalifikacji umowy) – obligatoryjnie musi bowiem zachodzić ciągłość strony dokonującej amortyzacji podatkowej środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

Zmiana stron umowy (cesja)

Minister stwierdził również, że samo wstąpienie do wykonywanej umowy leasingu w czasie jej trwania, powoduje wejście nowego podmiotu w ogół praw i obowiązków danej strony umowy. Są to prawa i obowiązki wynikające z treści umowy, która wskutek cesji umowy leasingu nie uległa zmianie i tym samym nie wymaga ponownego podatkowego jej weryfikowania.

Zmianami, które mają wpływ na rozliczenie podatkowe umów leasingu są wyłącznie takie zmiany, w rezultacie których umowa przestałaby spełniać warunki uznania jej za umowę leasingu dla celów podatkowych.

Zmiana stron umowy leasingu powoduje często zmianę innych warunków, istotnych z punktu widzenia cywilistycznego dotyczących np.:

  • ustanowionych zabezpieczeń do umowy leasingu,
  • danych adresowych strony umowy leasingu,
  • zasad obciążania korzystającego dodatkowymi opłatami (poza opłatami mogącymi pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu (dotyczy to w szczególności przypadków, gdy w prawa i obowiązki korzystającego wejdzie podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą).

Przyjmuje się, że tego typu modyfikacje postanowień umowy leasingu, nie wpływają na jej klasyfikację jako umowy leasingu dla celów podatkowych.

Sprzedaż przedmiotu leasingu przez finansującego

Końcowo w interpretacji ogólnej odniesiono się do kwestii ustalenia kwoty przychodu w związku ze zmianą finansującego (przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na nowego finansującego).

Wskazano, że w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową.

 

Źródło: Interpretacja ogólna nr DD6.8202.4.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności12.10.2015

Zwrot wywłaszczonej zieleni miejskiej

wszystkie wpisy