serwis prowadzioi

16.07.2015

Aktualności

Zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości

autor: Wojciech Gwóźdź

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: SK 26/14, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 136 ust. 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 roku, poz. 782) w zakresie, w jakim uzależnia przewidziane w nim żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Oznacza to, że jeśli wywłaszczona nieruchomość była przedmiotem współwłasności, to wnioski o jej zwrot będą mogli obecnie złożyć także tylko niektórzy z jej współwłaścicieli (lub ich spadkobiercy). Jak wskazuje komunikat Trybunału Konstytucyjnego po wyroku, restytucja współwłasności, której pozbawiono w sposób sprzeczny z prawem powinna – co do zasady – polegać na równoczesnym zwrocie w jednym postępowaniu wszystkich udziałów w wywłaszczonej nieruchomości. Jeżeli jednak w danym stanie faktycznym jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, ustawa powinna umożliwiać realizację indywidualnych roszczeń poszczególnych osób uprawnionych. Tylko w ten sposób można bowiem zapewnić, że wywłaszczenie będzie odbywało się – jak wymaga tego konstytucja – jedynie w ostateczności, gdy jest to konieczne dla realizacji celu publicznego.

Skutkiem wyroku będzie zapewne usprawnienie procedury zwrotu bezpodstawnie wywłaszczonych nieruchomości, stanowiących wcześniej przedmiot współwłasności.

W wypadku zwrotu udziału w prawie własności nieruchomości, na nieruchomości powstanie współwłasność, gdzie z jednej strony współwłaścicielami będą dawni właściciele (lub ich spadkobiercy), z drugiej zaś, podmiot na rzecz którego nastąpiło wywłaszczenie (podmiot publiczny). Współwłasność taką będzie można znieść na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Wojciech Gwóźdź

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności13.09.2021

Konflikt wspólników – wyłączenie wspólnika

wszystkie wpisy