serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

13.05.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Sądowe ustanowienie służebności przesyłu

autor: Ewa Skrzypczyńska

O powstaniu służebności przesyłu w drodze umowy pisaliśmy już w artykule Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy. W sytuacji, gdy do zawarcia takiej umowy jednak nie dojdzie, istnieje możliwość jej ustanowienia przez sąd. W każdym przypadku powinno to jednak zostać poprzedzone próbą jej ustanowienia w drodze umowy pomiędzy właścicielem obciążonej nieruchomości…
06.05.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy

autor: Ewa Skrzypczyńska

Ustanowienie służebności przesyłu pozwala uregulować stosunki prawne między właścicielem nieruchomości, na której znajdują się lub będą usytuowane urządzenia przesyłowe (m.in. urządzenia wodociągowe, ciepłociągi czy linie energetyczne) a przedsiębiorcą przesyłowym. Podstawową formą, w wyniku której dochodzi do ustanowienia służebności przesyłu jest zawarcie…
22.04.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Roszczenie o przedłużenie użytkowania wieczystego

autor: Marta Wolańska

Użytkowanie wieczyste jest prawem czasowym, ustanawianym na z góry określony czas 99 lat lub wyjątkowo na okres 40 lat, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga dłuższego okresu. Z powyższego względu, w razie zbliżającego się upływu okresu wygaśnięcia umowy użytkowania wieczystego, szczególnie ważne jest aby w odpowiednim terminie złożyć wniosek…
12.02.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Jak ustalić termin zasiedzenia służebności przesyłu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Zarzut zasiedzenia służebności przesyłu może stanowić środek obrony przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, o czym pisaliśmy już w artykule „Zasiedzenie służebności przesyłu”. Z uwagi na stosunkowo długi termin zasiedzenia sytuacja, w której przedsiębiorca przesyłowy nie dysponuje kompletną dokumentacją, pozwalającą…
22.12.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste - zaliczenie nakładów

W myśl zasad określonych w przepisie art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę…
27.11.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Zasiedzenie służebności przesyłu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Zasiedzenie służebności przesyłu może stanowić skuteczny środek obrony przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Zasiedzenie służebności przesyłu może nastąpić, gdy okres zasiedzenia upłynął po dniu 3 sierpnia 2008 r. (data wprowadzenie do kodeksu cywilnego instytucji służebności…
17.11.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Użytkownikom wieczystym nieruchomości chcielibyśmy przypomnieć, że do końca roku mogą podjąć działania w celu zmniejszenia wysokości opłaty rocznej na przyszły rok. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego powinna być pochodną aktualnej wartości nieruchomości. Z uwagi jednak na to, że opłaty aktualizowane są niesystematycznie, ich wysokość często nie odzwierciedla…
05.11.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Koniec roku to okres wzmożonej aktywności organów w zakresie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielu z użytkowników wieczystych otrzyma w najbliższym czasie wypowiedzenie dotychczasowej opłaty oraz informację o nowej, proponowanej wysokości opłaty rocznej za rok 2015. Ci, którzy nie skorzystają z możliwości złożenia do…
03.11.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kto ponosi koszty wybudowania nowego ogrodzenia?

autor: Marta Wolańska

W celu odpowiedzi na postawione pytanie należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących treści i wykonywania prawa własności. Tam też znajdziemy regulację, która ustanawia domniemanie, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne (dalej łącznie zwane „urządzeniami”), znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku…
30.10.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Nabycie nieruchomości od nieuprawnionego

autor: Marta Wolańska

Osoby działające w zaufaniu do treści księgi wieczystej przy odpłatnym nabyciu nieruchomości w dobrej wierze od nieuprawnionego, chronione są na skutek działania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Powyższe warunkowane jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia ochrony bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. W pierwszej kolejności należy…