serwis prowadzioi

03.11.2014

Audyt prawny nieruchomości

Kto ponosi koszty wybudowania nowego ogrodzenia?

autor: Marta Wolańska

W celu odpowiedzi na postawione pytanie należy sięgnąć do przepisów kodeksu cywilnego dotyczących treści i wykonywania prawa własności.

Tam też znajdziemy regulację, która ustanawia domniemanie, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne (dalej łącznie zwane „urządzeniami”), znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. Natomiast korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania (zob. art. 154 kodeksu cywilnego).

Zgodnie z przytoczoną regulacją, jeżeli sąsiedzi korzystający z istniejących urządzeń nie umówili się inaczej, obowiązek ponoszenia kosztów ich utrzymania spoczywa na nich w częściach równych. Sąsiadowi, który poniósł większe koszty, niż by wynikało z przypadającej na niego części, przysługuje roszczenie o zwrot nadpłaty.

Należy jednak pamiętać, iż obowiązek wspólnego ponoszenia kosztów odnosi się jedynie do urządzeń, które położone są na linii granicznej. Obowiązek ten nie dotyczy urządzeń istniejących poza linią graniczną, nawet gdyby znajdowały się bezpośrednio przy niej i faktycznie służyły jej oznaczeniu lub ochronie, a więc i urządzeń granicznych położonych wyłącznie na terenie jednego z sąsiadów. Koszty utrzymania takich urządzeń ponosi osoba na gruncie której one się znajdują.

Wspólne ponoszenie kosztów przez sąsiadów ma na celu utrzymanie urządzeń granicznych w stanie nie pogorszonym i dotyczy jedynie urządzeń już istniejących. Zatem koszty wybudowania nowego ogrodzenia od początku, czy też nowego ogrodzenia w miejsce całkowicie zużytego, będą obciążały wyłącznie osobę, która zdecydowała się na realizację tego rodzaju inwestycji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąsiedzi umówili się co do tego, kto i w jakiej części pokryje koszty nowego urządzenia. W tym przypadku jednak obowiązek partycypacji w kosztach nie będzie wynikał z ustawy, a ze stosunku umownego. Natomiast, jak zostało już wyjaśnione powyżej, koszty zmierzające do utrzymania ww. wybudowanego urządzenia w stanie nie pogorszonym (np. koszty naprawy, remontu, bieżącej konserwacji), będą ponoszone już przez sąsiadów wspólnie.

Masz pytanie?
Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości