serwis prowadzioi

05.11.2014

Audyt prawny nieruchomości

Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

autor: Agata Legat

Koniec roku to okres wzmożonej aktywności organów w zakresie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielu z użytkowników wieczystych otrzyma w najbliższym czasie wypowiedzenie dotychczasowej opłaty oraz informację o nowej, proponowanej wysokości opłaty rocznej za rok 2015. Ci, którzy nie skorzystają z możliwości złożenia do samorządowego kolegium odwoławczego wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, w następnym roku zapłacą więcej.

Sprawdź czy wypowiedzenie jest skuteczne

Na skutek popełnianych przez organy błędów i uchybień, nie zawsze wypowiedzenia okazują się skuteczne, co pociąga za sobą nieskuteczność aktualizacji opłaty rocznej (nawet jeśli rzeczywiście zaistniały podstawy do podwyższenia opłaty).

Warunkiem skutecznej aktualizacji jest przede wszystkim dochowanie przez organ terminu doręczenia użytkownikowi wieczystemu oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej opłaty, co powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia.

Dzień doręczenia określa się zgodnie z przepisami kpa [1]. Oznacza to m.in., że pismo wysłane listem poleconym za pośrednictwem poczty na adres użytkownika wieczystego uznaje się za doręczone skutecznie także w przypadku dwukrotnego niepodjęcia awizowanej przesyłki. Z kolei istnienie po stronie użytkowników wieczystych obowiązku powiadamiania właściciela gruntu o zmianie swojego adresu powoduje, że doręczenie wypowiedzenia pod ostatni wskazany adres jest prawnie skuteczne.

Warunkiem skuteczności wypowiedzenia jest skierowanie go do właściwego podmiotu, tj. do aktualnego użytkownika wieczystego gruntu, co ma istotne znaczenie w przypadku przekształceń podmiotowych bądź zbycia prawa użytkowania wieczystego.

Nie będzie także skuteczne wypowiedzenie, które nie zawiera informacji wymaganych ustawą o gospodarce nieruchomościami takich jak informacja o aktualnej wartości nieruchomości czy o sposobie obliczenia opłaty.

Wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona                       

Użytkownikom wieczystym, którzy nie zgadzają się z wypowiedzeniem przysługuje prawo złożenia, w terminie 30 dni od dnia  jego otrzymania, wniosku do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości.

[1] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości