serwis prowadzioi

17.12.2018

Ceny transferowe

Transakcje jednorodne w cenach transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Przepisy, które będą obowiązywały od 2019 r. mają zakończyć wieloletnie problemy związane z ustaleniem progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych wprowadza nowe progi, po przekroczeniu, których podmioty będą zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowych.

Dla transakcji towarowych i transakcji finansowych próg ten będzie wynosił 10 mln zł. Natomiast dla transakcji usługowych i pozostałych transakcji – 2 mln zł. Próg transakcyjny będzie dotyczył wszystkich podmiotów, niezależnie od wielkości generowanych przez nich przychodów (w przeciwieństwie do przepisów obowiązujących od 2017 r.).

Ustawodawca doprecyzował również, że powyższa wartość odpowiada:

1)      wartości kapitału – w przypadku pożyczki i kredytu;

2)      wartości nominalnej – w przypadku emisji obligacji;

3)      sumie gwarancyjnej – w przypadku poręczenia lub gwarancji;

4)      wartości przypisanych przychodów lub kosztów – w przypadku przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego;

5)      wartości właściwej dla danej transakcji kontrolowanej – w przypadku pozostałych transakcji.

Ponadto nowe przepisy przewidują, że progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

- każdej transakcji o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

- strony kosztowej i przychodowej.

Wartość transakcji o charakterze jednorodnym będzie ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja.

Jednocześnie przy ocenie, czy transakcja ma charakter jednorodny będzie uwzględniać się:

1)      jednolitość transakcji w ujęciu ekonomicznym oraz

2)      kryteria porównywalności oraz

3)      metody weryfikacji cen transferowych oraz

4)      inne istotne fakty i okoliczności transakcji.

Co więcej, w objaśnieniach co do sposobu wypełniania informacji o cenach transferowych, przy kategoriach transakcji wskazano, że daną transakcję należy przyporządkować do jednej z kategorii wskazanych w przygotowanej tabeli. Jednak daną transakcję należy identyfikować jako transakcję o charakterze jednorodnym. Składający informację może wybrać tę samą pozycję (kategorię transakcji) w tabeli kilkukrotnie – jeśli transakcje takie nie są traktowane przez niego jako transakcje o charakterze jednorodnym (np. pożyczki otrzymane na różny cel i na różnych warunkach, zakup różnych usług, nie będących usługami badawczo-rozwojowymi ani usługami o niskiej wartości dodanej).

Powyższe przepisy dają nadzieję, że przy sporządzaniu dokumentacji podatkowych na nowych zasadach nie będzie dotychczasowych wątpliwości, w jaki sposób liczyć wartość danej transakcji. Stanowiska organów nakazujące, przykładowo liczyć łącznie wartość wszystkich transakcji usługowych (niezależnie od ich rodzaju) będzie niezgodne z treścią nowych przepisów. Przy pożyczkach nie będzie również wątpliwości, że wartość transakcji należy odnosić się do wartości kapitału, a nie do wartości wynagrodzenia, czyli odsetek.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Ceny transferowe25.01.2024

Jak wypełnić TPR za 2022 r.?

Ceny transferowe28.11.2023

Formularz TPR – termin przedłużony do końca stycznia 2024 r.

wszystkie wpisy
"

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

"

Dowiedz się więcej:

Dokumentacja cen transferowych