serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

30.09.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Skarga do sądu administracyjnego na negatywną ocenę projektu

autor: Katarzyna Dudziak

Obowiązująca w perspektywie finansowej 2014-2020 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020[1] zawiera zasady, dotyczące procedury odwoławczej od negatywnej oceny projektu zgłoszonego do współfinansowania ze środków europejskich, wprowadzając także niewielkie zmiany…
29.04.2016Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Zakup towarów, usług i robót budowlanych w projektach UE 2014-2020

autor: Katarzyna Dudziak

Beneficjenci projektów UE, których nie dotyczy obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych, nie mają pełnej swobody w wyborze dostawcy towaru lub wykonawcy usługi w ramach realizowanych przez siebie przedsięwzięć. Zobowiązani są bowiem do stosowania innych sformalizowanych procedur dokonywania wydatków  w projekcie UE, których celem jest zagwarantowanie,…
08.07.2015Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Nowe instrumenty wsparcia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach

autor: Katarzyna Dudziak

W dniu 7 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Powyższe oznacza, że już jesienią przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu wsparcia w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach nowelizacji…
10.06.2015Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Skarga do sądu przysługuje także na odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie projektu UE

autor: Katarzyna Dudziak

Protest i skarga do sądu administracyjnego przysługują zarówno na negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, jak i na odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[1] stanowi, że po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym…
28.04.2015Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Zbycie udziałów (akcji) spółki może naruszać zasadę trwałości projektu UE

autor: Katarzyna Dudziak

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego z wykorzystaniem środków funduszy UE i obejmującego inwestycje w infrastrukturę lub środki produkcji (zakup sprzętu lub wyposażenia) stanowi zarazem początek pięcioletniego okresu trwałości projektu (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw okres ten wyniesie 3 lata). W tym czasie projekt nie powinien zostać…
28.07.2014Fundusze europejskieNośniki reklamowe

Czy można uniknąć korekty finansowej w projekcie unijnym?

autor: Katarzyna Dudziak

Podstawy nakładania i ustalania stopy korekt finansowych nie zostały określone w prawie krajowym, lecz wynikają z przepisów UE. Mechanizm korekty finansowej polega na anulowaniu części lub całości wkładu pochodzącego ze środków europejskich, przeznaczonego na realizację danego projektu i – co najistotniejsze - powinien znajdować zastosowanie wyłącznie w przypadku…