serwis prowadzi

10.09.2018

Gospodarka odpadami

Konkluzje BAT w przetwarzaniu odpadów

autor: Joanna Kostrzewska

Długo oczekiwane konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów zostały opublikowane

W dniu 17 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została, skierowana do państw członkowskich, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L208 z 17.08.2018), która odnosi się do emisji przemysłowych (zintegrowanemu zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli).

Opublikowane konkluzje służyć mają jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwoleń dla instalacji objętych zakresem rozdziału II ww. dyrektywy i odnoszą się do następujących rodzajów działalności:

  1. Unieszkodliwianie lub odzyskiwanie odpadów niebezpiecznych o wydajności przekraczającej 10 ton dziennie obejmujące m.in. obróbkę biologiczną; obróbkę fizyczno-chemiczną; odzysk/regenerację rozpuszczalników; recykling/odzysk materiałów nieorganicznych innych niż metale lub związki metali;

  2. Unieszkodliwianie odpadów innych niże niebezpieczne o wydajności przekraczającej 50 ton dziennie obejmujące m.in. obróbkę biologiczną; obróbkę fizyczno-chemiczną; obróbkę wstępną odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia; obróbkę popiołów; obróbkę w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

  3. Odzysk lub kombinacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 75 ton dziennie z wykorzystaniem działań w postaci: obróbki biologicznej; obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia lub współspalenia; obróbki popiołów; obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

  4. Czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych, nieujętych w pkt 5.4 załącznik 1 do dyrektywy 2010/75/UE, w oczekiwaniu na działalność ujętą w pkt 5.1., 5.2., 5.4. i 5.6. załącznika I do ww. dyrektywy, o całkowitej pojemności przekraczającej 50 ton, z wyjątkiem czasowego magazynowania w oczekiwaniu na zbiórkę w miejscu wytworzenia odpadów;

  5. Oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG i pochodzących z instalacji służącej prowadzeniu działalności, o których mowa powyżej, a także łączne oczyszczanie ścieków z różnych źródeł, jeśli źródłem głównego załadunku zanieczyszczeń są rodzaje ww. działalności.

 

Zgodnie z treścią przyjętych Konkluzji, nie obejmują one m.in. działalności polegających na: retencji powierzchniowej; bezpośredniego odzysku (tj. bez wstępnego przetwarzania) odpadów, jako substytutu surowców wtórnych w instalacjach służących do prowadzenia działań ujętych w innych konkluzjach dotyczących BAT; spalania, współspalania, pirolizy i zgazowania odpadów , jako wchodzących w zakres stosowania konkluzji BAT w odniesieniu do spalania odpadów lub konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania; składowania odpadów, objętego dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów; czy też obróbki żużla i popiołów paleniskowych, jako również wchodzących w zakres stosowania konkluzji BAT w odniesieniu do spalania odpadów lub konkluzji BAT w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania.

W świetle poczynionych w Konkluzjach BAT uwag ogólnych, wymienione i opisane w nich „Techniki” nie mają ani nakazowego, ani wyczerpującego charakteru. Dopuszcza się stosowanie innych technik, o ile zapewniają one co najmniej równoważny poziom ochrony środowiska.

 

Konkluzje BAT opublikowane i co dalej…

 Nie wdając się w ramach niniejszego artykułu w szczegółową analizę poszczególnych rozwiązań i ustalonych technik przyjętych w Konkluzjach BAT, w kilku słowach wskazać trzeba, co ich publikacja oznacza dla podmiotów prowadzących działalność związaną z procesami przetwarzania odpadów, znajdujących się w kręgu adresatów Konkluzji.

W pierwszym, rzędzie wskazać wypada, iż przyjęte przez Komisję UE, w drodze decyzji wykonawczej, konkluzje, w odróżnieniu np. od unijnych dyrektyw, nie wymagają przyjęcia przez polskie władze odrębnych aktów prawnych, czy też dodatkowej publikacji w polskich publikatorach. Wchodzą one w życie z dniem w nich określonym lub, w przypadku gdy takiego nie wskazano, dwudziestego dnia po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz podlegają wykonaniu przez adresata decyzji - w tym konkretnym przypadku przez państwa członkowskie. Zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska, zadaniem ministra Środowiska jest gromadzenie informacji o najlepszych dostępnych technikach, konkluzjach BAT i dokumentach referencyjnych BAT oraz rozpowszechnianie ich na potrzeby organów wydających pozwolenia zintegrowane.

W świetle art. 204 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1 [dalej: poś], „Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych.”

Zgodnie z art. 211 poś, pozwolenie zintegrowane spełniać musi wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; na wytwarzanie odpadów) oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. Jednym z szeregu wymogów, jakie dotyczą pozwolenia zintegrowanego, jest określenie w jego treści, zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji zgodnego z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone.

W ramach powyższego należy wskazać, że wykonanie decyzji wykonawczej przyjmującej omawiane konkluzje BAT polegać ma m.in., na tym, że organy właściwe do wydawania pozwoleń zintegrowanych obowiązkowo dokonają analizy warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji. Obowiązek ten wynika wprost z art. 215 ust. poś.

Zgodnie z przepisem, organ właściwy do wydania pozwolenia informuje prowadzącego instalację o rozpoczęciu analizy, a w trakcie jej przeprowadzenia ma obowiązek brać pod uwagę wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej od czasu wydania pozwolenia lub ostatniej analizy wydanego pozwolenia. Organ może także zażądać od prowadzącego instalację przedłożenia informacji, w szczególności wyników monitorowania procesów technologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia analizy i umożliwiających porównanie ich z najlepszymi dostępnymi technikami opisanymi w odpowiednich konkluzjach BAT oraz określonymi w nich wielkościami emisji.

 

Zmiana pozwolenia zintegrowanego

Powyższej analizy organy dokonują nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji, a zatem w omawianym przypadku najpóźniej do 17 lutego 2019 r.

W sytuacji gdy dokonana przez organ analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego, organ przekaże prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT, do wymagań określonych w BAT; a także wezwie prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia w terminie roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres wniosku mający związek ze zmianami. W decyzji wydanej na w/w wniosek, organ określi termin, nie dłuższy niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji, dostosowania prowadzonej instalacji do nowych wymagań BAT.

W razie ustalenia o konieczności złożenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, ubiegający się o zmianę decyzji nie ma obowiązku wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której stanowi art. 210 poś.

 

1 T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799;

Joanna Kostrzewska

Joanna Kostrzewska

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Joanna Kostrzewska

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Gospodarka odpadami07.10.2016

Skarga na WPGO

Gospodarka odpadami11.04.2017

WPGO nie ma, inwestycje czekają…

wszystkie wpisy
"

W dobie „rewolucji śmieciowej” prowadzenie działalności w branży gospodarki odpadami wymaga nieustannego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość prawną. W tych trudnych warunkach pomagamy klientom podejmować trafne decyzje biznesowe.

"

Dowiedz się więcej:

Gospodarka odpadami