serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

26.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Stop patodeweloperce – zmiany w placach zabaw i nowe obowiązki

autor: Magdalena Wilczyńska | Szymon Brzozowski |

Już 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadzi szereg poważnych zmian w planowaniu inwestycji. Najważniejsze z nich omówiliśmy w poprzednim artykule. W tej części skupimy…
20.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Stop patodeweloperce – najważniejsze zmiany warunków technicznych od kwietnia

autor: Magdalena Wilczyńska

Termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie zostanie zmieniony. Oznacza to, że przepisy, hucznie określone jako „Stop Patodeweloperce” wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2024 r. Zmiany dotkną…
19.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

autor: Kacper Łagodziński

Niewielu inwestorów ma świadomość obowiązków, jakie ciążą na nich w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym jest taka zmiana w świetle przepisów prawa i jak przekształcić np. mieszkanie na biuro tak, aby nie narazić się na konsekwencje prawne. Czym jest zmiana sposobu użytkowania w świetle Prawa budowlanego? Zgodnie…
01.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Uzgadnianie lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej

autor: Dr Adrian Misiejko

Według sądów administracyjnych uzgadnianie lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej następuje w innym trybie niż w przypadku zjazdu z gminnej drogi publicznej. Choć z uwagi na kształt sieci drogowej w Polsce sprawy zjazdów z dróg samorządowych dotyczą zazwyczaj dróg publicznych, nierzadko osoby prywatne lub przedsiębiorcy są zainteresowani uzyskaniem zgody…
29.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Kiedy mamy do czynienia z inwestycją celu publicznego?

autor: Kacper Łagodziński

Właściwe określenie charakteru planowanej inwestycji w postępowaniu w sprawie decyzji lokalizacyjnej ma zasadnicze znaczenie. Przedsięwzięcie związane z realizacją celu publicznego korzysta bowiem z określonych przywilejów względem inwestycji prywatnej. W dzisiejszym artykule omówimy przesłanki, które decydują o zakwalifikowaniu danej inwestycji jako „inwestycja…
22.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany Plan Inwestycyjny czy Lex deweloper?

autor: Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] skróciła okres obowiązywania specustawy mieszkaniowej – tzw. Lex deweloper[2]. Jednocześnie wprowadziła nowe narzędzie planistyczne, które tę specustawę ma zastąpić – zintegrowany plan inwestycyjny. Aktualnie można jeszcze podejmować uchwały w trybie specustawy. Można też już uchwalać zintegrowane…
15.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zmiana zagospodarowania terenu niezgodna z planem miejscowym, czyli krótko o przeciwdziałaniu samowoli urbanistycznej

autor: Marta Lorych

Niekwestionowanym jest, że samowolna zmiana zagospodarowania terenu zrealizowana bez poszanowania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, obarczona jest sankcjami wprowadzonymi przepisami prawa budowlanego. Stanowią one trzy rodzaje procedur dotyczących samowoli budowlanych, a ich zastosowanie zależy od konkretnego stanu faktycznego.…
13.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Brak decyzji środowiskowej, a wniosek o ustalenie warunków zabudowy

autor: Kacper Łagodziński

Dotychczas na etapie składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie trzeba było przedkładać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak takiej decyzji był bowiem brakiem o charakterze materialnym, który mógł być uzupełniony już w toku postępowania. O najnowszej zmianie przepisów w tym zakresie opowiemy szerzej w dzisiejszym artykule. Jak było przed nowelizacją? Jak…
08.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Analiza urbanistyczna a trwająca budowa w sąsiedztwie

autor: Magdalena Wilczyńska

Ustalenie warunków zabudowy dla terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następuje w formie decyzji administracyjnej. Parametry nowej zabudowy określa się w oparciu o średnie parametry zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. Czy w sytuacji, gdy na działkach sąsiednich trwa budowa, należy uwzględniać je przy określaniu średnich wskaźników?…
06.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Wiąże czy nie? Jak to jest z tym zaświadczeniem o zgodności z planem?

autor: Marta Lorych

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowić powinno załącznik do zgłoszenia tejże zmiany sposobu użytkowania stosownemu organowi. Dokument ten wydaje organ planistyczny. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi natomiast czy „wiąże on” organ przyjmujący zgłoszenie czy też nie. Rolą…