serwis prowadzioi

21.02.2019

Kary Administracyjne

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Masz prawo do interpretacji indywidualnych nie tylko w sprawach podatkowych!

Z doświadczeń Kancelarii wynika, iż w razie wątpliwości co do zakresu i sposobu zastosowania niektórych przepisów prawa względem przedsiębiorcy, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do właściwego organu. Taka interpretacja jest wiążąca dla organów lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy, a przedsiębiorca nie może być obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Ważne jest właściwe skonstruowanie wniosku o wydanie takiej interpretacji.

Kiedy można wystąpić o interpretację indywidualną?

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. w ramach pakietu ustaw zwanego „Konstytucją dla Biznesu” weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.). W art. 34 i następnych tej ustawy uregulowano kwestie wydawania na wniosek przedsiębiorców interpretacji indywidualnych. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).

Sama instytucja interpretacji indywidulanych funkcjonowała już na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która została zastąpiona Prawem przedsiębiorców. Jak wynika z przytoczonego powyżej art. 34, podobnie jak na gruncie poprzednio obowiązujących przepisów, wydawanie interpretacji indywidualnych jest w dalszym ciągu ograniczone do przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne tzw. przepisów daninowych. W piśmiennictwie, na gruncie regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazywano, iż daninami publicznymi są w pierwszej kolejności podatki i opłaty, ale również cła, dopłaty, państwowe pożyczki przymusowe, wszelkiego rodzaju sankcje i kary pieniężne[1] (pogląd ten pozostaje aktualny również na gruncie Prawa przedsiębiorców). Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje Ordynacja podatkowa, natomiast kwestie wydawania interpretacji innych przepisów tzw. daninowych reguluje Prawo przedsiębiorców.

Przykładem przepisów tzw. daninowych są przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody. Jednemu z naszych Klientów udało się uzyskać interpretację indywidualną dotyczącą zakresu i sposobu zastosowania tych przepisów w odniesieniu do planowanych przez niego zamierzeń inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskał informację, co do ryzyka nałożenia na niego opłat za wycinkę drzew i krzewów. Bez wątpienia zatem opłaty z tytułu usuwania drzew i krzewów stanowią daniny publiczne, które mogą być przedmiotem indywidualnych interpretacji daninowych na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców. Kazus ten pokazuje, iż w razie wątpliwości i ryzyka nałożenia na przedsiębiorcę opłat czy kar, w sytuacji określonego zachowania się przedsiębiorcy, warto powstrzymać się przed podejmowaniem jakichkolwiek działań i wystąpić uprzednio o interpretację indywidualną.

Wiosek o wydanie interpretacji indywidualnej może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawia zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz co istotne, ma obowiązek przedstawić własne stanowisko w sprawie.

Interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu do organu lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku o jej wydanie. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 40 zł, z tym, że w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Dlaczego tak ważne jest odpowiednie skonstruowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej?

Właściwe skonstruowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ma o tyle znaczenie, że w razie niewydania interpretacji w terminie 30 dni uznaje się, iż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin do jej wydania, została wydana interpretacja indywidualna stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku. Pomimo niewydania interpretacji przez organ przyjmuje się zatem fikcję wydania interpretacji zgodnej ze stanowiskiem przedsiębiorcy (następuje tzw. milczące załatwienie sprawy). Ze względu na możliwość wystąpienia tego skutku ważne jest, by stanowisko przedsiębiorcy zostało w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości określone we wniosku.

Jeśli jesteś przedsiębiorą i masz wątpliwości, czy pewne Twoje działania mogą skutkować nałożeniem na Ciebie opłat publicznoprawnych lub administracyjnych kar pieniężnych, lepiej upewnij się i wystąp o interpretację indywidualną![1] por. Krzysztof Trzciński "Komentarz do art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej" SIP LEX.

Edyta Wielańczyk-Grzelak

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Edyta Wielańczyk-Grzelak

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

W tej kategorii nie ma jeszcze innych wpisów.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami.

wszystkie wpisy
"

Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej może zdestabilizować działalność twojej firmy – my pomożemy Ci działać tak, by sankcje nie stanowiły zagrożenia.

"

Dowiedz się więcej:

Kary Administracyjne