serwis prowadzioi

09.07.2015

Nośniki reklamowe

Budowa reklam po wejściu w życie ustawy krajobrazowej

autor: Wojciech Gwóźdź

W dniu 11 września 2015 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774), zwana potocznie ustawą krajobrazową [dalej: ustawa krajobrazowa].

Wejście w życie ustawy krajobrazowej

Jednym z nowoprzyjętych przez ustawę krajobrazową rozwiązań, jest możliwość stanowienia przez rady gminy uchwał ustalających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane [dalej: uchwały reklamowe].

Ustawa krajobrazowa a definicje reklamy

Nowa ustawa wprowadza definicje reklamy – i to od razu do kilku aktów prawnych. Na gruncie u.p.z.p., reklamą będzie „upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne” (art. 2 pkt 16a u.p.z.p.). Ustawa krajobrazowa wprowadza ponadto do u.p.z.p. definicje tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, oraz szyldu (odpowiednio art. 2 pkt 16b, pkt 16c oraz 16d u.p.z.p.). Definicja reklamy została wprowadzona również do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) [dalej: u.d.p.]. W przepisie art. 4 pkt 23 u.d.p. reklama zdefiniowana zostanie jako „umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.)”.

Reklama jako obiekt budowlany – co nowego?

Ustawa krajobrazowa zmienia również art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409, z późn. zm.) [dalej: p.b.]. Przepis ten po zmianie, do kategorii budowli zaliczać będzie „wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe”. Wcześniej, art. 3 ust. 3 p.b. wskazywał, że budowlą jest „wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe”. Tak więc, nowelizacja teoretycznie rozszerza katalog obiektów budowlanych stanowiących budowlę, chociaż już wcześniej przyjmowało się, że tablice trwale związane z gruntem stanowią taki obiekt budowlany (por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 maja 2011 roku, sygn. akt: II OSK 883/10; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 27 lutego 2013 roku, sygn. akt: II SA/Gl 1043/12).

Bez zmian pozostanie art. 29 ust. 2 pkt 6 p.b., zgodnie z którym, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (na podstawie art. 30 pkt 2 p.b., roboty te wymagają jedynie zgłoszenia właściwemu organowi). W pozostałych przypadkach budowa reklamy obwarowana jest obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Procedury związane z budową reklam

Czy możliwość stanowienia uchwał reklamowych przyniesie rewolucję w uzyskiwaniu wymaganych przepisami prawa zagospodarowania przestrzeni decyzji na umieszczenie reklam?

Ustawa krajobrazowa nie rewolucjonizuje samej procedury uzyskiwania formalnych zgód na umieszczenie reklamy. Tym samym, nadal obowiązywać będą obowiązki uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonania zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu (jeżeli konieczność taka będzie wynikać z przepisów p.b.). W przypadku, jeśli na danym terenie nie będzie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, również nie zmienią się zasady co do obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Obowiązkiem organów wydających ww. decyzje, będzie natomiast badanie zgodności wniosków z uchwałą reklamową, co jeśli takowa uchwała zostanie podjęta, w sposób znaczący ograniczyć może możliwości budowy reklam.

Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami art. 30 ust. 6 pkt 2, art. 35 ust.1 pkt 1, art. 48 ust. 2pkt 1 lit. a) oraz 71 ust. 5 pkt 2 p.b., organ administracji architektoniczno-budowalnej będzie badał nie tylko zasadność zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale również z uchwałą reklamową. Ewentualny brak zgodności będzie przesłanką do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia.

Nie zmienią się też przepisy dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy – w dalszym ciągu warunkiem jej uzyskania będzie zgodność decyzji z przepisami odrębnymi (a więc po nowelizacji, również z uchwałą reklamową). Warunek ten wynika z przepisu art. 61 ust. 1 pkt 5) u.p.z.p.

Podsumowanie

Wejście w życie ustawy krajobrazowej przyniesie nowe możliwości dbania przez gminy o ład przestrzenny. Jedną z takich możliwości będzie kompetencja do stanowienia uchwał reklamowych. Uchwały reklamowe, jeśli zostaną przez radę gminy podjęte, wpłyną na możliwość bądź brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, czy też skuteczność zgłoszenia.

Wojciech Gwóźdź

Wojciech Gwóźdź

radca prawny, konsultant

Powrót

KONTAKT

Masz pytania dotyczące ustawy krajobrazowej?
Skontaktuj się z nami.