serwis prowadzioi

02.10.2017

Nośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić.

W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (dostępny pod adresem WWW: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r84387460924214,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zwiazku-z-uproszczeniem-procesu-inwe.html).

Wśród szeregu ważkich z punktu widzenia przedsiębiorców zmian ustawowych znajduje się propozycja nowelizacji przepisów dotyczących reżimu lokowania reklam w przestrzeni publicznej w przestrzeni publicznej.

Zmiana charakteru uchwały reklamowej

Podstawową projektowaną zmianą natury systemowej w zakresie lokowania w przestrzeni publicznej reklam jest zmiana charakteru uchwały reklamowej z uchwały fakultatywnej na uchwałę obligatoryjną. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na radę gminy ma zostać nałożony obowiązek określenia w formie uchwały zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dodatkowo, projekt zakłada, że rada będzie mogła, w zależności od potrzeb, określić w uchwale reklamowej:

  1. zasady sytuowania obiektów małej architektury, w tym ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;
  2. zasady podświetlania i oświetlania obiektów budowlanych.

Tym samym, projektodawcy zakładają rozróżnienie obligatoryjnego i fakultatywnego przedmiotu uchwały reklamowej.

Kwestia sytuowania reklam w przestrzeni publicznej ma być obowiązkowo uregulowana w każdej gminie.

Inne zmiany dotyczące lokowania reklam w przestrzeni publicznej

Przy okazji zmiany charakteru uchwały reklamowej, w projekcie przewiduje się także rewizję niektórych innych przepisów dotyczących lokowania reklam w przestrzeni publicznej. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:

  • zmianę definicji reklamy polegającą na objęciu nią treści eksponowanych bez użycia urządzenia reklamowego, takich jak np.: informacja przekazywana z zastosowaniem lub użyciem światła, w tym stała projekcja informacji na powierzchniach obiektów budowlanych,
  • wyraźne wskazanie w słowniczku ustawowym, że za urządzenie reklamowe nie mogą być uznane pojazdy, z wyjątkiem lawet,
  • zmianę sposobu wskazania podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne naruszenie uchwały reklamowej w ten sposób, że karze podlegać miałby właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę lub urządzenie reklamowe niezgodne z uchwałą,
  • zmianę zasad kalkulacji wysokości kary za naruszenie uchwały reklamowej poprzez zróżnicowanie metod kalkulacji w zależności od przedmiotu.

Rozwiązania przejściowe i dostosowujące

W projekcie nowelizacji równolegle do wprowadzanych zmian w zakresie lokalizowania reklam w przestrzeni publicznej nie przewidziano ani przepisów przejściowych, ani przepisów dostosowujących, w szczególności zaś nie obostrzono proponowanego obowiązku uchwalenia uchwały reklamowej żadnym terminem, ani sankcjami.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące sytuowania reklam w przestrzeni publicznej wymagają pilnej nowelizacji z uwagi na ich nieprecyzyjność, skomplikowanie, a miejscami również wątpliwą konstytucyjnie konstrukcję. O trudności w ich stosowaniu świadczy już chociażby fakt, że na prawie 2,5 tys. gmin w kraju, jak dotąd w nielicznych podjęto uchwałę reklamową, a spośród uchwał podjętych część została w całości lub w części zakwestionowana w trybie kontrolnym. Remedium na ten stan rzeczy nie może jednak stanowić wprowadzenie obowiązku podjęcia uchwały reklamowej, lecz kompleksowa nowelizacja obowiązujących przepisów uwzględniająca głos wszystkich zainteresowanych środowisk.

Masz pytanie?
Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Nośniki reklamowe19.07.2023

Kiedy można legalnie posadowić reklamę w pasie drogowym?

Nośniki reklamowe29.06.2023

Budowa billboardu – jak to zrobić zgodnie z prawem?

wszystkie wpisy