serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

13.05.2022Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Bezskuteczność niezgłoszonych w terminie zmian umowy spółki

autor: Natalia Gwiazda

W ostatnim czasie wskutek pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego oceniała kwestię skutków niezgłoszenia zmiany umowy spółki w terminie 6 miesięcy od jej podjęcia, niezależnie od jej przedmiotu. Do tej pory orzecznictwo poddało ocenie niedotrzymanie terminu do zgłoszenia zmiany umowy spółki polegającej na podwyższeniu kapitału…
30.07.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Były członek zarządu a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

autor: Piotr Koźmiński

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za jej zaległości podatkowe, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. W wydanym w dniu 6 czerwca 2019 r. wyroku (sygn. akt I FSK 773/17), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) analizuje istotne z punktu…
17.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Nowe sankcje dla kierujących spółkami deweloperskimi za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wbrew pozorom, wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko branży finansowej, a – tytułem przykładu - nowe sankcje dotknąć mogą chociażby branżę deweloperską. Ustawa wprowadza…
07.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Prezes odpowie za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK, który w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych…
12.04.2018Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu

autor: Urszula Szefler | Adrianna Piątkowska |

Firmy produkcyjne i usługowe często wykorzystują popularne wózki widłowe elektryczne lub spalinowe. Należy pamiętać, że wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu i okresowym badaniom technicznym. Prawidłowa nazwa popularnych wózków widłowych brzmi wózki  jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Właściciel…
18.06.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Ryzykowny start, czyli surowsze zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

autor: Dawid Dziendziela

W jednym z wcześniejszych artykułów pt. „Kosztowne błędy przy zakładaniu spółki z o.o.” poruszyłem temat odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce przy okazji jej tworzenia. Zwróciłem w nim uwagę na konieczność zachowania należytej staranności przy okazji zawiązywania i rejestracji spółki oraz wskazałem, że brak koniecznej rzetelności i…
11.05.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Brak możliwości dokładnego zbadania dokumentacji księgowej spółki nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Czy działanie w przekonaniu, że przyjęcie funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. to jedynie awans pracowniczy - nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności z jaką łączy się wykonywanie tej funkcji oraz nie uzyskanie dostępu do dokumentacji księgowej spółki - zwalania od odpowiedzialności? W ocenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – NIE! Według Sądu Apelacyjnego…
30.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Podział zadań w ramach zarządu spółki z o.o.

autor: Dawid Dziendziela

Regulamin zarządu Niekiedy w przypadku spółki z wieloosobowym zarządem przyjmowany jest przez sam zarząd, zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą (o ile takowa została powołana) regulamin, którego celem jest usystematyzowanie zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Taki dokument wyznacza nie tylko zasady procedowania zarządu, w szczególności…
07.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Odpowiedzialność zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Niejednokrotnie członkowie zarządu nie zdają sobie sprawy z rodzajów i zakresu odpowiedzialności jaką mogą ponosić. W szczególności niezrozumiały wydaje się być charakter odpowiedzialności, jaką członkowie organu zarządzającego mogą ponosić na podstawie popularnego art. 299 ksh. Tymczasem świadomość charakteru prawnego i zrozumienie istoty odpowiedzialności,…
31.03.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Niezwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. a wyrządzenie szkody spółce

autor: Weronika Hoffa

Kiedy zarząd spółki z o.o. ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników? Na czym tak naprawdę polega „zwołanie zgromadzenia wspólników” z punktu widzenia przepisów Kodeksu spółek handlowych [dalej: ksh]? Jaka odpowiedzialność może obciążać członków zarządu w razie braku realizacji obowiązku zwołania zgromadzenia? Wyjaśnienia ww. kwestii można znaleźć w niniejszym…