serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

30.07.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Były członek zarządu a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

autor: Piotr Koźmiński

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem za jej zaległości podatkowe, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. W wydanym w dniu 6 czerwca 2019 r. wyroku (sygn. akt I FSK 773/17), Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) analizuje istotne z punktu…
17.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Nowe sankcje dla kierujących spółkami deweloperskimi za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Wbrew pozorom, wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko branży finansowej, a – tytułem przykładu - nowe sankcje dotknąć mogą chociażby branżę deweloperską. Ustawa wprowadza…
07.01.2019Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Prezes odpowie za naruszenie interesów konsumentów przez spółkę

autor: Aleksandra Misiun

15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Ustawa wprowadza nowe uprawnienia dla Prezesa UOKiK, który w przypadku stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych…
12.04.2018Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu

autor: Urszula Szefler , Adrianna Piątkowska

Firmy produkcyjne i usługowe często wykorzystują popularne wózki widłowe elektryczne lub spalinowe. Należy pamiętać, że wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu i okresowym badaniom technicznym. Prawidłowa nazwa popularnych wózków widłowych brzmi wózki  jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Właściciel…
18.06.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Ryzykowny start, czyli surowsze zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji

autor: Dawid Dziendziela

W jednym z wcześniejszych artykułów pt. „Kosztowne błędy przy zakładaniu spółki z o.o.” poruszyłem temat odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce przy okazji jej tworzenia. Zwróciłem w nim uwagę na konieczność zachowania należytej staranności przy okazji zawiązywania i rejestracji spółki oraz wskazałem, że brak koniecznej rzetelności…
11.05.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Brak możliwości dokładnego zbadania dokumentacji księgowej spółki nie wyłącza odpowiedzialności członka zarządu (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Czy działanie w przekonaniu, że przyjęcie funkcji Prezesa Zarządu spółki z o.o. to jedynie awans pracowniczy - nie zdając sobie sprawy z odpowiedzialności z jaką łączy się wykonywanie tej funkcji oraz nie uzyskanie dostępu do dokumentacji księgowej spółki - zwalania od odpowiedzialności? W ocenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach – NIE! Według Sądu Apelacyjnego…
30.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Podział zadań w ramach zarządu spółki z o.o.

autor: Dawid Dziendziela

Regulamin zarządu Niekiedy w przypadku spółki z wieloosobowym zarządem przyjmowany jest przez sam zarząd, zgromadzenie wspólników lub radę nadzorczą (o ile takowa została powołana) regulamin, którego celem jest usystematyzowanie zasad prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania. Taki dokument wyznacza nie tylko zasady procedowania zarządu, w szczególności…
07.04.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Odpowiedzialność zarządu za niewłaściwe prowadzenie spraw spółki (art. 299 ksh)

autor: Weronika Hoffa

Niejednokrotnie członkowie zarządu nie zdają sobie sprawy z rodzajów i zakresu odpowiedzialności jaką mogą ponosić. W szczególności niezrozumiały wydaje się być charakter odpowiedzialności, jaką członkowie organu zarządzającego mogą ponosić na podstawie popularnego art. 299 ksh. Tymczasem świadomość charakteru prawnego i zrozumienie istoty odpowiedzialności,…
31.03.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Niezwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. a wyrządzenie szkody spółce

autor: Weronika Hoffa

Kiedy zarząd spółki z o.o. ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników? Na czym tak naprawdę polega „zwołanie zgromadzenia wspólników” z punktu widzenia przepisów Kodeksu spółek handlowych [dalej: ksh]? Jaka odpowiedzialność może obciążać członków zarządu w razie braku realizacji obowiązku zwołania zgromadzenia? Wyjaśnienia ww. kwestii można znaleźć w niniejszym…
23.02.2015Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Odpowiedzialność karna kadry menedżerskiej

autor: Dawid Dziendziela

Nie tylko ryzyko majątkowe Gdy analizowane są zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych z reguły akcentowane jest przede wszystkim ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec kontrahentów spółki bądź samej spółki. Tymczasem niektóre zachowania, które uzasadniają skierowanie roszczeń cywilnoprawnych wobec członka zarządu,…