serwis prowadzi

18.09.2014

PPP i projekty hybrydowe

Definicja projektu hybrydowego–nowe przepisy

autor: Katarzyna Dudziak

Ustawa wdrożeniowa[1], która weszła w życie 13 września 2014 r. wprowadza długo oczekiwaną legalną definicję projektu hybrydowego, tj. projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), współfinansowanego zarazem z funduszy UE.

Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrożeniowej - projekt hybrydowy „polega na wspólnej realizacji projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia ogólnego[2], utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej”, przy czym zgodnie z ustawą wdrożeniową inwestycją infrastrukturalną jest „budowa, przebudowa lub remont obiektu budowlanego lub wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem tej inwestycji za wynagrodzeniem”. Można w tym miejscu wskazać, że rozporządzenie ogólne, do którego odwołuje się ustawa wdrożeniowa, definiuje partnerstwa publiczno-prywatne dość szeroko, tzn. jako "formę współpracy między podmiotami publicznymi, a sektorem prywatnym, których celem jest poprawa realizacji inwestycji w projekty infrastrukturalne lub inne rodzaje operacji realizujących usługi publiczne, poprzez dzielenie ryzyka, wspólne korzystanie ze specjalistycznej wiedzy sektora prywatnego lub dodatkowe źródła kapitału" (art. 2, pkt 24 rozporządzenia ogólnego). Jak z powyższego wynika, w Polsce w nowym okresie programowania 2014 - 2020 realizacja projektów hybrydowych (a zatem i możliwość uzyskania wsparcia finansowego na projekty realizowane w formule PPP) będzie obejmować sensu stricto inwestycje infrastrukturalne.

Do wyboru podmiotów prywatnych realizujących projekty hybrydowe, zastosowanie znajdą odrębne przepisy – w szczególności przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.


[1] ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 29 sierpnia 2014 r., poz. 1146);

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE z 20.12.2012, L 347/320).

Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

PPP i projekty hybrydowe24.07.2014

UE sprzyja projektom hybrydowym

wszystkie wpisy
"

Miarą sukcesu partnera prywatnego jest nie tyle wybranie jego oferty przez podmiot publiczny, co wynegocjowanie takich warunków współpracy, które umożliwią pozyskanie zarówno kredytu bankowego,
jak i dotacji unijnej na projekt.

"

Dowiedz się więcej:

PPP i projekty hybrydowe