serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

10.05.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Będzie można wstrzymać wykonanie decyzji środowiskowej

autor: Kinga Grzelak

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 28 kwietnia 2021 r. opublikowano nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [dalej jako: u.o.o.ś.]. Przewidziane w nowelizacji rozwiązania wprowadzają m.in. podstawę do wstrzymywania wykonania decyzji środowiskowych. Przepis…
21.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Budowa zjazdu – czy charakter drogi ma znaczenie?

autor: Kacper Łagodziński

Realizacja zjazdu z drogi publicznej wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia, które przybiera postać decyzji administracyjnej. Inaczej jest w przypadku budowy zjazdu z drogi wewnętrznej, gdzie wymagane jest jedynie uzgodnienie z zarządcą. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby nie narazić się na wysoką karę pieniężną na skutek wykonania…
20.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy warunki zabudowy obowiązują po uchwaleniu miejscowego planu?

autor: Kacper Łagodziński

Inwestor, który legitymuje się decyzją o warunkach zabudowy i wydanym na jej podstawie ostatecznym pozwoleniem na budowę nie jest związany ustaleniami miejscowego planu uchwalonego w późniejszym czasie.   Postanowienia planu miejscowego kształtują ład przestrzenny na danym terenie. Przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] ustawodawca…
14.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy pozwolenie konserwatorskie musi pozostawać ważne przez cały czas budowy?

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z naszych doświadczeń wynika, że w przypadku, gdy inwestycja budowlana jest tego rodzaju, że wymaga przed wydaniem pozwolenia na budowę uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie robót przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, inwestorzy uzyskują pozwolenia konserwatorskie wydawane…
12.04.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę, a bieg trzyletniego terminu jego ważności

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Sąd wstrzymuje Inwestorowi wykonanie pozwolenia na budowę. Inwestor budować nie może, a jednocześnie wisi nad nim ryzyko wygaśnięcia pozwolenia na budowę z uwagi na upływ czasu – czy rzeczywiście ma powody, żeby się obawiać? W art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) przewidziano dwie samoistne…
21.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

E-wniosek o pozwolenie na budowę od 1 lipca 2021

autor: Kacper Łagodziński

Już niebawem będzie możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. 1 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, będąca kontynuacją cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. Od sierpnia 2020 roku funkcjonuje oficjalny rządowy portal do składania dokumentów w procesie budowlanym (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Za pomocą portalu…
18.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy plan miejscowy może zakazać stosowania pieców na paliwo stałe?

autor: Kacper Łagodziński

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe może znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w czterech sprawach dotyczących planów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Pogląd budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. 22 grudnia 2020 roku,…
01.12.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Efektywność energetyczna budynków – do kiedy można stosować „stare” zasady?

autor: Kinga Grzelak

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany akt zawiera istotne z punktu widzenia inwestorów przepisy przejściowe w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków. Aktualny…
09.11.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Planowanie przestrzenne – kierunek cyfryzacja

autor: Kacper Łagodziński

Warunki pandemii niewątpliwie sprzyjają rozwojowi cyfryzacji. Dotyczy to także planowania i zagospodarowania przestrzennego. 31 października 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych. Mowa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1],…
08.10.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przenoszenie pozwoleń na budowę po 19 września 2020 r.

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy prawa budowlanego ułatwią między innymi przenoszenie pozwoleń na budowę. Przed nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., by móc kontynuować budowę na nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę konieczne było uzyskanie…