serwis prowadzi

17.06.2020

Proces inwestycyjny

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –dalej upzp stanowi, że decyzji o warunkach wymaga zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na: (i) budowie obiektu budowlanego, (ii) wykonaniu innych robót budowlanych, (iii) zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Nie wymagają wydania warunków zabudowy, roboty budowlane: (i) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, (ii) niewymagające pozwolenia na budowę.

Pojęcie „zmiany zagospodarowania terenu” determinujące uzyskanie warunków zabudowy nie zostało zdefiniowane w upzp, ani żadnym innym akcie rangi ustawowej. Celem jego wykładni skorzystać trzeba więc z poglądów wypracowanych w tym zakresie w doktrynie i orzecznictwie.

W jednym z najnowszych rozstrzygnięć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 lutego 2018 roku[1] wskazał, że przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dobudowaniu do istniejącego obiektu balkonu, modyfikuje zarówno kubaturę budynku, jak i jego powierzchnię zabudowy, w efekcie czego, powinno być kwalifikowane jako rozbudowa budynku w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb. W myśl tegoż, omawiana rozbudowa jest budową (o której mowa w art. 59 ust. 1 upzp) i w sytuacji gdy zmienia formę architektoniczną budynku, wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy. Takie stanowisko zajął też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 12 lutego 2016 roku[2], w którym to zakwalifikował rozbudowę budynku mieszkalnego o balkon na piętrze o wymiarach 3 x 1,5 m jako wymagającą komentowanych warunków zabudowy. Podobne stanowisko zajął ten sam sąd w wyroku z dnia 30 stycznia 2006 roku[3], czy w wyroku z dnia 29 stycznia 2020 roku[4].

Konieczność uzyskania warunków zabudowy potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2012 roku[5]. Sąd ten stwierdził,  że „zgodnie z art. 50 ust. 2 w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach jest konieczna w przypadku robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie obiektu budowlanego, zmieniających jego formę architektoniczną”. W analizowanym wyroku WSA, nie przyjął prezentowanej przez skarżącą argumentacji, jakoby dobudowa balkonu jako niezmieniająca zagospodarowania terenu -nie wymagała warunków zabudowy. Sąd zwrócił przy tym uwagę na obowiązek przeprowadzenia przez organ rozpoznający sprawę, szczegółowej analizy w tym zakresie.

Warunki zabudowy dla realizacji balkonu były również przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny, który co prawda uznał za zasadne uchylenie decyzji o warunkach zabudowy, jednak sam fakt jej wydania dla budowy balkonu, nie budził najmniejszych wątpliwości[6].

W świetle powyższych rozstrzygnięć, dobudowa balkonu może zostać uznana jako rozbudowa istniejącego bloku, zatem i budowa stanowiąca zmianę sposobu zagospodarowania. Oczywiście oceny, czy dane zamierzenie skutkuje zmianą zagospodarowania terenu należy dokonywać indywidualnie, uwzględniając okoliczności konkretnego przypadku[7]. Niemniej jednak, planując opisywane prace, należy liczyć się z koniecznością uzyskania tego rodzaju decyzji administracyjnej.[1] por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. II SA/Lu 958/17, źródło: CBOSA;

[2] por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 12 lutego 2016 r., sygn. II SA/Po 1115/15, źródło: CBOSA;

[3] por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. II SA/Po 1021/04, źródło: CBOSA;

[4] por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn. II SA/Po 499/19, źródło: CBOSA;

[5] por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. VII SA/Wa 2251/11, źródło: CBOSA;

[6] wyrok NSA z dnia 13 kwietnia 2007 r., sygn. II OSK 292/06, źródło: CBOSA;

[7] Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 59, Opublikowano: LEX/el. 2019.

Marta Lorych

Marta Lorych

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Marta Lorych

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny