serwis prowadzi

01.12.2020

Proces inwestycyjny

Efektywność energetyczna budynków – do kiedy można stosować „stare” zasady?

autor: Kinga Grzelak

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany akt zawiera istotne z punktu widzenia inwestorów przepisy przejściowe w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.

Aktualny stan prawny

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [dalej jako: „rozporządzenie w sprawie warunków technicznych”] w swoim pierwotnym brzmieniu określało w załączniku wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii. Aż do nowelizacji z 2013 roku były to wymagania obowiązujące niejako w sposób „stały”, bez określenia ram czasowych, po upływie których wymogi te ulegałyby zmianie (zaostrzeniu).

Na skutek przyjęcia dwóch nowelizacji powołanego rozporządzenia (z dnia 5 lipca 2013 r. oraz  z dnia 14 listopada 2017 r.), wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 polegające na określeniu wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych w sposób malejący, tj. ulegający zaostrzeniu wraz z upływem określonego terminu. Wartości powołanych współczynników zróżnicowane zostały w zależności od przedziałów czasowych, które określono w następujący sposób:

-        „od 1 stycznia 2014 r.

-        od 1 stycznia 2017 r.

-        od 31 grudnia 2020 r.

W analogiczny sposób określono w § 329 rozporządzenia wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP – najpierw dla przedziału czasowego „od 1 stycznia 2017 r. do 30 grudnia 2020”, a następnie nowe wartości „od 31 grudnia 2020 r.”.

Wobec zbliżającego się terminu, od którego miałyby być stosowane nowe, zaostrzone współczynniki (tj. od 31 grudnia 2020 r.) pojawiło się wiele wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do w/w zagadnienia, w szczególności że do tej pory rozporządzenie nie zawierało przepisów przejściowych w odniesieniu do powyższych kwestii.

Nadto, odpowiednią wykładnię przepisów utrudniał fakt, że w uzasadnieniu do rozporządzenia nowelizującego z 2017 r. wskazano: „Zmiana (…) zapewni wykonanie art. 9 ust. 1 (akapit 1) w powiązaniu z art. 2 pkt 2 dyrektywy 2010/31/UE, zgodnie z którymi od dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”.

Przedmiotem wątpliwości było to, czy określenie „nowe budynki” odnosić należy jedynie do etapu projektowego (przy takim założeniu oznaczałoby to, ze by móc stosować dotychczasowe współczynniki przenikania ciepła i wskaźnik EP do projektowanych budynków należałoby do dnia 30 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, ewentualnie uzyskać do tego czasu decyzję o pozwoleniu na budowę), czy do etapu realizacji obiektu (to z kolei oznaczałoby że każdy faktycznie budowany obiekt od 31 grudnia 2020 r. musi już cechować się nowymi, zaostrzonymi współczynnikami).

Projektowane rozwiązanie

Przygotowany przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych wprowadza przepis przejściowy w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Zgodnie z projektowanym przepisem: „Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r., w których:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego

– wymagania określone w § 328 ust. 1 stosuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w § 329 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r.”

Powyższe rozwiązanie wyjaśnia panujące dotychczas wątpliwości co do zakresu stosowania przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków. Przyjęcie projektu w powołanym kształcie będzie oznaczało, że z możliwości stosowania mniej rygorystycznych współczynników obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. będą mogły skorzystać te podmioty, które do dnia 30 grudnia 2020 r. złożą jeden z wniosków (bądź uzyskają jedną z decyzji) wymienionych w pkt 1-3 (np. złożą wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o jego zmianę, zgłoszą budowę lub wykonanie robót budowlanych itd.)

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Aktualnie trwają konsultacje publiczne.

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny