serwis prowadzi

18.12.2019

Proces inwestycyjny

Jak zrealizować przyłącze na podstawie planu sytuacyjnego?

autor: Agata Legat , Kacper Łagodziński

Lakoniczne uregulowania dotyczące budowy przyłączy na podstawie planu sytuacyjnego powodują w praktyce wiele wątpliwości odnośnie tego czym w istocie jest plan sytuacyjny oraz kto jest uprawniony do jego sporządzania.

Przypomnijmy, że przyłącze (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) można zrealizować na trzy sposoby:

1)     uzyskując pozwolenie na budowę przyłącza w ramach większego projektu budowlanego,

2)     dokonując zgłoszenia budowy przyłącza właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu,

3)     na podstawie planu sytuacyjnego.

Możliwość realizacji przyłącza na podstawie planu sytuacyjnego została zagwarantowana w art. 29a Prawa budowlanego[1]. Wybór jednego z trzech sposobów budowy przyłącza leży wyłącznie po stronie inwestora. Budowa na podstawie planu sytuacyjnego odbywa się bez ingerencji organu architektoniczno-budowlanego. Nie ma jednak wątpliwości, że taka inwestycja nie może zostać zrealizowana przez inwestora w sposób dowolny. Kto jest zatem uprawniony do sporządzenia planu sytuacyjnego?

Wobec braku jakiegokolwiek wskazania w przepisach osoby, która byłaby uprawniona do sporządzenia planu, teoretycznie może go sporządzić każdy. Plan sytuacyjny powinien jednak uwzględniać warunki przyłączenia ustalane przez gestora sieci. Dlatego też, przyjmuje się w doktrynie, że powinna to być osoba legitymująca się odpowiednią wiedzą w tym zakresie, czyli na przykład geodeta lub projektant.[2]

Plan sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co wynika wprost z przepisu art. 29a ust. 1 Prawa budowlanego.

Niestety ustawodawca nie wskazał w jakim celu ma być sporządzany plan sytuacyjny i jakiemu organowi należy go przedłożyć. Jeden z poglądów wyrażonych przez Naczelny Sąd Administracyjny[3] zakłada, że sporządzenie planu sytuacyjnego potrzebne jest do uzgodnienia usytuowania przyłącza z właściwym starostą stosownie do treści art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne[4].

Niezależnie jednak od sposobu budowy, zgodnie z art. 43 Prawa budowlanego, przyłącze będzie podlegało geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Spełnienie warunków budowy przyłącza sprawdzane jest przez gestorów odpowiednich sieci. Co prawda, przepis art. 29a ust. 2 p.b. w ramach odesłania wskazuje jedynie na przepisy prawa energetycznego oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ale przyjmuje się, że chodzi tutaj o wszystkie przepisy odrębne dotyczące poszczególnych rodzajów przyłączy.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji już od dłuższego czasu znajduje się projekt nowelizacji Prawa budowlanego (UD 507), a 6 listopada br. Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu. Co ciekawe, nie zakłada on znaczących zmian w przepisie art. 29a, chociaż zmiany takie były postulowane przez środowisko prawnicze. Od momentu uchwalenia tego przepisu wskazuje się na jego błędne skonstruowanie. Pojawiły się też poglądy, uznające go za „skandaliczny przykład legislacji naruszającej wszelkie zasady techniki prawodawczej”[5].

Artykuł 8 ww. nowelizacji wprowadza szczegółowe uregulowania dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. Zakłada on dodanie art. 19a do treści ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków[6]. Na mocy tego przepisu inwestor będzie miał możliwość złożenia wniosku do przedsiębiorstwa wod-kan o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Jednym z warunków formalnych wniosku będzie dołączenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, określającego usytuowanie przyłącza w stosunku do sieci. Termin na wydanie lub odmowę wydania warunków przyłączenia to 21 (w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych) lub 45 dni (w pozostałych przypadkach) od dnia złożenia wniosku. Wydanie warunków przyłączenia umożliwi sporządzenie planu sytuacyjnego, na podstawie którego inwestor będzie mógł wykonać przyłącze. Ostatnim etapem realizacji będzie odbiór przyłącza wykonanego na podstawie planu sytuacyjnego przez przedsiębiorstwo wod-kan.[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) [dalej jako: „p.b.” lub „Prawo budowlane”].

[2] Kosicki Artur. Art. 29(a). W: Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany. System Informacji Prawnej LEX, 2019.

[3]Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2016 r., sygn. II OSK 852/15, LEX nr 2167608.

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).

[5] Gliniecki Andrzej. Art. 29(a). W: Prawo budowlane. Komentarz, wyd. III. Wolters Kluwer, 2016.

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny