serwis prowadzi

25.11.2019

Proces inwestycyjny

Nowy podział projektu budowlanego – zapowiadane zmiany

autor: Kinga Grzelak

W dniu 6 listopada 2019 r. Rząd zakończył prace nad projektem zmian w ustawie – Prawo budowlane, który zakłada m.in. nowy podział projektu budowlanego. Docelowo ma on składać się z trzech części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego. Planowane rozwiązanie ma na celu uczynienie „bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji”.

Zgodnie z założeniem autorów nowelizacji, projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno - budowlanym będą tymi częściami projektu budowlanego, które będą zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. Projekt techniczny z kolei nie będzie zatwierdzany ani przedkładany właściwemu organowi. Jak podkreślają projektodawcy, dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, ma przebiegać sprawniej i szybciej.

Warto jednak zauważyć, że już obecnie obowiązujące przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wobec czego zbędne jest przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane. Jako że pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej nie są uczestnikami procesu budowlanego ani nie mają obowiązku posiadać uprawnień budowlanych, to ocena rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowalnym jest poza kompetencją organu administracji architektoniczno – budowlanej. Rola organu ogranicza się tylko do sprawdzenia kwestii wymienionych w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, czyli np. kompletności projektu budowlanego czy zgodności tego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego.

W przepisach wymieniono elementy poszczególnych części wchodzących w skład projektu budowlanego podkreślając, że projekt techniczny, który przedkładany będzie do organu nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Rozwiązanie to jest jednak krytykowane przez inżynierów budownictwa, którzy zwracają uwagę, że „konieczność bezwzględnego dostosowywania projektu technicznego do wizji projektu architektonicznego może spowodować brak możliwości przyjęcia prawidłowych rozwiązań, np. konstrukcyjnych, a w konsekwencji brak możliwości realizacji inwestycji lub konieczność zmiany projektu architektoniczno-budowlanego, co wydłuży proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia inwestycji[1].

W związku z nowym podziałem projektu budowlanego (1: projekt zagospodarowania działki lub terenu, 2: projekt architektoniczno-budowlany, 3: projekt techniczny) konieczne będzie ponowne zdefiniowanie wymagań co do zawartości każdej z jego części w zakresie części graficznej, opisowej oraz załączników. W konsekwencji, przygotowano również projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, mając na względzie konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego.

Projekt architektoniczno - budowlany ma obejmować kwestie związane ze sposobem użytkowania, dostępnością oraz układem przestrzennym i formą architektoniczną obiektów budowlanych. Ponadto, projekt ten powinien zawierać charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, a także określać rozwiązania materiałowe i techniczne obiektu budowlanego – istotne z punktu widzenia otoczenia oraz środowiska.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu co do zasady nie zmieni swojego zakresu, z uwzględnieniem, że to w tej części projektu powinna się znajdować informacja o obszarze oddziaływania obiektu. Projekt techniczny będzie natomiast zawierał m.in. konstrukcję obiektu, charakterystykę energetyczną, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz pozostałe opracowania techniczne.

Dodatkowo projektuje się wprowadzenie zmiany w art. 34 ust. 4a Prawa budowlanego w zakresie liczby egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego zatwierdzanych przez organ. Powyższe wiąże się ze zmianą w zakresie liczby projektów przedkładanych razem z wnioskiem o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę (projektowany art. 33 ust. 2 pkt 1). Aktualnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek dołączenia do wniosku o pozwolenie na budowę i zatwierdzenia 4 egzemplarzy, po jednym dla organu administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz dwóch egzemplarzy dla inwestora. Zgodnie z proponowaną w ustawie zmianą, zatwierdzeniu mają podlegać 3 egzemplarze projektu – z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Z treścią przyjętego przez Radę Ministrów projektu można zapoznać się na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny