serwis prowadzi

21.05.2019

Proces inwestycyjny

Ocena wodnoprawna

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Ocena wodnoprawna to, stosownie do art. 429 prawa wodnego[1],  analiza wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla: wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz obszarów chronionych. Jej przeprowadzenie wymagane jest (zgodnie z art. 425 ust. 1 prawa wodnego), dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia tychże celów środowiskowych, które zostały sformułowane w przepisach prawa wodnego: art. 56 i art. 57 (wody powierzchniowe), art. 59 (wody podziemne) i art. 61 (obszary chronione). Jest to zupełnie nowy rodzaj decyzji, który został wprowadzony nowym prawem wodnym.

Ustawa ta, w sposób bardzo obszerny, wskazuje tylko pewne kryteria, wpływające na to czy dane „zamierzenie” będzie wymagało oceny wodnoprawnej czy też nie. Szczegółowe rodzaje inwestycji oraz działań wymagających takiej oceny wodnoprawnej reguluje właśnie projektowane rozporządzenie. Przykładowo: wykonanie urządzeń wodnych takich jak: bulwary, kanały, budowle piętrzące, wprowadzanie do zbiorników wód śródlądowych substancji hamujących rozwój glonów czy korzystanie z usług wodnych w postaci poboru wód w oznaczonej rozporządzeniem ilości –wymagać ma zgodnie z projdktdm uzyskania oceny.

Ocena, będzie -na wniosek podmiotu planującego realizację „zamierzenia” objętego koniecznością uzyskania analizy- wydawana w drodze decyzji. Co istotne, wydanie tejże będzie możliwe, jeżeli dane zamierzenie w ogóle nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, a tym bardziej gdy jego wpływ będzie korzystny. W przypadku stwierdzenia przez właściwy w sprawie  organ, negatywnego oddziaływania, wyda on decyzję dopiero po spełnieniu przez wnioskodawcę dodatkowych warunków (nałożonych na niego postanowieniem). W przeciwnym wypadku, odmówi wydania oceny wodnoprawnej.

Co istotne, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy ocenowej[2], ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz tą, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko (o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia wymagana). W postępowaniach tych, przepisy prawa wodnego dotyczące oceny wodnoprawnej, trzeba stosować odpowiednio.

Z projektem można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//524/12321461/12581557/12581558/dokument388620.pdf[1] ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.;

[2] ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.

Masz pytanie?
Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny