serwis prowadzi

09.11.2020

Proces inwestycyjny

Planowanie przestrzenne – kierunek cyfryzacja

autor: Kacper Łagodziński

Warunki pandemii niewątpliwie sprzyjają rozwojowi cyfryzacji. Dotyczy to także planowania i zagospodarowania przestrzennego. 31 października 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych.

Mowa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1], która wprowadziła do niej Rozdział 5a, zatytułowany „Zbiory danych przestrzennych”[2]. Zgodnie z art. 67a ust. 2 upzp zbiory obejmą studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowe plany odbudowy oraz miejscowe plany rewitalizacji. Obowiązek ich prowadzenia spoczywa na organach właściwych do sporządzenia poszczególnych aktów.

Choć wiele samorządów posiada już własne systemy informacji przestrzennej, to celem ustawodawcy było wprowadzenie zbiorów na terenie całego kraju. Brak odpowiednich przepisów spowodował także, że poszczególne zbiory różnią się od siebie. Niewątpliwą zaletą nowych przepisów jest ujednolicenie ich budowy i warstw informacyjnych. Posłuży ku temu wydane na podstawie dodanego art. 67b upzp Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego[3]. Określa ono między innymi sposób tworzenia i prowadzenia zbiorów oraz ich zakres informacyjny i strukturę.

Warto zwrócić uwagę, że obowiązek cyfryzacji dotyczy także aktów planistycznych, które już obowiązują. Ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do utworzenia odpowiednich danych w tym zakresie do dnia 31 października 2022 roku.

Wprowadzenie przedmiotowych regulacji należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia procesu inwestycyjnego. Jednostki samorządu terytorialnego zyskały co prawda dodatkowe obowiązki, ale dzięki Rozporządzeniu mają wiedzę na temat tego, w jaki sposób je realizować. Z drugiej strony, upowszechnienie zbiorów przestrzennych pozwoli inwestorom pozyskiwać niezbędne i rzetelne informacje dotyczące terenów inwestycyjnych na terenie całego kraju.


[1] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) [dalej: „upzp”].

[2] Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 782).

[3] Dz. U. poz. 1916 [dalej: „Rozporządzenie”].

Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Masz pytanie?

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny