serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

16.05.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Ulgi i rabaty bez wpływu na wysokość odszkodowania?

autor: Aleksandra Kurzawska

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 8 maja 2024 r. podjął uchwałę[1] mającą na celu rozstrzygnięcie kwestii dopuszczalności uwzględniania ulg i rabatów w ramach odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (dalej: „OC ppm”). Jest ona wynikiem wystąpienia przez Rzecznika Finansowego z wnioskiem[2]…
19.03.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

O pułapkach przy robotach budowlanych

autor: Paweł Kierski

Już od dość dawna w prawie umów budowalnych funkcjonuje instytucja gwarancji zapłaty za roboty budowalne. Do kodeksu cywilnego wprowadziła ją nowelizacja z 8 stycznia 2010 r. poprzez dodanie nowych przepisów art. 6491 – 6495 k.c. (przy czym wcześniej regulacja bardzo zbliżona do kodeksowej była już zawarta w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty…
12.02.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Nowe postępowanie odrębne – sytuacja procesowa przedsiębiorcy i konsumenta

autor: Karolina Piekarska

Lipcowa zmiana procedury cywilnej wprowadziła do porządku prawnego nowe postępowanie odrębne z udziałem konsumentów. Ideą wprowadzonych zmian jest zwiększenie praw przysługującym konsumentom. W procesie nowe regulacje znajdują zastosowanie zarówno, gdy konsument pozywa przedsiębiorcę, jak i wtedy gdy przedsiębiorca pozywa konsumenta. Co istotne przepisy odrębne…
05.02.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

O przedawnieniu nigdy dość!

autor: Paweł Kierski

Na rozległym terenie prawa cywilnego „egzystuje” szereg instytucji prawnych o tyleż doniosłym znaczeniu, co spornym charakterze. Niejasności, a co za tym idzie kontrowersje w ich wykładni oraz w aplikacji na poziomie sądowego stosowania prawa, budzą nawet przepisy o tak podstawowym znaczeniu jak przedawnienie roszczeń majątkowych. Mogłoby się wydawać, że wobec…
08.01.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Miarkowanie kary umownej

autor: Anna Gad

Miarkowanie kary umownej to możliwość jej obniżenia przez Sąd w postępowaniu sądowym. Strony umowy bardzo często po zastrzeżeniu kar umownych w kontrakcie, są pewne swoich racji. Gdy strona nie realizuje obowiązków umownych, strona przeciwna nalicza karę umowną i dochodzi w sądzie jej zapłaty.  Dochodząc zapłaty kary umownej, powód zobowiązany jest wykazać ważność…
27.12.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Zdalne rozprawy sądowe na stałe w k.p.c.

autor: Anna Gad

Możliwość przeprowadzania zdalnych rozpraw przez sądy, została wprowadzona przez przepisy covidowe[1]. Zdalna rozprawa to rozprawa przeprowadzana przez sąd na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Rozprawa zdalna polega na tym, że strony lub świadkowie nie muszą stawiać się w budynku sądu…
13.11.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

W sprawie kolejnej nowelizacji przepisów o kosztach sądowych – czyżby renesans wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

autor: Paweł Kierski

Do czasu jednej z nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2021 r. (obowiązującej od dnia 30.06.2022 r.) oraz towarzyszącej jej, nieco wcześniejszej zmiany przepisów o kosztach sądowych (obowiązującej od dnia 21.08.2019 r.), bardzo tanim i skutecznym sposobem na spowodowanie przerwy biegu przedawnienia roszczenia majątkowego było złożenie do sądu przez wierzyciela tzw.…
31.10.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Doręczenia pism przedsiębiorcom po nowelizacji procedury cywilnej

autor: Karolina Piekarska

Zaryzykuję stwierdzenie, że ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego to akt normatywny zmieniany przez ustawodawcę w zasadzie rutynowo. W ostatnim czasie weszła w życie kolejna nowelizacja ww. ustawy, która jak czytamy w uzasadnieniu – ma na celu wyeliminowanie nieścisłości uprzedniej nowelizacji oraz modyfikację poprzednich rozwiązań[1]. Czy intencja prawodawcy…
23.05.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Ważna nowelizacja: nowe postępowanie dotyczące relacji przedsiębiorca-konsument

autor: Krzysztof Drapiński

1 lipca 2023 r. wejdzie w życie zasadnicza część znaczącej nowelizacji procedury cywilnej. Przewiduje ona nowe postępowanie odrębne, które będzie wyraźnie uprzywilejowywać konsumentów w sporach z przedsiębiorcami. Poniżej omówiono najważniejsze aspekty uchwalonych zmian. Zważywszy, iż autor poza prawem zamówień publicznych, często zajmuje się także postępowaniem…