serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

12.11.2019SSENośniki reklamowe

Korzystna dla przedsiębiorców interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśniło, w jaki sposób ustalać dochód korzystający ze zwolnienia podatkowego w przypadku nowych inwestycji ściśle powiązanych z wcześniejszymi inwestycjami już istniejącymi. Decyzje o wsparciu, będące następczyniami zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, umożliwiają otrzymanie zwolnienia podatkowego na…
18.03.2019SSENośniki reklamowe

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

 Podmioty działające w SSE, w celu szybszego bądź pełnego wykorzystania limitu puli pomocy publicznej mogą obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych. Takie działanie nie stanowi unikania opodatkowania. Jedna ze spółek działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej. Wskazała, że w najbliższej przyszłości…
05.09.2018SSENośniki reklamowe

Wspierania nowych inwestycji - rozporządzenie opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1713 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. W sposób szczegółowy określona ono, na jakie rodzaje działalności można uzyskać decyzję o wparciu oraz jakie należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, aby taką decyzję…
07.08.2018SSENośniki reklamowe

Wciąż niepewność z rozliczaniem kosztów w Strefie

autor: Katarzyna Lewandowska

Jednym z najczęstszych problemów wśród przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są kwestie związane z rozliczaniem wydatków inwestycyjnych – czy powinny być one kwalifikowane według metody kasowej czy memoriałowej. Problemu tego nie pomaga rozstrzygnąć orzecznictwo, gdyż sądy administracyjne w dalszym ciągu prezentują w tym zakresie rozbieżne…
27.06.2018SSENośniki reklamowe

Cała Polska strefą inwestycyjną

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki |

Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego niezależnie od miejsca realizacji inwestycji. Lokalizacja będzie jednak decydowała o kryteriach oraz wysokości uzyskanego wsparcia. Korzystniejsze warunki będą w regionach o najwyższej stopie bezrobocia. Dnia 15 czerwca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o wspieraniu nowych…
21.05.2018SSENośniki reklamowe

Udostępnianie oprzyrządowania poza strefę niekorzystne podatkowo

autor: Katarzyna Lewandowska

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych poza strefą przez inny podmiot, mimo że służyły do produkcji wyrobów wykorzystywanych następnie w ramach działalności strefowej nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Tak uznał NSA w wyroku z 15.02.2018 r. sygn. II FSK 1276/16. Sprawa dotyczyła spółki, która w niektórych przypadkach do produkcji wykorzystywała…
13.05.2018SSENośniki reklamowe

Rekompensata może być przychodem strefowym

autor: Katarzyna Lewandowska

Otrzymana od kontrahenta rekompensata z tytułu zmniejszenia ilości pierwotnych zamówień może być związana z działalnością strefową i korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jedna ze spółek prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej produkowała towary na rzecz niemieckiego kontrahenta. W związku ze złożonymi zamówieniami poniosła odpowiednie nakłady…
07.05.2018SSENośniki reklamowe

Działalność w strefie a PGK

autor: Katarzyna Lewandowska

Spółki posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE mogą tworzyć Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK). Takie stanowisko – w aktualnym stanie prawnym – potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wątpliwość wynika z treści przepisów dotyczących warunków utworzenia PGK. Jednym z nich jest bowiem, aby spółki tworzące PGK nie korzystały ze zwolnienia…
20.03.2018SSENośniki reklamowe

Strata w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty prowadzące działalność w SSE nie mogą rozliczyć straty wygenerowanej na działalności strefowej. Zasadniczo straty podatkowe mogą być rozliczone poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w kolejnych pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Organy podatkowe oraz sądy administracyjne…
06.11.2017SSENośniki reklamowe

Różnice kursowe w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Różnice kursowe powstające w wyniku realizacji kontraktów zabezpieczających typu forward nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjnej w sprawie o sygn. II FSK 1703/15. Postępowanie dotyczyło spółki, która prowadzi działalność w specjalnej strefie…