serwis prowadzi

12.11.2019

SSE

Korzystna dla przedsiębiorców interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej wyjaśniło, w jaki sposób ustalać dochód korzystający ze zwolnienia podatkowego w przypadku nowych inwestycji ściśle powiązanych z wcześniejszymi inwestycjami już istniejącymi.

Decyzje o wsparciu, będące następczyniami zezwoleń w specjalnych strefach ekonomicznych, umożliwiają otrzymanie zwolnienia podatkowego na tzw. nowe inwestycje. Mogą być one związane z:

1)   założeniem nowego przedsiębiorstwa,

2)   zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,

3) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub

4)   zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

W tym kontekście Ministerstwo wyjaśniło, że w przypadku gdy realizacja nowej inwestycji polega na inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, w związku z którą powstaje nowe przedsiębiorstwo, zostają wprowadzone nowe uprzednio nieprodukowane produkty lub nowe uprzednio nieświadczone usługi (dywersyfikacja produkcji lub usług przedsiębiorstwa), czy następuje zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego lub usługowego w istniejącym przedsiębiorstwie, zwolnieniu z opodatkowania podlega cały dochód osiągnięty z tego nowego przedsiębiorstwa, nowych uprzednio nieprodukowanych produktów, nowych nieświadczonych usług lub sposobu produkcji (świadczenia usług) w zakresie, w jakim nastąpiła zmiana procesu produkcyjnego lub procesu usługowego.

Analogiczne zasady ustalania dochodu zwolnionego dotyczą również nowej inwestycji, w wyniku której następuje zwiększenie zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa, jeżeli inwestycja ta funkcjonuje lub może funkcjonować niezależnie od pozostałej części przedsiębiorstwa. Zwolnieniu z opodatkowania podlega dochód z tej nowej inwestycji realizowanej w celu zwiększenia zdolności produkcyjnej lub usługowej istniejącego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że częstą formą realizacji nowej inwestycji jest inwestycja realizowana na posiadanych przez podatnika rzeczowych aktywach trwałych. W takich przypadkach, jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku. Sytuacja taka jest możliwa jedynie wówczas, gdy sposób zintegrowania nowej i istniejącej inwestycji, położonych na tym samym terenie, nie pozwala na określenie dochodu (przychodu) wyłącznie z nowej inwestycji, bez uwzględnienia zintegrowanej z nią części istniejącej inwestycji. W tym zakresie dochód nie podlega wydzieleniu ze względu na ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między inwestycją istniejącą i nową, gdyż takie wydzielenie musiałoby opierać się na metodach, których ustawy podatkowe nie przewidują dla celów ustalenia dochodu.

W przypadku jednak, gdy ścisłe powiązania między istniejącą a nową inwestycją nie występują, przedsiębiorca określa dochód (przychód) z nowej inwestycji jako dochód (przychód) wytwarzany niezależnie od inwestycji istniejącej i tylko ten dochód (przychód) wytworzony niezależnie od inwestycji istniejącej podlega zwolnieniu z opodatkowania. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje umiejscowienie tej nowej inwestycji, w porównaniu do istniejącej inwestycji (ten sam teren, budynek).

Odwołując się do treści przepisu oraz celu wprowadzonych regulacji organ podatkowy uznał, że sens decyzji o wsparciu polega nie tylko na charakterystyce nowej inwestycji i ustaleniu wiążących podatnika warunków (zobowiązań) w tym zakresie, ale także na związaniu jej z przedmiotem działalności gospodarczej w ramach której inwestycja jest realizowana, która ma być prowadzona na terenie określonym w decyzji. W konsekwencji zwolnieniu podlega cały dochód osiągnięty w ramach tej działalności gospodarczej, z którą nowa inwestycja pozostaje w ścisłym nierozerwalnym związku, o ile jej przedmiot został określony w decyzji o wsparciu.

Z interpretacji wynika zatem, że w przypadku inwestycji polegających na zwiększeniu zdolności produkcyjnej (usługowej) istniejącego przedsiębiorstwa. ze zwolnienia może korzystać cały dochód. Ważne jest jednak przy tym, aby istniał ścisły i nierozerwalny związek pomiędzy już istniejącą a nową inwestycją.

Przy okazji Ministerstwo zwróciło również uwagę na małą klauzulę anty-abuzywną wskazując, że dokonywanie przez podatników sztucznych działań, w tym nieuzasadnionego gospodarczo przemieszczania składników majątku (wliczając w to wartości niematerialne lub prawne) lub pracowników w istniejącym przedsiębiorstwie, nakierowanych przede wszystkim na uzyskanie korzyści podatkowej w postaci zwolnienia podatkowego może skutkować utratą prawa do zwolnienia.

Co ciekawe, w połowie grudnia mają zostać wydane objaśnienia do omawianej powyżej interpretacji ogólnej.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

SSE25.09.2014

Spółka strefowa też może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej

SSE07.03.2014

Korzystniejsze warunki zwolnienia strefowego do końca czerwca 2014 r.

wszystkie wpisy
"

Specjalne Strefy Ekonomiczne to jeden z niewielu instrumentów fiskalnego wsparcia dla inwestujących przedsiębiorców.
Dzięki strefowemu zwolnieniu podatkowemu nasi Klienci mogą realizować jeszcze ambitniejsze projekty.

"

Dowiedz się więcej:

Specjalne Strefy Ekonomiczne